Cyklistická doprava v Praze a nejen v ní, je rozvíjena na základě předem stanovených cílů. Tyto cíle, včetně nástrojů jsou zformulovány ve strategických dokumentech. Tyto dokumenty mají určitou hierarchii, ve které platí pravidlo, že dokumenty nižší úrovně, musí vycházet z úrovně vyšší.  Dokumenty na stejné úrovni se vzájemně prolínají a spolupracují tak, aby docházelo k vyváženému rozvoji území.

Celkový rozvoj probíhá na základně smluvených pravidel a doporučení. Různá města mají úroveň cyklistické dopravy různě vysokou a mají jiné zkušenosti. Na základě těchto zkušeností, znalostí odborníků a všeobecné shody vznikla řada metodik, kterými bychom se měli řídit.

Na rozdíl od výše zmíněných metodických materiálů, které jsou jistou formou doporučení, zde existují zákony a vyhlášky, které jsou závazné a je povinností se jimi řídit.