Hlavní město Praha ve svém rozpočtu pravidelně vyčleňuje několik desítek mil. Kč pro BESIP. Čerpání této položky je předkládáno Radě hl. m. Prahy ke schválení:

Běžné výdaje

Jsou určeny např. na úpravu dopravního značení, zdrsňování vozovek, ukazatele aktuální rychlosti nebo preventivní akce Policie ČR. Jedná se o rychlá a ekonomicky nenáročná opatření. K čerpání dochází operativně dle požadavků příslušných silničních a správních úřadů.

Kapitálové výdaje

Jsou určeny především na stavební úpravy dopravní infrastruktury (dělící ostrůvek, zpomalovací práh, úprava křižovatky apod.), dále na přisvětlování přechodů pro chodce a na přípravu nových projektů (projektová dokumentace).

Preventivní programy

Financí prostředky jsou využity na různé způsoby podpory prevence, ať už je to modernizace vybavení dětských dopravních hřišť, jednorázové akce nebo programy pro školy nebo výroba informačních materiálů.