• Snížení expozice městského obyvatelstva znečištěnému ovzduší
  • Minimalizace dominující emisní zátěže způsobené dopravou
  • Dodržování a naplnění strategických dokumentů města a ČR
  • Existující doprovodná legislativa
  • Dostupná objízdná trasa

Na území aglomerace Praha je doprava majoritním zdrojem emisí tuhých látek (viz obr. 2 – kategorie REZZO 4, fialová). Polétavých prach (částice PM10, PM2,5) představuje spolu s na ně navázanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky největší problém z hlediska vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví.

Péče o kvalitu ovzduší se opírá o soubor jednotlivých opatření. Příkladně v Praze je v rámci strategického dokumentu „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha“, který Praha aplikuje od roku 2006, stanoveno 33 jednotlivých dílčích opatření. Každé z nich má určitý specifický potenciál ke zlepšení situace a v jejich porovnání nízkoemisní zóna představuje opatření hodnocené jako významné. Znění programu, který byl formou nařízení č. 16  / 2010 zařazen ve sbírce právních předpisů hl. m. Prahy, je veřejně přístupný na níže uvedeném odkazu.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/index.html

Hl. m. Praha stejně jako další města v západní a jižní Evropě je přesvědčena, že nízkoemisní zóny jsou jedním z řady nástrojů, který minimalizuje negativní dopad dopravy ve městech, a tím snižuje expozici městského obyvatelstva znečištěnému ovzduší. To dokládá nejenom česká legislativa, která zákonem č. 201/2012 Sb. vznik zón umožňuje, ale i právě probíhající  příprava  koncepčního dokumentu „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a Program ke zlepšení kvality ovzduší pro Aglomeraci Praha“, který opatření nízkoemisních zón rovněž uvádí.