Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, Ing. Marek Zděradička, ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté

Ing. Jiří Nouza, náměstek primátora hl .m. Prahy

Mgr. Jan Kufner (Central European Data Agency, a.s.)

Omluveni Tomáš Prousek, Petr Provazník, Ing. Aleš Simandl
Zpracoval ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

15. 4. 2014

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

 1.        Napojení cyklistické dopravy po zprovoznění Trojského mostu

Problematika byla projednána za přítomnosti náměstka primátora ing. Jiřího Nouzy.

Usnesení 30.1: Komise schvaluje zadávací kartu cyklotras A272 a A31 Kobylisy-Troja-Holešovice.

Úkol 30/1: Zúčastnit se jednání o napojení cyklistické dopravy  po zprovoznění Trojského mostu, které svolá pan náměstek Nouza.

                 T: 15. 5. 2015                                                                       O: Karas, Čermák

 2.        Telematické služby pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů

Mgr. Kufner ze společnosti CEDA prezentoval možnosti centralizovaného systému evidence cyklistické infrastruktury pro TSK a vlastníky/správce komunikací i pro všechny provozovatele automatických půjčoven kol a dalších návazných systémů. Studie proveditelnosti takového elektronického systému by stála odhadem 200 až 300 tisíc Kč. Záměr této studie je přílohou tohoto zápisu.

 3.        Omezení provozu na CT A2 v době Primátorek

Usnesení 30.2: Komise souhlasí s omezením provozu na cyklotrase A2 v době konání Pražských primátorek 3. až 9. 6. 2014.

 4.        Automatické sčítače cyklistů (ASC)

Ing. Štěpánek informoval o aktuálním stavu výběrového řízení – je schváleno vypsání veřejné soutěže na 25 ASC.

Usnesení 30.2: Komise doporučuje umístit 1-2 ASC na nově zprovozněnou cyklolávku Lahovice.

 5.    Cyklostojany u nově budovaných zastávek metra

       Úkol 30/2: Projednat s ing. Pařízkem umístění stojanů u stanic metra včetně financování.

                         T: 30. 4. 2014                                                                                  O: předsedkyně komise

7.    Různé

       Ing. Zděradička bude na příští schůzi informovat o chystaných opatřeních po zprovoznění tunelu Blanka.

      MČ Praha 14 děkuje TSK za realizace cyklotrasy A 26.

8. Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech   stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice     Hlavní nádraží.

                     T: 15. 10. 2013                                                                             O: Prousek

                   Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

Úkol 28/3: Domluvit jednání s náměstkem Nouzou a kompetentními osobami za účelem odstranění nedostatečně řešené bezmotorové dopravy v projektové dokumentaci předpolí Tro j. mostu.

                   T: 18. 3. 2014                                                                               O: předsedkyně komise

                   Splněno.

Úkol 29/1: Urychleně projednat projektovou dokumentaci obou předpolí Nuselského mostu.

                  T: 15. 4. 2014                                                                                O: Štěpánek

                  Projednáno s ÚMČ P2 (s kladným výsledkem) a P4 (s negativním výsledkem).

Úkol 29/2: Projednat s firmou CEDA a vyhodnotit přidanou hodnotu telematické nabídky.

                  T: 10. 4. 2014                                                                                O: Štěpánek

                   Splněno.

Všechna usnesení byla schválena jednohlasně.

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 20. 5. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Další termín v 1. pololetí 2014: 17. 6.

 

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš                                                       Ověřila: JUDr. Krobová Hášová                                                                                                                              předsedkyně komise