Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Tomáš Prousek, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, Pavel Karas, Ing. Marek Zděradička, Ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté  Ing. Luboš Kala – Partnerství o.p.s.
Omluveni Petr Provazník, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Aleš Simandl,
Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

29.10. 2013

od 17:00 hod. do 19.00 hod.

1. Bikesharing

Pí. předsedkyně informovala, že hl. m. Praha podepsala 16.10.2013 s Českou spořitelnou a.s. smlouvu o dílo na vypracování studie „Zavedení Bike Sharingu v Praze“. Studie by měla být k dispozici do 3 měsíců.

2. Cyklotrasa Nuselský most

Ing. Zděradička informoval o  poradě „Sekce rozhodování o území“. V současné době se diskutují varianty řešení pro začlenění cyklistické dopravy do prostoru severojižní magistrály.

Usnesení 24.1:

Komise projednala stávající stav a konstatuje, že na obou stranách Nuselského mostu fungují smíšené stezky pro chodce a cyklisty označené příslušnými dopravními značkami. Komise doporučuje TSK vypracování studie návrhu úprav stávajícího stavu pro zlepšení návaznosti na komunikační síť.

 (schváleno 9-0-0)

3. Automatické sčítače cyklistů

Host Ing. Kala ze společnosti Partnerství o.p.s. představil její činnost (dodávali automatické sčítače např. v Jihlavě nebo Pardubicích), předvedl  automatický sčítač, seznámil komisi s jeho funkcí a odpověděl členům komise na konkrétní dotazy.

Usnesení 24.2:

Komise doporučuje vypsat výběrové řízení na provozovatele systému automatických sčítačů na další období cca 5 let. Žádá TSK o prověření podmínek zajištění kontinuity sběru dat z automatických sčítačů.

(schváleno 9 – 0 – 0)

4. Problematická místa na cyklotrase A 2

Komise projednala dopis p. Tomáše Hladíka upozorňující na některá problematická místa na cyklotrase A 2 v úseku od Mánesa k Barrandovskému mostu. Na řešení některých z uvedených míst jsou pravděpodobně již zpracována zadání.

Úsek ulice V Zámcích, p. Karas informoval o nebezpečných úsecích s velkým klesáním, kde zároveň jezdí bruslaři. Komise doporučuje na problematickém úseku cyklotrasy využít dopravních značek C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty“ a doplnit vodorovné dopravní značení pro oddělení protisměrů plnou nebo přerušovanou čárou podle konkrétní situace.

Úkol 24/1: Prověřit na která z problematických míst jsou již zpracována zadání.

                   T: 19.11. 2013                                                                            O: ing. Štěpánek

                                                                                                                           p. Karas   

Úkol 24/2: Doplnit akce ke zlepšení podmínek na cyklotrase A 2, které nevyžadují složité povolení do tabulky priorit

                   T: 19.11. 2013                                                                            O: p. Čermák

5. Zlepšení podmínek pro cyklisty v části ulice Vyšehradské

Komise projednala návrhy úprav dopravního režimu pro zlepšení průjezdu v ul. Vyšehradské.

Úkol 24/3: Prověřit účelnost navržených opatření v ul. Vyšehradské

                   T: 19.11. 2013                                                                            O: p. Karas

6. Aktualizace webu Praha cyklistická

Komise konstatuje, že stav webových stránek a jejich aktuálnost není optimální, zejména s ohledem na existenci dvojích stránek (částečně fungují ještě původní).

Úkol 24/4: Prověřit , kdo spravuje web Praha cyklistická a projednat způsob aktualizace.

                   T: 19.11. 2013                                                                            O: p. Karas

7. Různé

p. Karas informoval o průběhu druhého dne konference v Pardubicích (17.9.2013).

p. Čermák informoval o realizaci některých akcí z tabulky priorit.

Cyklotrasa podél Jelení – cyklopruh a piktogramový koridor jsou namalovány, je třeba dořešit příčný přejezd ul. U Brusnice.

8. Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/1: Připravit pro komisi podklady k optimalizaci automatických sčítačů cyklistů včetně vyhodnocení získaných dat i efektivity systému s komentářem ke každé lokalitě.

                 T: 15.10. 2013                                                                                          O: Štěpánek

                    Posunuto na 19.11.2013

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

                   T: 15. 10. 2013                                                                                      O: Prousek

                   Splněno, návrhy projednány realizace se zatím odkládá z důvodu nedostatku financí DP.

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 19. 11. 2013 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Termíny dalších schůzek komise: 17. 12. 2013.

 

zapsal:  Ing. Ladislav Malý                                     ověřila a schválila: JUDr. Krobová Hášová               tajemník komise                                                            předsedkyně komise