Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Petr Provazník, Ing. arch. Radim Šimko, ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté Bc. Martin Havelka (odd. bezmotorové dopravy MHMP)
Omluveni Ing. Aleš Simandl, Ing. Roman Štěpánek, Ing. Marek Zděradička
Zpracoval ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

17. 6. 2014

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

 

1.       Záměr výstavby nové komunikace v parku Kampa

 

Usnesení 32.1 (vyjádření k projektu Park Kampa 2. část, regenerace a revitalizace – dopravní situace, ze dne 18. 4. 2014): Komise žádá starostu MČ Praha 1, aby byl při revitalizaci parku Kampa zajištěn bezpečný průjezd cyklistů parkem po páteřní cyklotrase A1 s tím, že bude zároveň zajištěn i bezpečný pohyb ostatních účastníků provozu v intencích všech zákonných norem. Komise doporučuje na všech vjezdech do parku umístit stejné dopravní značení podle projektu s doplněním výzvy k ohleduplnosti (viz park Folimanka).

        (Schváleno 9-0-0)

 

2.       Úprava povrchů po rekonstrukci tramvajové trati Vodičkova

Předsedkyně komise informovala o tom, že povrch bude předlážděn štípanou ohlazenou dlažbou.

 

3.       Napojení cyklistické dopravy po zprovoznění tunelu Blanka (včetně mostu Barikádníků)

T. Prousek a ing. Malý informovali o výsledcích jednáních na Odboru městského investora a Odboru dopravních agend. Podařilo se prosadit všechny úpravy doporučené komisí.

Usnesení 32.2: Komise doporučuje doplnit směrové značení cyklo v celé oblasti Trojského mostu. Po zprovoznění Trojského mostu doplnit zn. C9a+b na východní chodník mostu Barikádníků a na točitý nájezd na západní chodník.

Realizací těchto opatření pověřuje komise ing. R. Štěpánka.

        (Schváleno 9-0-0)

 

4.       Náměty pro zlepšení cyklistické infrastruktury

 

Usnesení 32.3: Komise schvaluje náměty P. Karase pro zlepšení cyklistické infrastruktury s úpravami podle diskuse na zasedání komise podle tabulky, která je přílohou tohoto zápisu.

        (Schváleno 9-0-0)

 

 

Úkol 32/1: Doplnit náměty pro zlepšení cyklistické infrastruktury o značení na cyklotrase A267 v úseku Mladoboleslavská – Rokytka, dále o cykloobousměrky v ulici Na Perštýně v úseku Národní – Martinská a v ulici Celetná v úseku Ovovcný trh – Hybernská a o propojení z Lahovické lávky na Točnou.

                        T: 25. 6. 2014                                                                       O: Karas

 

5.       Různé

       P. Karas informoval, že studii prostupnosti města pro cyklisty v souvislosti se zaváděním systému automatických půjčoven kol bude realizovat Institut plánování a rozvoje (IPR).

 

 

Usnesení 32.4: Komise podporuje navržené řešení místa pro přecházení ul. Veselské u Avie Letňany podle projektu ing. Syrového.

        (Schváleno 9-0-0)

Do sídlišť Kobylisy a Ďáblice povede podle zadávací karty cyklotrasa 272 od Trojské ulicemi Pod Kynclovkou a Služská. Navrženou úpravu ul. Horňátecká je třeba vázat na její komplexní rekonstrukci.

Propojení ul. Tallichovy a Na Větrníku s cyklotrasou A150 se bude řešit v budoucnu.

Bude rovněž třeba doplnit přejezd ul. Italské na úrovni sjízdné rampy na hlavní nádraží.

6.       Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech   stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice     Hlavní nádraží.

                   T: 15. 10. 2013                                                                               O: Prousek

                 Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

                 Nutno oslovit ing. Pařízka kvůli přidělení peněz DPP na symboly jízdního kola na perónech.

Úkol 29/1: Urychleně projednat projektovou dokumentaci obou předpolí Nuselského mostu.

                  T: 15. 4. 2014                                                                                O: Štěpánek

                  Projednáno s MČ Praha 2 s kladným výsledkem, jednání na výboru dopravy zastupitelstva MČ  Praha 4 se zúčastní p. Mach 23. 6. 2014.

Úkol 30/1: Zúčastnit se jednání o napojení cyklistické dopravy  po zprovoznění Trojského mostu, které svolá pan náměstek Nouza.

           T: 15. 5. 2015                                                                                O: Karas, Čermák

           Splněno, viz bod 3 tohoto zápisu.

Úkol 30/2: Projednat s ing. Pařízkem umístění stojanů u stanic metra včetně financování.

                 T: 30. 4. 2014                                                                                 O: předsedkyně komise

Úkol 31/1:  Prověřit funkčnost odvodnění na křižovatce U Michelského lesa – Vídeňská.

                   T: 31. 5. 2014                                                                               O: Štěpánek

Úkol 31/2: Projednat s MČ Praha 4 úpravy změn dopravního značení v oblasti Pankrác – Podolí     s cílem znovu umožnit průjezdnost pro cyklisty alespoň v hlavních směrech.

                   T: 31. 5. 2014                                                                               O: Štěpánek

Úkol 31/3:  Projednávat s městskými částmi jejich požadavky na takové úpravy dopravního režimu, jež mohou negativně ovlivnit již dosaženou úroveň bezpečnosti a komfortu cyklistické dopravy v maximálním možném předstihu před jejich realizací.

                   T: průběžně                                                                                  O: Štěpánek

Úkol 31/4:  Realizovat opatření k zajištění průjezdu po cyklotrase A 27 mezi ulicemi U českých loděnic a Bulovka a k vyznačení průjezdu z oblasti Kobylis k novému Trojskému mostu.

                   T: 31. 7. 2014                                                                               O: Štěpánek

Úkol 31/5:  Připravit návrh zlepšení podmínek pro průjezd cyklistů v úseku Vodárenská – Myslíkova.

                   T: 31. 7. 2014                                                                               O: Štěpánek

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 16. 9. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 430 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

 

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš                                                       Ověřila: JUDr. Krobová Hášová, předsedkyně komise