V minulosti nebyla stojanům pro kola ze strany hl. m. Prahy věnována velká pozornost. Před zahájením instalace nových stojanů bylo v roce 2007 na území hl. m. Prahy na základě terénních průzkumů evidováno přes 400 stojanových hnízd (s kapacitou 1-30 kol). Nevýhodou většiny dřívějších pražských stojanů je nevhodná konstrukce nebo dokonce i umístění, poměrně významná část stojanů nainstalována soukromými subjekty a tudíž je jejich veřejné užití leckdy omozeno (např. otevírací dobou obchodu či restaurace), stojany na kola jsou i součástí většiny parkovišť typu P+R jako služba B+R. Mimo stojany na B+R byla jedinou rozsáhlejší akcí pouze instalace několika stojanů typu "spirála" především v centru města, jinak se jednalo o ojedinělé akce (např. před budovami na Mariánském náměstí nebo v Jungmannově ulici). Většinou nebyly voleny vhodné typy stojanů a tak není divu, že kola zamčená u nedalekých sloupků dopravních značek nebyla výjimkou.

051104_01.jpg 060908_05.jpg 060914_02.jpg 060325_05.jpg
Lepší stojany "předúčkové" doby (zleva: inspirační stojan u Danube housu na Rohanském ostrově, opěrný stojan na Budějovické, krytý stojan B+R Zličín, stojan MČ Praha - Slivenec).

V roce 2006 byl po diskusi v Pracovní skupině pro cyklistickou dopravu hl. m. Prahy vybrán jako nejvhodnější typ stojan opěrný (původně typu P), po dalších diskusích byl upřednostněn jednodušší a elegantnější typ tvaru  ("převráceného U"). Tento typ stojanu je podporován Komisí Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu a to na základě především zahraničních pozitivních zkušeností s typy opěrných stojanů a převážně rozporuplných zkušeností s typy stojanů standardně v Praze (i ve zbytku ČR) používaných.

091105_0836.jpg 091105_0903.jpg 091114_1532.jpg 091112_1126.jpg 091119_1141.jpg 100302_1454.jpg
Příklady možných instalací stojanů.

 • V roce 2008 bylo umístěno na 25 hnízdech celkem 138 kusů stojanů.
 • V roce 2009 bylo umístěno na 180 hnízdech celkem 843 kusů stojanů.

Aktualizovaný přehled stojanů (včetně lokalizace v dynamické mapě).

Cyklostojany jsou zaneseny v databázi dynamické mapy (většina i s fotodokumentací; piktogramy stojanů se zobrazí až při větším přiblížení mapy).


Nové pražské ∩ stojany jsou:

 • použitelné pro všechny typy kol,
 • použitelné a pohodlně přístupné pro jakékoli zámky,
 • kotvené pod povrchem,
 • v nerezavějící nebo nerezové úpravě,
 • bezúdržbové,
 • obtížně poškoditelné,
 • velmi pracně odstranitelné,
 • umístitelné variantně - za sebou, vedle sebe (i šikmo), jako zábradlí či ochrana např. stromů apd.

Stojany včetně instalace jsou financovány TSK hl. m. Prahy, jednotlivé městské části je následně přebírají do správy.


Jak ∩ stojan získat?100429_0955.jpg

Kompetentní úředník příslušné městské části:

Kontaktujte cyklokoordinátora TSK (Petr Introvič, e-mail: petr.introvic@tsk-praha.cz, mobil: 603 420 427).

Občan či provozovatel cíle cyklistů: 

Kontaktuje úřad příslušné městské části. Záležitost je obvykle v kompetenci odboru (oddělení) dopravy (příp. životního prostředí). Úřad městské části posoudí oprávněnost požadavku a kontaktuje cyklokoordinátora TSK.

Ke stažení prohlášení MČ a technická zpráva (pdf; 0,2 MB).

Možné komplikace:

Problém může nastat při požadavku umístit stojany na soukromém nebo veřejnosti nepřístupném pozemku, případně v objektu. Oprávněnost takového umístění a tedy přístupnost a použitelnost pro cyklistickou veřejnost (nebo její část) posoudí úřad městské části, která je primárním příjemcem a správce stojanů. Možností je svěření správy po dohodě s příslušným odborem úřadu městské části.


Technická zpráva – Stojany na kola

 Stojany na kola budou umisťovány do cílových lokalit dle požadavků jednotlivých městských částí. Úřad městské části zabezpečí výběr lokality tak, aby se jednalo o pozemek ve vlastnictví městské části popř. Magistrátu hl. m. Prahy. Dále úřad městské části ověří, zda se pod místem plánovaného umístění stojanů nenacházejí podzemní inženýrské sítě (k jejichž poškození by mohlo dojít při instalaci) či zda v lokalitě nejsou v blízké budoucnosti plánovány stavební úpravy.

Konstrukce

 • Jednoduchá konstrukce tvaru , rozteč "noh" 380 mm.
 • Materiál: ocelová trubka, vnější průměr 38 mm, stěna 3 mm.
 • Výška konstrukce nad terénem: 85 cm.
 • Konce opatřeny navařenými trny zabezpečujícími stojan proti vytažení.
 • Povrchová úprava: pozink.

Umístění

 • Stojany jsou umisťovány jednotlivě či ve skupinách tak, aby byl zabezpečen volný manipulační prostor 1,5 m do každého směru od kraje stojanu (skupiny stojanů) k nejbližší pevné překážce.
 • Osová vzdálenost jednotlivých stojanů minimálně 90 cm.
 • Stojany jsou pod povrchem terénu obetonovány. Hloubka zapuštění do země 50 cm, výška konstrukce nad terénem 85 cm.

Stavební práce

 • Stávající povrch vyříznut v rozsahu přečnívajícím půdorys stojanu na každou stranu o 30 cm, skladby komunikace vybourány na úroveň -30 cm.
 • Prováděny ověřovací sondy k vyloučení porušení podzemních inženýrských sítí.
 • Po provedení výkopových prací stojan osazen a obetonován do úrovně -30 cm.
 • Nutnost zabezpečení výkopu proti pádu osob!
 • Skladby komunikace nahrazeny ve složení 20 cm betonové lože - PB I (C20/25), 4 cm štěrkodrť frakce 0/4, zámková dlažba betonová šedá tl 6 cm. V případě osazení do stávající živičné vrstvy povrch zámkové dlažby proveden tak, aby plynule navazoval na stávající povrch, případně obnoven živičný kryt litým asfaltem. V případě umístění do zatravněné plochy celá plocha ohraničena záhonovým obrubníkem uloženým v betonovém loži. Okolí zpětně upraveno a zatravněno.

Výstava Praha cyklistická - panel o parkování kol.

Další články o stojanech na kola: