V dubnu 2010 bylo dokončeno proznačení legálního průjezdu Petřínem mezi Malou Stranou, Strahovem a Pohořelcem. Úsek mezi Strahovem a Pohořelcem je součástí páteřní cyklotrasy A 32.

z22.jpg

Na rozdíl od pravého vltavského břehu, který již dnes poskytuje cyklistům řadu použitelných spojnic, je levý břeh v oblast centra města cyklisticky obtížný. Nejviditelnější bariérou byl masiv Petřína obklíčený z jihu údolím Motolského potoka (s používanými, ale dopravně zatíženými ulicemi Plzeňskou, Vrchlického a Holečkovou) a ze severu kapacitními komunikacemi na území Prahy 6 (Bělohorská, Patočkova, Milady Horákové). Proto již před několika lety Komise Rady hl.m. Prahy pro cyklistickou dopravu začala usilovat o legalizaci průjezdu svahem Petřína.

Příprava spočívala ve vytipování potřebných a potenciálně možných průjezdů, opakovaném předjednání s příslušnými institucemi a následným zpracováním projektu. Přestože projekt trpěl jistými nedostatky, bylo v roce 2009 realizováno svislé dopravní značení a konečně v dubnu 2010 dokončeno vodorovné dopravní značení vymezující povolený průjezd jízdních kol Petřínem. Pro vyznačení linie průjezdu byly využity malé cyklopiktokoridory (podobně jako na náplavkách), které jsou názorné pro všechny uživatele a v parkovém prostředí jsou vhodnější než použití svislého dopravního značení.


Schéma průjezdu Petřínem

Celý průjezd spojující Malou Stranu se Strahovem a Pohořelcem kombinuje několik dopravních režimů:

Průjezd samotným svahem Petřína a horní částí Kinského sadů je legalizován použitím dopravních značek označujících stezku pro chodce a cyklisty (C9), což  s ohledem na plošnost území a liniovost průjezdu není optimální řešení. Tato kombinace totiž nedefinuje povinnost užít pouze vodorovným dopravním značením vyznačený průjezd. Tento problém je nadále řešen a proto žádáme cyklisty, aby užívali pouze vyznačené cesty.

průjezd Petřínem průjezd Petřínem průjezd Petřínem průjezd Petřínem průjezd Petřínem průjezd Petřínem

průjezd Petřínem průjezd Petřínem průjezd Petřínem průjezd Petřínem průjezd Petřínem průjezd Petřínem - Hladovou zdí 

průjezd a průhled Hladovou zdí průjezd horními Kinského sady průjezd horními Kinského sady průjezd horními Kinského sady průjezd horními Kinského sady a25.jpg

průjezd horními Kinského sady průjezd horními Kinského sady průjezd horními Kinského sady průjezd horními Kinského sady

 

Průjezd Růžovým sadem (okolo hvězdárny a horní stanice lanovky) je legalizován použitím dopravních značek označujících stezku pro chodce a cyklisty (C9).

průjezd Růžovým sadem průjezd Růžovým sadem průjezd Růžovým sadem průjezd Růžovým sadem průjezd Růžovým sadem průjezd Růžovým sadem

 

Průjezd ulicí Strahovskou (mezi horní stanicí lanovky a branou Strahovského kláštera) využívá původního režimu zákazu vjezdu motorových vozidel s pevně stanovenými výjimkami.

průjezd Růžovým sadem k Pohořelci k Pohořelci Pohořelec

 

Posledním úsekem je rampa od ulice Strahovské na náměstí na Pohořelci, kde je průjezd kol legalizován užitím pěší zóny s povoleným vjezdem cyklistů.

k Pohořelci z43.jpg

Pohořelec


zachovávejme ohleduplnost k ostatním zachovávejme ohleduplnost k ostatním S ohledem na charakter prostředí, zvýšený pohyb chodců (včetně dětí a psů) a náročnější sklonové poměry vyzýváme cyklisty k ohleduplné a opatrné jízdě, a to zejména z kopce.

Právě na chování cyklistů záleží, jak se tato úprava osvědčí a zda ji bude možné rozšiřovat nejen v oblasti Petřína. 

 


Občas se objeví dotaz na možnost přepravy kol v lanové dráze na Petřín. Možnosti a podmínky byly opakovaně prověřovány, ale vysoká míra využití kapacity „běžnými“ cestujícími (bez kol), konstrukce vozidel a stavební uspořádání stanic nejsou dopravcem hodnoceny jako příznivé. Rovněž panují (zejména na straně správců zeleně) obavy z toho, aby se Petřín nestal bikeparkem užívaným k downhillovým disciplínám - což se bohužel dle praktických zkušeností nedá vyloučit...