Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté p. Jukl - MHMP
Omluveni Petr Provazník, Ing. Aleš Simandl
Zpracoval ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

18. 2. 2014

od 17:00 hod. do 19:30 hod.

1.        Veletrh For Bikes 28. až 31. 3. 2014

HMP bude mít na stánku reflexní obaly na batoh (potřeba navýšit aspoň na 500 ks), multifunkční nářadí, zvonky (aspoň 600 ks), blikačky s reflexní páskou (aspoň 500 ks), dětské vesty, reflexní pásky na ruku.

Podle informace p. Karase má být vytištěno 35 000 cyklomap, Institut plánování a rozvoje (IPR HMP) je zadavatelem zakázky na vyhotovení aktualizovaných podkladů s termínem plnění 28. 2. 2014..

2.        Automatické sčítače cyklistů (ASC)

 Ing. Štěpánek (TSK) informoval o aktuálním stavu výběrového řízení: zadání pro tři nové ASC (v ul. Na Příkopě, Křižovnické a na Kampě) je flexibilní, očekává se jeho ukončení v červnu t.r.

Usnesení 28.1: Komise navrhuje prodloužit stávající smlouvu na provoz ASC do 30. 6. 2014.

3.     Postup prací na lahovické cyklolávce

 Ing. Štěpánek informoval, že práce byly již obnoveny, očekávaný termín dokončení prací je 1. 4. 2014.

TSK připravuje tři kolaudační řízení a zprovoznění díla na květen.

4.     Připravované investiční akce na rok 2014

Doplněná tabulka akcí je přílohou zápisu.

Úkol 28/1: Připravit zadání (včetně ZK) rychle realizovatelných akcí do zásobníku na léta 2014 a 2015.

                  T: 15. 3. 2014                                                                             O: Karas, Prousek

4. Napojení cyklistické dopravy po dokončení Trojského mostu

 Obdržená projektová dokumentace vykazuje z pohledu bezmotorové zásadní nedostatky a pochybení – řešení pro bezmotorovou dopravu není spojité.

Z dokumentace je zřejmé, že přetrvává chyba v celém schvalovacím systému, která způsobuje, že není systémově zajištěno plnění usn. RHMP č.544/2003 o integraci pěší a cykl. dopravy do investičních akcí.

Úkol 28/2: Připomínkovat Pražské stavební předpisy podle diskuse proběhlé na zasedání komise.

                  T: 20. 2. 2014                                                                             O: Šimko

Úkol 28/3: Domluvit jednání s náměstkem Nouzou a kompetentními osobami za účelem odstranění nedostatečně řešené bezmotorové dopravy v projektové dokumentaci předpolí mostu.

                   T: 18. 3. 2014                                                                            O: předsedkyně komise

Úkol 28/4: Připravit zadávací karty pro napojení ul. V Holešovičkách, příp. Trojské na nový most.

                   T: 28. 2. 2014                                                                            O: Čermák, Prousek

5. Provoz cyklistů na Železničním mostě mezi Prahou 2 a Prahou 5

 Podnět pana Capa byl předán příslušným úřadům městských částí k provedení jako stezky pro chodce s povoleným provozem cyklistů na jižní straně mostu.

6. Návaznost cyklotras na Nuselský most

 Nutno doplnit směrové značení.

Úkol 28/5: Zjistit stav projednávání projektů na návaznost cyklotras na Nuselský most na silničních správních úřadech MČ Praha 2 a Praha 4.

                   T: 18. 3. 2014                                                                            O: Prousek

8. Různé

Usnesení 28.2: Komise doporučuje zlepšit prostupnost území na Františku pro bezmotorovou dopravu opatřeními cyklistické infrastruktury na Dvořákově nábřeží a v Klášterské ulici.

Usnesení 28.3: Komise nedoporučuje realizaci samostatné cyklostezky v ulici Za zámečkem a doporučuje obousměrný provoz cyklistů řešit v HDP.

Usnesení 28.4: Komise doporučuje zřídit prostory pro cyklisty V19 s detekcí cyklistů na bočních ramenech křižovatky K Barrandovu – K Austisu – Ke Smíchovu.

9. Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

                   T: 15. 10. 2013                                                                             O: Prousek

                 Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

Úkol 26/1: Dodat článek pro zveřejnění na webu Praha cyklistická.

                  T: 3. 1. 2014                                                                                O: všichni členové komise

                  Úkol trvá.

Úkol 27/1: Doplnit do zásobníku investičních akcí čísla zadávacích karet, resp. cyklotras.

                  T: 24. 1. 2014                                                                  O: Karas

                   Splněno.

Úkol 27/2: Zajistit předložení náhledové situace řešení cyklistické dopravy na předmostí nového Trojského mostu a včetně řešení rekonstrukce Trojské ulice a případné připomínky projednat s náměstkem Nouzou.

                   T: 31. 1. 2014                                                                 O: předs. komise, Prokeš, Prousek

                   Dokumentace k předmostí byla předložena, jednání viz bod 4. tohoto zápisu.

Všechna usnesení byla schválena jednohlasně.

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 18. 3. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Další termíny v 1. pololetí 2014: 15. 4., 20. 5. a 17. 6.

 

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš                                                       Ověřila: JUDr. Krobová Hášová                                                                                                                            předsedkyně komise