Pražští archeologové se odhalování minulosti Prahy ukryté pod současným povrchem věnují již téměř celé jedno století a čtenář se díky jejich poznatkům podaným netradiční průvodcovskou formou seznámí s jejich nejvýznamnějšími a nejzajímavějšími nálezy.

Kniha je zaměřena zejména na oblast historického centra: pět kapitol popisuje historický vývoj jedné z pěti částí Pražské památkové rezervace, Hradčan, Malé Strany, Starého Města a Josefova, Nového Města, Vyšehradu.

Důraz je kladen na archeologické prameny a čtenáři v knize naleznou mapu s rozmístěním jednotlivých areálů a nálezů. Kapitoly přibližují i fenomény ze života obyvatel historické Prahy, otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání či řemesel. Součástí publikace jsou také kapitoly věnované metodám současného archeologického bádání, podstatě městské archeologie i s metodám práce v terénu.

V průvodci jsou informace o proměnách hlavního města. Připomíná i objevy z nedávné minulosti jako například předchůdce raně románské baziliky svatého Vavřince na Vyšehradě, zaniklý dominikánský klášter svatého Klimenta pod areálem současného Klementina včetně reliéfu Krista v Getsemanech nalezeného v roce 2016 nebo románskou rotundu svatého Václava.

U každé památky je v průvodci QR kód, který odkazuje na web pražské archeologie, kde zájemci najdou další texty a obrázky.