V květnu 2010 byla ve Vysočanech oficiálně otevřena cyklostezka, po které jsou vedeny páteřní cyklotrasy A 26 (severní část) a A 43 (jižní část). Nová cyklostezka v délce téměř 3,425 km je z velké části vedena po tělese bývalé železniční vlečky a je liniovým základem revitalizace dříve rozsáhlého výrobně-skladištního území. Současně je další významnou součástí koridoru Rokytky, který svým zachovalým přírodním charakterem a dobrou spojitostí v celé délce láká k příjemné procházce, výletu na kole nebo dokonce na lodi (od Kyjí, většinou 1x ročně).

a03.jpg

Bouřlivější etapa rozvoje tohoto území začíná v 19. století, kdy se původně zemědělské území mezi Libní a Hloubětínem stalo významnou průmyslovou oblastí. Historii ovlivnilo i spojenecké bombardování strojírenských závodů v březnu 1945 a následná poválečná obnova a rozšíření vysočanských průmyslových závodů (např. ČKD). Po roce 1990 došlo k výraznému útlumu těžkého průmyslu a industriální Vysočany se tak od západního okraje začaly proměňovat v městskou čtvrť s funkcí obytnou, administrativní a komerčně-společenskou.

vysocany_.jpg
Mapa se zákresem mostních objektů
(žlutě nové, azurově obnovené).

Oblast v dynamické cyklomapě
Aktuální stav cyklistické infrastruktury,
včetně stojanů na kola.

Oblast v ortofotomapě z roku 1975
Historický náhled na průmyslový areál,
kolejiště a vlečky.
Možnost přepnutí i do dalších časových období.

 

 

V souvislosti s tímto rozvojem a systémem celoměstských tras byla kolem roku 2006 započata příprava projektu využití bývalé vlečky pro komunikaci pro bezmotorovou dopravu. Taková přeměna opuštěných železničních tratí má ve světě poměrně dlouhou historii a po roce 1990 je stále více uplatňována i v České republice. Realizace cyklotezky ve Vysočanech je v Praze prvním takovým dokončeným projektem, před otevřením je však další cyklostezka po „Starém spojení“ původní železniční trati pod Vítkovem.

Studijní i projektová příprava byla výrazně komplikována majetkovými poměry potřebných pozemků i mostů. Přes velmi složitá jednání se nakonec podařilo po právní stránce zajistit potřebné pozemky v linii páteřní trasy. To se však v uspokojivém rozsahu nepodařilo pro kvalitní návaznosti do přilehlého území - ale napojování na skutečnou cyklostezku bude jistě jednodušší, než v případě virtuální cyklostezky... Původní i budoucí využití území mělo vliv jak na rozsah projektové přípravy, tak stavby samotné. Významnoučást nákladů tak tvořily rekultivační terénní úpravy, obnova dvou původních mostů a výstavba čtyř nových. Z nich je nejnápadnější vzletná lávka přes Ocelářskou ulici, která umožňuje komfortní mimoúrovňové napojení původní cyklostezky přivádějící cyklotrasu A 26 po levém břehu Rokytky na dříve vlečkový most přes Freyovu ulici.


Fotoprůvodce (komentovaně ve směru z centra)

Začátek cyklostezky a stoupání na novou lávku přes Ocelářskou ulici. Po náspu a lávce je překonáno převýšení 7,6 m, ocelová konstrukce ze dvou polí délky 52 m je zavěšena na středovém excentrickém pilíři.

cyklostezka Vysočany - A26+A43 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26+A43 cyklostezka Vysočany - A26+A43

Spojovací úsek mezi dvěma mosty - dočasná šotolinová komunikace a dočasná směrová šikana na nájezdu na most přes Freyovu ulici. Vlastníkem pozemku je připravována výstavba vícepodlažního objektu, v rámci této stavby bude cyklostezka provedena v definitivním uspořádání a konstrukci.

cyklostezka Vysočany - A26+A43 cyklostezka Vysočany - A26+A43 cyklostezka Vysočany - A26+A43 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 dočasný nájezd na most přes Freyovu

Za přemostěním Freyovy ulice je cyklostezka vedena po bývalém železničním tělese, za Podkovářskou ulicí i podél nové zástavby.

cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44

Napojení ulice Podkovářské a pouze pěší napojení k Rokytce.

cyklostezka Vysočany - boční napojení cyklostezka Vysočany - boční napojení cyklostezka Vysočany - A26 + A44 

