Otázky a odpovědi (Portál hlavního města Prahy)

Otázky a odpovědi

Je v souladu s uvedenými zákony, aby podnikatel byl držitelem živnostenského oprávnění (ŽO) v oboru „Provozování autoškoly“ ale neměl registraci k provozování autoškoly?

Podnikatel je na základě splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem držitelem živnostenského oprávnění v oboru „Provozování autoškoly“; registrace k provozování autoškoly je následnou podmínkou vyplývající ze zvláštního právního předpisu, kterou není nutno dokládat při ohlášení živnosti (vstupu do podnikání). Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 2 odst. 1, že autoškolu může provozovat právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního (živnostenského) zákona a registrace k provozování autoškoly vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tzn., že uvedená registrace je nutná k faktickému provozování předmětné živnosti. Pokud se jedná o výcvik na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Provozování autoškoly“, podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. může výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění provádět výlučně provozovatel autoškoly, tj. právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly. Obecně lze tedy říci, že živnostenské oprávnění „Provozování autoškoly“ vydává živnostenský úřad pro celé území ČR, podnikat pak v tomto oboru lze až na základě vydané registrace k provozování autoškoly obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle sídla provozovny a v územním obvodu takového úřadu pak lze provádět výuku.   

V této souvislosti pro úplnost informací uvádíme, že orgány odborného dozoru nad dodržováním zákona č. 247/2000 Sb. jsou ministerstvo dopravy, krajské úřady nebo obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

 

Lze v jedné provozovně provozovat 2 a více autoškol?

Podnikání více subjektů v jedné provozovně, jejich počet a podmínky živnostenský zákon neupravuje; v případě, že je provozovna užívána více subjekty, je pak každý ze subjektů povinen dodržovat příslušná ustanovení živnostenského zákona týkající se provozoven, např. je nutné, aby provozovna byla řádně označena ve smyslu příslušných ustanovení živnostenského zákona, a to každým podnikatelským subjektem zvlášť. Dále je nutné dodržovat ust. § 8a zákona č. 247/2000 Sb., tedy mít stanovenou dobu užívání stejné provozovny různými subjekty.

 

Může provozovatel autoškoly s ŽO a registrací AŠ vydanou úřadem mimo Prahu má v Praze učebnu nahlášenou jako provozovnu na živnostenském úřadě provádět výuku i výcvik na území Prahy?

Provozovatel autoškoly s provozovnou na území hl. m. Prahy musí splňovat technické podmínky pro vydání registrace k provozování autoškoly (např. cvičná plocha, autocvičiště příp, řidičský trenažér také na území hl. m. Prahy) a musí míst Magistrátem hl. m. Prahy vydanou registraci k provozování autoškoly (§ 2 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.). Bez vydané registrace nemůže na území hl. m. Prahy provádět výuku v rámci získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V opačném případě takové podnikání s provozovnou na  území hl. m. Prahy bez vydané registrace této vázané živnosti zakládá podezření z přestupku podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb. s možným postihem až do výše 1.000.000 Kč.

Technickými podmínkami pro provozování autoškoly se rozumí mj. prostory pro výuku a výcvik (§ 8 a násl. zákona č. 247/2000 Sb.). Jestliže provozovatel autoškoly přestal splňovat podmínky stanovené zákonem obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o odnětí registrace k provozování autoškoly (§ 6 odst. 1 cit. zákona).Další provozovny stejného provozovatele na území hl. m. Prahy po vydání registrace jsou možné.

 

Může provozovatel autoškoly s ŽO a registrací AŠ vydanou úřadem mimo Prahu provádět výcvik na území Prahy?

Výcvik může takový provozovatel provádět na území hl. m. Prahy bez omezení.