cykloobousměrka U Jankovky

Parkování autombilů je celopražský problém. Deficit parkovacích míst je však nejen v centrální oblasti "předautomobilové" zástavby a na sídlištích s normativy počtu parkovacích míst odpovídajících tehdejšímu stupni motorizace, ale i v oblastech zdánlivě klidný a prostorných. Takovými místy jsou vilové čtvrti s poměrně úzkými ulicemi a rostoucími nároky na parkování místních či dojíždějících. Nejčastějším řešením je zjednosměrnění ulic, které umožní legalizovat parkování ve výrazně vyšší míře, protože pak postačuje jen jeden jízdní pruh a zbytek šířky vozovky lze využít jinak (tedy především pro parkování). V některých případech vede k zjednosměrnění i potřeba bránit průjezdné dopravě. Doposud nebylo v Praze příliš zvykem při zjednosměrňování ulic brát v potaz cyklisty - v některých případech se podařilo tuto zjednosměrněním vytvořenou bariéru dodatečně odstranit (např. v ulicích K RadonicůmNa Vrstvách).

Ulicí U Jankovky byla počátkem 90. let 20. století vyznačena jedna z prvních pražských cyklotras. Cyklotrasa č. 3 tudy byla převáděna od břehu Berounky do Vrážské ulice, dokud dále do centra sledovala železniční trať č. 171. Pro vedení cyklotrasy to byla jediná použitelná možnost a to i při kostrbatém křížení frekventované Výpadové ulice. V roce 2006 byla cyklotrasa č. 3 na území hl. m. Prahy přeznačena na cyklotrasu A 1 - ta však díky nově vybudovaným cyklostezkám v následujících letech tuto stopu opustila a mezi Radotínem a Zlíchovem vede přívětivější stopou s minimálním kontaktem s motorovou dopravou. Nejvýznamnějšími úseky v této stopě jsou mlatová cesta na levém břehu Berounky mezi Radotínem a Lahovičkami a cyklostezka mezi Lahovičkami a Malou Chuchlí. Intenzity využití této "pobřežní" stopy dokládá od roku 2009 i automatický sčítač cyklistů na cyklostezce poblíž Lahovického mostu.

Ulice U Jankovky sice již oficiálně není součástí sítě celoměstských cyklotras, ale stále je významná pro lokální spojení v rámci Radotína (navazuje na podjezd ulice Prvomájové pod železniční tratí, který napojuje celou severozápadní oblast Radotína) či pro napojení na přímější stopu hlavní cyklotrasy A 111 (vede ulicemi Vrážskou a Radotínskou v původní stopě cyklotrasy č. 3). Úřadu Městské části Praha 16 při změně v ulici U Jankovky posoudil dopravní režim komplexně a obousměrný průjezd cyklistů počítala. Řešení s protisměrným cyklopruhem je sice s ohledem na intenzity provozu spíše luxusnější, ale vychází z platné legislativy. Při konzultacích projektu byly zástupcem Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu navrženy úpravy dopravního značení (zejména v křižovatce U Jankovky x Vrážská), odbor dopravy ÚMČ Praha 16 jako příslušný silniční správní úřadu vydal Stanovení místní úpravy provozu a následně v červnu 2006 Technická správa komunikací hl. m. Prahy zajistila samotnou realizaci.

Oblast ulice U Jankovky v dynamické mapě

cykloobousměrka U Jankovky cykloobousměrka U Jankovky

cykloobousměrka U Jankovky cykloobousměrka U Jankovky

směr průjezdný pro všechna vozidla

směr průjezdný jen pro jízdní kola

Případ ulice U Jankovky je vzorový příklad vyváženého přístupu ke změnám dopravního režimu. Jednotlivé skupiny uživatelů si dle poznatků z provozu na nový režim přirozeně zvykli a běžně jej využívají.


Poznámka: V současné době je v souvislosti s výstavbou lávek pro chodce a cyklisty přes Berounku a Vltavu (zavěšeny pod mostem silničního Pražského okruhu) připravována celková oprava a doplnění směrového dopravního značení cyklotras v oblasti Radotína. V rámci této akce budou napraveny historické pozůstatky, jakým je i cyklotrasová cedulka na vjezdu do ulice U Jankovky.


V srpnu 2010 bylo v Praze 32 cykloobousměrek v celkové délce téměř 6 km (grafy).
Do konce roku přibude ještě několik dalších úseků. Celoměstsky nejvýznamnější změnou bude možnost jízdy Pelléovou ulicí ve směru na Špejchar, které umožní přímý průjezd mezi východní částí Prahy 6 (Bubeneč, Dejvice, Podbaba) a centrem města. Řešení bude zprovozněno na přelomu srpna a září 2010 jako součást dokončené rekonstrukce střední části ulice Milady Horákové, které je součástí stavby Městského okruhu (tunely Blanka).

Přehled pražských cykloobousměrek