Pro mladičkého Jana, čerstvého hraběte lucemburského, to byl začátek velkého neznámého dobrodružství, pro Elišku nečekaně šťastné vyvrcholení dramatických událostí posledních měsíců, kdy musela unikat před nástrahami švagra Jindřicha Korutanského a nedat se svést z cesty k záchraně českého trůnu, kterou jí přichystali opati cisterciáckých klášterů v dohodě s arcibiskupem mohučským a předáky české šlechty i města pražského.

Ze Špýru novomanželé putovali přes Weisenburk, Hagenau a Štrasburk do Kolmaru, kde se rozloučili s Janovými rodiči a jeho strýcem Balduinem Lucemburským, arcibiskupem trevírským. Ti se odebrali s početným doprovodem do Itálie k císařské korunovaci. Obrazovou kronikou této cesty je rukopis, který nechal pořídit Balduin po dvou desetiletích od návratu z Itálie, kde kromě mnoha dalších osob z císařova doprovodu zemřeli oba Janovi rodiče i další strýc Walram Lucemburský.

Jan s Eliškou pokračovali z Kolmaru s arcibiskupem mohučským Petrem z Aspeltu, Bertlodem z Heneberku a nachystaným říšským vojskem ku Praze obsazené vojsky Jindřicha Korutanského a jeho spojenců. Prahu si Jan podřídil coby král přinášející mír a spravedlnost na počátku prosince. Na začátku února byli Jan s Eliškou slavně korunováni arcibiskupem mohučským v basilice sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. 

Oslava 700. výročí tohoto slavného sňatku je vítanou příležitostí jak přiblížit prostředí pražského dvora, do něhož mladý Jan Lucemburský v prosinci 1310 přišel a s nímž se musel jako nový král sblížit a vyrovnat. Svědectvím jsou předměty sloužící pro panovnickou reprezentaci, pro liturgické obřady a osobní zbožnost příslušníků přemyslovského i raného lucemburského královského dvora, k němuž náleželi též církevní hodnostáři a představitelé nejmocnějších šlechtických i měšťanských rodů.

Vhodným rámcem pro takové vizuální svědectví je především dochovaná část gotického městského paláce, který zřejmě Jan s Eliškou v prvních letech obývali – dnešní Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze, v jehož historických interiérech se bude konat výstava Královský sňatek.