V květnu 2010 byly nově vyznačeny cyklotrasy A12, A33, A112 a A120 v Prokopském údolí a přilehlém okolí. Cílem nebyla jen zásadní rekonstrukce původního směrového značení pro cyklisty ve stopě původní cyklotrasy ŘE-HL, ale i vyznačení nových cyklotras a potřebné úpravy dopravního režimu. Úpravy byly na základě objednávky Technické správy komunikací projektovány smluvní firmou dle zadávacích karet cyklotras, projekt byl konzultován se zástupci Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu a projednán s příslušným silničním správním úřadem. Ten na závěr vydal stanovení místní úpravy provozu, které umožňuje realizaci přímo v terénu.
Směrové značení cyklotras je provedeno především většími "plechy" IS19, které jsou pro jedoucího cyklistu díky jasnému tvaru srozumitelnější i z větší vzdálenosti. Dříve často užívané "malé" plechy IS21 (všechny shodného tvaru, směr udává jen drobná černá šipka) jsou použity pouze pro potvrzení směru. Na místech se složitější stopou průjezdu jsou použity "obří" plechy IS20 se schematickým zobrazením vedení cyklotrasy.

Oblastí Prokopského údolí byla již v 90. letech 20. století vyznačena jedna z prvních cyklotras v Praze - cyklotrasa ŘE-HL (ŘEpy - HLubočepy). Na východním okraji začínala na levém předpolí Barrandovského mostu, kde se stýkala s cyklotrasou č. 3 (Praha - Strašice) a cyklotrasou HL-MS (HLubočepy - Malá Strana). Na západním okraji začínala severovýchodně od řepského sídliště, kde navazovala na cyklotrasu č. 201 (Praha - Rakovník). Její vedení v terénu vycházelo z možností (leckdy velmi omezených) i tehdy platné koncepce cyklotras (důraz na rekreační účel a vedení mimo automobilovou dopravu i za cenu často krkolomného trasování). Cyklotrasa ŘE-HL to dokládá zejména ve stále zachované západní části - např. spojení Nové Vsi a Nových Butovic (úzká panelová stezka téměř nevyjetelného sklonu), průjezd Jihozápadním Městem (okružní jízda sídlištěm) či trasováním na obou svazích údolí Plzeňské ulice (kličkování uličkami).

 Oblast v dynamické mapě

Orientační zákres vyznačených cyklotras v oblasti Prokopského údolí (pdf)


Páteřní cyklotrasa A12 vede z Braníka (začíná na rozcestí cyklotras A2, A12 a A22), přechází po severním chodníku Barrandovského mostu na levý břeh Vltavy a pak sleduje tok Dalejského potoka až do Řeporyj, odkud míří k hranicím Prahy mezi Zbuzany a Jinočany. První částí vyznačenou jako nová páteřní cyklotrasa A12 byl v roce 2006 realizovaný úsek z Braníka do Hlubočep (jen na úroveň původní konečné tramvají), další pokračování bylo zatím ponecháno v původním značení cyklotrasy ŘE-HL.

Výraznější úpravy dopravního režimu byly provedeny v oblasti sjezdu z Barrandovského mostu k sérii podjezdů koridorem Dalejského potoka. Bylo doplněno vodorovné i svislé dopravní značení, aby byli cyklisté v užších místech upozorněni na nepřehlednější místa a ostré zatáčky. Současně byla stanovena přednost na T-křižovatce a doplněno směrové značení k přívozu P3.

A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12

Další úpravy dopravního režimu byly provedeny v oblasti napojení cyklostrasy A12 do Hlubočepské ulice u podjezdu železniční trati č. 173 (Praha-Smíchov - Rudná - Beroun, též zvaná "hrbatá" :o). Pro cyklisty je určeno zejména zdokonalení směrového značení a doplnění výjimky ze "sleposti", pro všechna vozidla pak upozornění na zvýšený výskyt cyklistů a doporučená rychlost 30 km/h.

