• Agendy správního řízení
    Vyřizuje odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy ( Na Pankráci 1685, 14000 Praha 4 ) jako věcně a místně příslušný správní orgán pro žadatele, jejichž adresa obvyklého bydliště je v Praze.
  • Statistika registru silničních vozidel v hl.m. Praze
    Od 6.10.2003 je nainstalovaná upravená verze programu RSV, která provádí výpočet dle číselníku typů, což přispěje přesnějšímu přehledu o množství provozovaných vozidel v hlavním městě Praze. Čísla, která jsou v tomto přehledu použita, odpovídají současným možnostem výpočetní techniky a jejího programového vybavení na úrovni regionálního registru.
  • Statistika registru řidičů v hl.m. Praze
    Vzhledem k tomu, že programové vybavení již umožňuje provádět statistické počty za jednotlivá období ve vztahu k osobám, které mají trvalý pobyt v hl. m. Praze, byla vytvořena uvedená tabulka, která je průběžně doplňována