Tyto programy jsou určeny pro sportovní oddíly, organizace, spolky a umožňují získat zkušenosti, informace z jiných evropských zemí. Erasmus+ nabízí možnosti financování různých projektů v oblasti sportu. Hlavním cílem je podpořit opatření, která povedou ke vzniku, přenosu a zavádění inovativních myšlenek a postupů v oblasti sportu na evropské, národní, regionální a místní úrovni.

Sportovní projekty, aktivity mají přispět k rozvoji evropského rozměru sportu, zvýšit spolupráci mezi sportovními organizacemi v boji proti netoleranci, diskriminaci a ovlivňování výsledků zápasů ve sportu.

Evropská unie v rámci programu Erasmus+ má zájem zvýšit význam sportu, proto se od roku 2015 pořádá European Week of Sport (Evropský týden sportu), který probíhá napříč celou Evropou.

V rámci Erasmus+ sport bude také podporováno testování, vývoj nových formátů projektů a nové možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti sportu, které budou inspirovat další vývoj.

Oblasti projektů:

Erasmus+ sport je rozdělen na tři klíčové akce, řídí ho Výkonná agentura v Bruselu:

Partnerství založená na spolupráci (Collaborative Partnerships)

 • žadatelem mohou být neziskové organizace a veřejné subjekty působící v oblasti sportu
 • jedná se o mezistátní projekt, kdy musí být zapojeno minimálně 5 organizací z 5 různých zemí
 • trvání projektu od 12, 18, 24, 30 do 36 měsíců
 • maximální částka podpory 400 000 EUR
 • žadatel musí předložit svou žádost o grant v Bruselu v elektronické podobě
 • termín pro podání žádostí v roce 2016 (konec ledna, polovina května) sledovat aktuální výzvu na webových stránkách

Malá partnerství založená na spolupráci(Small Collaborative Partnerships)

 • podpora inovativních postupů a aktivit
 • postačující je spolupráce pouze 3 organizací
 • rozpočet maximálně 60 000 EUR
 • podpora sociálního začleňování a rovných příležitostí ve sportu
 • podpora tradičních evropských sportů a her
 • podpora mobility dobrovolníků, manažerů a zaměstnanců neziskových organizací
 • podpora zlepšení tréninkových a závodních podmínek (ochrana sportovců před zdravotními a bezpečnostními riziky)
 • trvání projektu od 12, 18 do 24 měsíců
 • termín pro podání žádostí v roce 2016 (polovina května) sledovat aktuální výzvu na webových stránkách

Neziskové evropské sportovní akce (Not-for-profit European sport events)

 • žadatelem mohou být neziskové organizace a veřejné subjekty působící v oblasti sportu
 • musí být zajištěn nadnárodní prvek, účast z nejméně 12 zemí (akce se netýká Evropského týdne sportu)
 • pravidelné organizované soutěže nemohou být mezi žadateli
 • účast nejméně 3 zemí (akce je součástí Evropského týdne sportu)
 • trvání projektu jeden rok
 • maximální částka podpory 300 000 – 500 000 EUR dle daných projektů
 • žadatel musí předložit svou žádost o grant v Bruselu v elektronické podobě
 • termín pro podání žádostí v roce 2016 (leden na akce v rámci Evropského týdne sportu, polovina května na akce, které se netýkají Evropského týdne sportu) sledovat aktuální výzvu na webových stránkách

Důvody pro program Erasmus+ sport

 • snížení rizik / hrozeb, které ohrožují sport napříč hranicemi, jako je doping, ovlivňování zápasů, násilí, všechny druhy nesnášenlivosti a diskriminace;
 • propagovat a podporovat řádnou správu věcí veřejných v oblasti sportu a dvojí kariéru sportovců;
 • propagovat dobrovolnictví v oblasti sportu, sociální začleňování, rovné příležitosti a uvědomování si významu zdraví, tělesné aktivity, sportu a rovný přístup ke sportu pro všechny.

Očekává se, že výsledkem v oblasti sportu bude rozvoj, šíření a zavádění inovativních postupů na evropské, vnitrostátní, ale také regionální a místní úrovni.

Další informace o možnostech financování ze zdrojů EU naleznete z odkazů uvedených níže.

Ukázka projektu European Rookie CUP financovaného v rámci programu Erasmus+ sport

https://www.youtube.com/watch?v=jIjH0NQQ_Uc

Kde hledat partnery pro sportovní projekty

Výkonná agentura vytvořila portál pro organizace, které chtějí najít partnery pro sportovní projekty.

https://sporttool.teamwork.fr/find-partners/

Užitečné odkazy

Oficiální dokument Erasmus+ sport: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Více informací k programu Erasmus+ sport, včetně výzev pro jednotlivé programy naleznete pod tímto odkazem: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Shrnutí ze semináře ČOV k tomuto tématu: http://www.olympic.cz/clanek/2078--financovani-sportu-z-eu-zdroju-dosahnout-na-evropske-prostredky-je-mozne

Více o programu se dozvíte také na webových stránkách: http://www.naerasmusplus.cz/cz/site-a-centralizovane-aktivity-centralizovane-aktivity/sport/

Záznam semináře 2016 ERASMUS+: SPORT INFO DAY: https://scic.ec.europa.eu/streaming/2016-erasmus-sport-info-day-gasp

Otázky k programu můžete směřovat přímo na Výkonnou agenturu v Bruselu:

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)