Žádost se podává přímo oddělení zkušebních komisařů Odboru dopravních agend, Magistrátu hlavního města Prahy (adresa : Nad Vršovskou Horou 88, Praha 10) ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení Vám bude při podání potvrzeno a vráceno. 

 V příloze podané žádosti doložte kopie:

  • technických průkazů vozidel, na kterých budete provádět výcvik, (pokud vozidlo není evidováno na žadatele o registraci, doložte smlouvu s majitelem vozidla ze které bude zřejmé, že souhlasí s používáním svého vozidla ve Vaší autoškole)
  • profesních osvědčení a řidičských průkazů osob provádějících výuku a výcvik
  • splnění podmínek u osoby, která bude provádět výuku zdravotnické přípravy (např. doklady o vzdělání, zaměstnání apod.)
  • prokázání právního vztahu k výukovým prostorům (např. nájemní nebo podnájemní smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb.)
  • prokázání právního vztahu k autocvičišti nebo cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru (např. nájemní nebo podnájemní smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb.)
  • živnostenského listu (originál nebo ověřená kopie)

Vždy postupujte podle § 3 zákona č. 247/2000 Sb.

Uveďte výrazně osobu odpovědnou za výuku a výcvik.

Doporučujeme pro urychlení řízení dále uvést kontaktní spojení, nejlépe číslo Vašeho mobilního telefonu a vždy je nutno uvést kontaktní email.

Pro doplnění žádosti případně k ústnímu jednání o udělení registrace si připravte platné posudky o zdravotní způsobilosti učitelů výcviku a stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy tom, že výukové prostory – provovozovna – splňují podmínky pro provádění výuky.“

Při nejasnosti či dotazu kontaktujte vedoucího oddělení zkušebních komisařů - tel.: 236 00 3079 

Poznámka: Správní poplatek budete platit až při vydání registrace.