Pokračování po bývalém odstavném nádraží, most přes rozšířenou ulici U Elektry, dva (zatím „slepé“) mostky přes příjezdy do budoucí zástavby, vlevo nová zástavba nad Rokytkou.

cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44

Bývalé rozvětvení vleček (vlevo ke Kolbenově ulici a vysočanskému nádraží), táhlá zatáčka a most přes Poděbradskou ulici.

cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44

Pokračování oblouku směrem k libeňskému nádraží, nové napojení do Nademlejnské ulice, poslední „vlečková“ rovinka.

cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44

Z železniční trasy se cyklostezka levým obloukem dostává k Rokytce a rekonstruovaným viaduktům nejstarší pražské železniční trati.

cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44 cyklostezka Vysočany - A26 + A44

 

Přes výše zmíněné ne úplně dokonalé napojení na okolí, které při projektu páteřní cyklostezky vycházelo z majetkových a finančních možností, je nová cyklostezka hojně využívána všemi skupinami předpokládaných uživatelů. Tato skutečnost byla oveřena profilovým sčítáním, jehož výsledky potvrdily v pracovní den dokonce v rovnocenné zastoupení chodců, cyklistů a bruslařů. Problémem tak stále zůstává neopodstatněné cyklisticky "militantní" dopravní značení (režim stezky pro cyklisty - C8).
O změnu tohoto režimu na stezku pro chodce a cyklisty usilují zástupci Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu již od projektové přípravy (doposud bezúspěšně, snad bude sčítání pro příslušný silniční správní úřad dostatečným argumentem).

Využívání cyklostezky již přineslo první zlepšení v napojení na okolí - nejviditelnější je nový spojovací chodníček (ve stopě dříve spontánně vyšlapaného a vyježděného) do ulice Nademlejnská k místní restauraci.

n01.jpg n03.jpg

 


Co je třeba zlepšit přímo na cyklostezce: n11.jpg n12.jpg vodící lišty pro kola - schodiště do Freyovy ulice
  • změna dopravního režimu (ze stezky pro cyklisty [C8] na stezku pro chodce a cyklisty [C9]),
  • oprava označení cyklotras (doplnění chybějícího A),
  • doplnění lišt na vedení kola na schodiště u Poděbradské ulice,
  • doplnění mobiliáře (lavičky, odpočívadla, informační cedule, odpadkové koše, stojany na kola),
  • doplnění a údržba zeleně,
  • definitivní řešení mezi Ocelářskou a Freyovou ulicí (dočasný úsek v mlatu).

 

Co je třeba zlepšit v návaznosti (mimo jiné):

  • propojení po proudu Rokytky až za Sokolovskou ulici (včetně křížení),
  • pokračování do Kyjí - stávající vedení cyklotrasy č. 1 je nepoužitelné (2x schodiště!), naopak po pravém (ve směru proudu) břehu Rokytky vede slušná cesta (majektově ovšem komplikovaná),
  • doplnění dalších a zlepšení stávajících napojení na okolí i další cyklotrasy.


Cyklostezka Vysočany v číslecha01.jpg

objekt

cena

délka

cyklostezka

9,4 mil. Kč

3,425 km, z toho: 3,150 km asfalt a 0,275 km mlat (provizorium)
nové mosty (4)

71,6 mil. Kč

224 m celkem, z toho: 150 m přes ulici Ocelářskou, 28 m přes ulici U Elektry,
2 x 23 m přes budoucí napojení obytného souboru

rekonstruované a upravené původní železniční mosty (2)

8,2 mil. Kč

157 m celkem, z toho: 117 m přes ulici Poděbradskou, 40 m přes ulici Freyovu

terénní úpravy, skládkování, odvodnění

42,7 mil. Kč

ostatní úpravy
- zábradlí, schodiště s vodícími lištami pro kola, zeleň atd.

8,2 mil. Kč

celkem (s DPH)

140,1 mil. Kč

- z toho dotace EU

88,0 mil. Kč

 

Orientační ceny cyklistické infrastrukturyDalší informace:

Tisková zpráva MHMP z 2.2.2010 (dopravně-technický kometář)

Tisková zpráva MHMP z 16.10.2008 (zahájení stavby)

Tisková zpráva MHMP z 17.4.2007 (výkup pozemků)

Informace o lávce přes Ocelářskou ulici (web projektanta)

Informace o cyklostezce a ostatních mostech (web projektanta)

Článek na PrahouNaKole.cz z 2.2.2010