Nová trasa se stala atraktivní pro tranzitní vztahy mezi dálnicí D1 a D5 a přinesla se současně provedeným zákazem jízdy těžké nákladní dopravy v úseku Městského okruhu „Spořilov – Barrandovský most“ a v ulici K Barrandovu významný pokles těžké nákladní dopravy na této jižní části Městského okruhu a v ulici K Barrandovu.

Pokles intenzity nákladní dopravy v jižní části Městského okruhu a možnost vypnutí světelně signalizačního zařízení na modřanské straně mostu přispěly ke zrychlení provozu a zvýšení jeho plynulosti a stoupla atraktivita Městského okruhu pro osobní dopravu, kdy uvolněná kapacita Jižní spojky byla postupně využita osobními vozidly pro vnitroměstskou dopravu.

Uvedená trasa Městského okruhu tak může lépe plnit svoji základní funkci s příznivými důsledky uvolnění místní souběžné komunikační sítě v širším okolí. Zároveň bylo možno zavést expresní linku autobusů Městské hromadné dopravy mezi Jižním městem a Smíchovem. Mezi další významné pozitivní dopady patří snížení negativních dopadů hluku a emisí na životní prostředí v okolí Městského okruhu v Krčském údolí a v Braníku a podél ulice K Barrandovu na Barrandově.

Celý článek ZDE.


Jednání

Datum Jednání
09. 07. 2014 3. jednání
28. 02. 2014 2. jednání
11. 09. 2013 1. jednání

Pracovní skupina

Jednání Datum Místo, čas Pozvánka Zápis Podklady
1. zasedání 18. 4. 2014 Zasedací místnost 349,
Mariánské náměstí 2, Praha 1, 9.00hod.
Pozvánka Zápis Body k jednání
  • Prezenční listina je k nahlédnutí v kanceláři 241, Nová radnice, Praha 1, Staré Město, Mariánské nám. 2.

Korespondence

MěřeníV roce 2013 byl z iniciativy vedení hl. m. Prahy zahájen rozsáhlý projekt monitoringu kvality ovzduší v prostoru Spořilova. Cílem tohoto projektu bylo získat objektivní informace o kvalitě ovzduší na Spořilově, a to zejména v souvislosti se změnami vedení dopravních proudů nákladní automobilové dopravy, ke kterým došlo od září 2010 v návaznosti na zprovoznění části Silničního okruhu kolem Prahy v úseku dálnice D1 – Slivenec, a které způsobily významný nárůst dopravní zátěže Spořilovské ulice.

Monitoring prováděl na základě výběrového řízení Státní zdravotní ústav Praha, Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší. Projekt zahrnoval tři jednotlivé měřící kampaně, každá o délce 28 měřících dnů a to tak, aby byly tyto kampaně realizovány v jednotlivých ročních obdobích (netopná, topná a přechodná sezóna). Nepřetržitě kontinuálními analyzátory byly měřeny koncentrace oxidu dusičitého (NO2) a suspendovaných částic frakce PM10. Celkem čtyřikrát v každé měřící kampani jsou odebírány 24hodinové vzorky pro stanovení benzo(a)pyrenu s následným laboratorním analytickým vyhodnocením.

Měření bylo realizováno v blízkosti polikliniky Spořilov, cca uprostřed prostoru vymezeného touto poliklinikou a ulicí Lešanská. Místo pro umístění měřícího vozu v prostoru Spořilova bylo velmi konzultováno s odborníky, kteří se vyhodnocováním kvality ovzduší včetně jejího měření profesně dlouhodobě zabývají a jsou zodpovědní za celý systém v rámci České republiky, konkrétně s odborníky z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a ze Státního zdravotního ústavu. Hlavním účelem měření bylo získat výsledky s co nejlepší vypovídací hodnotou pro obyvatele celé oblasti, která je přivedenou dopravou ovlivněna. 

Dalším aspektem při přípravě projektu byla snaha o zachování určité kontinuity s již realizovanými měřeními v dané oblasti, která byla provedena v roce 2010 z iniciativy Úřadu městské části Praha 4.

Výsledky měření jsou následně hodnoceny v kontextu všech dalších kontinuálních monitorovacích stanic kvality ovzduší provozovaných ČHMÚ v Praze včetně dopravních hot-spotů a městských pozaďových stanic. Spektrum měřených látek je koncipováno tak, že umožní odlišení vlivu dopravy a dalších případně spolupůsobících zdrojů znečištění ovzduší.

Dosud byly realizovány dvě kampaně. První v období 27.5. až 24.6.2013, druhá v období 1.8 až 29.8.2013. Další kampaň bude realizována v rozmezí 4.11. až 1.12.2013. V rámci prvních dvou kampaní (jaro, léto) nebyly zjištěny žádné nadlimitní hodnoty* u sledovaných látek a to jak v jednotlivých dnech, tak v průměrech za celé měřící období 28 dnů.

*(PM10 - limit průměrné 24hodinové koncentrace – 50 μg/m3, smí být překročen 35 dní/rok; limit průměrné roční koncentrace – 40 μg/m3

NO2 – limit jednohodinové koncentrace 200 μg/m3, smí být překročen 18 hodin/rok; limit průměrné roční koncentrace – 40 μg/m3

Benzo(a)pyren - limit průměrné roční koncentrace – 1 ng/m3)

Měření imisí 2013 - lokalita Spořilov"
24hodinová data AIM a Spořilov červen 2013
24hodinová data AIM a Spořilov srpen 2013
Porovnání výsledků 1. a 2. kampaně v rámci VZ - „Měření imisí 2013 - lokalita Spořilov"
Měření kvality ovzduší – souhrn
I. etapa měření kvality ovzduší - 27. května až 24. června 2013
II. etapa měření kvality ovzduší - 1. až 29. srpna 2013
III. etapa měření kvality ovzduší - 15. listopadu až 13. prosince 2013

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor životního prostředí