12_11.jpg A12 A12 A12 A12 A12 A12

V Hlubočepské ulici je poměrně nepříjemným místem průjezd oblouky spodního viaduktu železniční trati č. 122 (Praha-Smíchov - Hostivice), kde v nepravidelnějším směrovém oblouku dochází k rozdělení vozovky do dvou oblouků a zúžení jízdních pruhů. Proto bylo v těchto místech doplněno svislé i vodorovné dopravní značení upozorňující na cyklisty, navíc doplněné o doporučenou rychlost 30 km/h.

A12 pod 122 A12 pod 122 A12 pod 122

V dalším úseku vedeném již dopravně zklidněným Prokopským údolím bylo především doplněno a obnoveno směrové dopravní značení včetně odboček cyklotras A122 přes Děvín do Butovic (zatím pouze rozcestí) a A112 na Barrandov a Slivenec (podrobněji níže). Značení cyklotrasy A12 nově končí na rozcestí s cyklotrasami A112 (vede přes Klukovice na Barrandov) a A33 (pokračuje Prokopským údolím) a to informačně-osvětovou dopravní značkou, která popisuje charakter následujícího úseku. Ten je sice běžně projížděn, ale rozhodně není kapacitní a pohodlný - souvislá solidnější komunikace je pouze v oblasti dolní Holyně a definitivně začíná až za "paintballovou fabrikou u lomu" pod Řeporyjemi. Naopak průjezd středním Dalejským údolím je neměstsky přírodně malebný, byť na techniku jízdy místy skutečně náročnější.

A12 A12 A12 A12

Od soutoku s Dalejským potokem pokračuje podél Prokopského potoka cyklotrasa A33, která je nyní vyznačena jen do Nové Vsi (průjezd dalším úsekem v plánované stopě není majetkově ani stavebně vyřešen).

A33 A33

Provozně nejvýraznější zlepšení jistě přinesla zásadní změna zpomalovacích prvků, které byly instalovány na více místech v Prokopském údolí mezi Klukovicemi a Novou Vsí. Původně zde byly pro zpomalení instalovány velmi vysoké příčné montované prahy - ty znepříjemňovaly (až činily nebezpečným) život chodcům, bruslařům, cyklistům a nepřiměřeně i automobilům - přitom automobilů zde jezdilo s ohledem na omezení vjezdu minimálně. Automobily běžné objíždění prahů přes krajnice přineslo rozježděné krajnice či navazující svahy.

prokop_udoli.jpgPříklad původních vysokých zpomalovacích prahů.

Nové řešení kombinuje již zkušebně na několika místech v posledních letech instalované zpomalovací terče a plastové dopravní sloupky (balisety). To umožňuje chodcům projít bez zakopnutí, cyklistům projet bez drncání a automobily úprava díky vynechání průjezdu pro vnější kola vhodně nasměruje a přiměřeně zpomalí. Balisety vymezují komunikace, což brání vyjíždění mimo její profil a zdůrazňuje zpomalovací prvek.

nové zpomalovací prahy nové zpomalovací prahy nové zpomalovací prahy nové zpomalovací prahy nové zpomalovací prahy

nové zpomalovací prahy nové zpomalovací prahy nové zpomalovací prahy nové zpomalovací prahy

V Nové Vsi na značení cyklotrasy A33 (ta zde odbočuje podél Prokopského potoka do oblasti Jihozápadního Města) navazuje hlavní cyklotrasa A120. Její směrové dopravní značení provede cyklisty venkovským centrem starých Butovic a v závěru nabídne oba směry cyklotrasy A122. I zde byla doplněna historicky opominutá značka cyklistické výjimky ze "sleposti" průjezdu.

A120 A120 A120 A120

Součástí akce bylo i vyznačení části hlavní cyklotrasy A112 mezi Prokopským údolím a Barrandovem, které proběhlo v podobném rozsahu - tedy novým směrovým značením, změnou zpomalovacího prvku a doplněním informace o cyklistické "nesleposti". Nestandardní křížení ulice K Barrandovu je osazeno srozumitelným schématem na značce IS20 a dovysvětluje tak ve své době průkopnické řešení světelné křižovatky. Zbývající úsek přes Velkou Chuchli na páteřní levobřežní vltavskou cyklotrasu A1 je v současné době projektově připraven, projednáván a jeho realizace v terénu se předpokládá v roce 2010.

A112 A112 A112 A112 A112