Problematika NEZ je v současnosti řešena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a nařízením vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazování silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách (dále jen „NV č. 56/2013 Sb.“). Platné znění je možné nalézt na následujícím odkazu.

Podmínky zřízení NEZ:

Obec může na svém území, nebo jeho části, stanovit vyhláškou zónu s omezením provozu silničních motorových vozidel ve:

  1. zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
  2. lázeňských místech dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, anebo
  3. lokalitě, kde došlo k překročení některého z platných imisních limitů dle zákona o ochraně ovzduší

Další podmínka pro zřízení NEZ: Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje objízdná trasa vedená po komunikaci stejné nebo vyšší třídy.

Hl. m. Praha splňuje podmínku č. 3 a současně podmínku existence objízdné trasy. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, může obec na svém území stanovit formou obecně závazné vyhlášky obce nízkoemisní zónu. 

Emisní plakety:

Emisní plakety budou vydávány za úplatu 80 Kč. Cena emisních plaket je stanovena výše uvedeným nařízením vlády.

 Do nízkoemisní zóny může vjet pouze vozidlo označené tzv. emisní plaketou. Jedná se o nálepku, která je umístěna na čelním skle vozidla viz obr. 3. Emisní plaketa se vydává na základě plnění emisních norem EURO, příp. dle data první registrace vozidla (viz tab. 1 a 2).

 Obr. Emisní plakety (zdroj: MŽP)

Emisní plakety

Plakety budou přidělovány v závislosti na používaném typu pohonných hmot (diesel, benzín).

Dieselová vozidla splňující emisní limit EURO 1 nebo horší nemají nárok na žádnou emisní plaketu, vozidla splňující emisní limit EURO 2 mají nárok na červenou plaketu, vozidla splňující emisní limit EURO 3 žlutou emisní plaketu a vozidla splňující emisní limit EURO 4 a vyšší mají nárok na zelenou emisní plaketu (viz tab. 1)

Benzínová vozidla neplnící ani emisní limit EURO 1 nebudou mít nárok na žádnou emisní plaketu, vozidla splňující emisní limit EURO 1 a vyšší pak mají nárok na zelenou plaketu (viz tab. 2).

Zelenou plaketu tak mohou obdržet všechna vozidla s benzinovými motory uvedená do provozu od 1.1.1993 do současnosti a vozidla s dieselovými motory uvedená do provozu od 1.1.2006 do současnosti.

Žlutou plaketu obdrží dieselová vozidla uvedená do provozu v rozmezí 1.1.2001 – 31.12.2005.

Červenou plaketu obdrží dieselová vozidla uvedená do provozu v rozmezí 1.1.1997 – 31.12.2000.

Vozidla s benzinovými motory uvedená do provozu před 1.1.1993 a vozidla s dieselovými motory uvedená do provozu před 1.1.1997 nemohou obdržet žádnou plaketu.

Tabulky
Pozn.:
(1)
motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu osob
(2) motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu nákladu
(3) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
(4) vozidla, která mají nejvýše 8 míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a víceúčelová vozidla
(5) vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
(6) vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná
hmotnost nepřevyšuje 5000 kg
(7) vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná
hmotnost převyšuje 5000 kg
(8) vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg
(9) vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg
(10) normy pro osobní automobily a pro lehké nákladní automobily jsou číslovány arabskými číslicemi
(11) normy pro těžké nákladní automobily a pro autobusy jsou číslovány římskými číslicemi.

Distribuční místa:

Podle zákona o ochraně ovzduší jsou distribucí emisních plaket pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo může pověřit jakoukoli další osobu. Pověření se předpokládá zejména ve vztahu k zahraniční distribuci emisních plaket.

Povolení vjezdu a výjimky:

Vjezd do NEZ je umožněn pouze vozidlům, která jsou označena příslušnou emisní plaketou a dále vozidlům vyjmenovaným v příloze č. 8 zákona o ochraně ovzduší (např. vozidla integrovaného záchranného systému, vozidla vjíždějící do NEZ v souvislosti s řešením krizové situace, vojenská vozidla Armády ČR, vozidla svážející komunální odpad, apod.) a vozidlům, pro něž příslušný obecní úřad povolí dočasnou nebo trvalou individuální výjimku.

Označení zóny

Podle zákona o ochraně ovzduší je začátek a konec nízkoemisní zóny označen svislou dopravní značkou podle jiného právního předpisu (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů). V horní části značky bude uvedena značka B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a ve spodní části značky nápis např. „Neplatí pro“ s vyobrazením příslušných symbolů emisních plaket (dle uvážení obce to může být zobrazení červené, žluté a zelené plakety či pouze zelené plakety apod.). 

Obr: Dopravní značení (zdroj: MŽP)
zony