Doporučená cyklotrasa

Cyklisticky výhodný průjezd územím, bez směrového dopravního značení.

Cyklotrasa

Cyklisticky výhodný průjezd územím, který je vyznačen směrovým značením. Ekvivalentem jsou turistické trasy. Cyklotrasa neupravuje právo přednosti.

Cyklostezka

Trvalé opatření pro cyklistickou dopravu s vyloučeným nebo omezeným provozem automobilů.

  • Cyklostezka označená dopravním značením C8a,b „stezka pro cyklisty“ je určena výlučně pro cyklisty.
  • Cyklostezka se smíšeným provozem přesněji stezka pro chodce a cyklisty označená C9a,b je určena jak pro chodce, tak pro cyklisty. Přednost zde není upravena, platí pravidlo vzájemného respektu. Uživatelé se nesmí vzájemně ohrožovat.

Pěší zóna s povoleným vjezdem jízdních kol

Oblast, do které je zakázán vjezd motorovým vozidlům. Cyklista i chodec se zde mohou pohybovat naprosto volně, ale musí dbát na vzájemnou ohleduplnost, přičemž chodec má přednost.  Pěší zóna je vyznačena dopravním značením IP 27a/b.

Cyklopiktokoridor

Jedná se o vodorovné dopravní značení, které informuje řidiče o možném pohybu cyklistů a zároveň vede jeho uživatele v optimální stopě.  Cyklopiktokoridor se používá také v případě, že současná komunikace není dostatečně široká, aby na ní mohl být vyznačen vyhrazený jízdní pruh, neboť na rozdíl od cyklopruhu může být pojížděn automobily. Cyklopiktokoridor nese označení V20.

Cyklopruh

je vyhrazený pruh pro cyklisty ve vozovce. Pokud je pruh vyznačen bílou přerušovanou čarou, tak umožňuje automobilům do něj vjet např. při objíždění překážky. Pokud je vyznačen plnou čarou, tak je do něj vjezd automobilům zakázán. Dopravní označení nese V14 a dále je označen návěstidlem IP20a,b.   

Cykloobousměrka

Jde o cyklistické opatření umožňující projet cyklistovi jednosměrku. Vždy je vyznačena doplňkovými tabulkami E12a,b nebo E13.  Pokud je nejvyšší povolená rychlost na komunikaci 30km/hod, jedná se o společný provoz, může být dále vyznačena cyklopiktokoridorem  V20. Pokud je nejvyšší povolená rychlost na komunikaci 50km/hod, jedná se o oddělený provoz a musí být vyznačena vyhrazeným pruhem pro cyklisty V14 s plnou bílou čárou.

BUS + Taxi + Cyklo pruh

Vyhrazený jízdní pruh pro společnou jízdu městských autobusů, taxi a cyklistů. Pruh s touto prioritou umožňuje rychlejší pohyb daným vozidlům během dopravní špičky a jeho využití proto bývá omezené na určitou denní dobu. Cyklistům je tímto umožněno jet v klidnější části vozovky.  Nese označení  V15 a je označen návěstidlem IP20a,b. 

Předsunutá stop čára

Vyznačuje vyhrazený vyčkávací prostor pro cyklistu mezi stop čárou pro automobily a hranicí křižovatky řízené světelnými signály. Nese označení V19. Cyklista by se do něj měl zařadit vždy při příjezdu a vjíždět tak do křižovatky jako první. 

Přejezd pro cyklisty

Vyznačený prostor pro cyklisty k příčnému přejetí komunikace. Pokud je řízený světelnými signály, jeho funkce je obdobná jako u přechodu pro chodce včetně přednosti před ostatními vozidly. Pokud řízen není, cyklista zde nemá přednost a to i v případě, že je přejezd přimknutý k přechodu pro chodce V8b. Samostatný přejezd pro cyklisty je označován V8a a je doplněn svislou dopravní značkou IP7.

Nepřímé odbočení

Je použito pro zlepšení rozhledu cyklisty při křížení komunikace do levého směru. Umožňuje cyklistovi najíždět kolmo na komunikaci bez nebezpečného ohlížení se za sebe. Označení má IS10e

Bike & Ride

Tato obdoba známějšího P+R se do češtiny překládá jako „Přijeď na kole a pokračuj dál veřejnou hromadnou dopravou (nebo naopak)“. Jde o speciálně zřízené místo pro dlouhodobé parkování jízdních kol, které zaručuje bezpečí pro zaparkované vozidlo a je v těsné blízkosti stanice veřejné hromadné dopravy.