Otázky a odpovědi

Je v souladu s uvedenými zákony, aby podnikatel byl držitelem živnostenského listu v oboru: „Provozování autoškoly“ ale neměl registraci k provozování autoškoly?

Podnikatel je na základě splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem držitelem živnostenského listu v oboru „Provozování autoškoly“; registrace k provozování autoškoly je následnou podmínkou vyplývající ze zvláštního právního předpisu, kterou není nutno dokládat při ohlášení živnosti (vstupu do podnikání). Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví    v § 2 odst. 1, že autoškolu může provozovat právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního (živnostenského) zákona a registrace    k provozování autoškoly vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tzn., že uvedená registrace je nutná k faktickému provozování předmětné živnosti. Pokud se jedná o výcvik pro jednu nebo více autoškol na základě živnostenského listu s předmětem podnikání „Provozování autoškoly“, podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. může výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění provádět výlučně provozovatel autoškoly, tj. právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly. V této souvislosti lze uvést, že samotná výuka řízení motorových vozidel není samostatnou živností, resp. je činností, kterou lze vykonávat pouze     v  rámci vázané živnosti „Provozování autoškoly“. Pokud podnikatel vykonává činnosti autoškoly bez předmětné registrace, např. výcvik vlastním cvičným vozidlem jako jednu z činností autoškoly, dopouští se tím porušení ustanovení § 31 odst. 21 živnostenského zákona, které stanoví, že podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů (tj. v daném případě ze zákona č. 247/2000 Sb.). V této souvislosti pro úplnost informací uvádíme, že orgány dozoru nad dodržováním zákona č. 247/2000 Sb. jsou ministerstvo, krajské úřady nebo obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které v rozsahu své působnosti například uloží pokutu právnické nebo fyzické osobě, která provozuje autoškolu bez registrace k provozování (§ 56 cit. zákona).

Lze v jedné provozovně provozovat 2 a více autoškol ?

Podnikání více subjektů v jedné provozovně, jejich počet a podmínky živnostenský zákon neupravuje; v případě, že je provozovna užívána více subjekty, je pak každý ze subjektů povinen dodržovat příslušná ustanovení živnostenského zákona týkající se provozoven (§ 17,  § 31), např. je nutné, aby provozovna byla řádně označena ve smyslu přísl. ustanovení živnostenského zákona, a to každým podnikatelským subjektem.

Provozovatel autoškoly s ŽL a registrací AŠ vystavenými mimo Prahu má v Praze učebnu nahlášenou jako provozovnu a provádí výuku i výcvik na území Prahy.

Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území České republiky    (§ 10 odst. 10 živ. zák.).

Provozovatel autoškoly s ŽL a registrací AŠ mimo Prahu má v Praze učebnu nenahlášenou jako provozovnu, přitom provádí výuku i výcvik na území Prahy.

Jednou z náležitostí ohlášení živnosti je uvedení provozovny nebo provozoven, v nichž bude bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění zahájeno provozování živnosti. Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Podnikatel je vždy povinen oznámit příslušnému živnostenskému úřadu zahájení činnosti v provozovně (vyjma provozovny uvedené v ohlášení živnosti) a ukončení činnosti v provozovně (17 odst. 2 živ. zákona).

Provozovatel autoškoly s ŽL a registrací AŠ mimo Prahu nemá v Praze registrovanou učebnu, přitom provádí praktické jízdy na území Prahy.

Z hlediska živnostenského zákona není stanovena povinnost zřídit provozovnu (existuje řada živností, pro které s přihlédnutím k jejich charakteru nebyla provozovna zřízena, např. zednictví apod.). V této souvislosti lze však uvést, že podle zákona č. 247/2000 Sb. žadatel o registraci k provozování autoškoly prokazuje, že splnil technické podmínky pro provozování autoškoly, kterými se rozumí mj. prostory pro výuku a výcvik (§ 8 a násl. cit. zákona). Jestliže provozovatel autoškoly přestal splňovat podmínky stanovené zákonem, např. technické podmínky pro provozování autoškoly, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne ve věci odnětí registrace k provozování autoškoly (§ 6 odst. 1 cit. zákona).

Je možné, aby se podnikatel s ŽL na „provozování autoškoly a není držitelem registrace na webových stránkách prezentoval jako „Autoškola“ i nabízel tyto služby?

Podle našeho názoru se z hlediska zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, o klamavou reklamu nejedná - podnikatel, který se na webových stránkách prezentuje jako „Autoškola“ a takto nabízí služby, je v daném okamžiku držitelem právoplatného živnostenského oprávnění k provozování autoškoly; registraci jako (další) podmínku k provozování autoškoly, o níž hovoří zvláštní právní předpis, sice podnikatel nemá, ani zde se však nejedná o klamavou reklamu, protože tuto registraci na webových stránkách neprezentuje (inzerent musí být držitelem registrace v okamžiku výkonu příslušných služeb poskytovaných autoškolou).