Přítomni

JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise,

další členové komise:

Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler,Tomáš Prousek,  Ing. Zbyněk Sperat, Ing. Květoslav Syrový

Ing. Ladislav Malý – tajemník komise

Hosté

p. Josef Nosek náměstek primátora hl. m. Prahy

Mgr. Jiří Koubek starosta MČ Praha - Libuš

Ing. Anna Rusiňáková vedoucí odboru ŽP a dopravy Praha - Libuš 

Ing. Radek Čermák cyklokoordinátor MČ Praha 19

p. Tomáš Sýkora

Omluveni Luděk Schreib, Ing. Aleš Simandl, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman, Petr Introvič,Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. arch. Radim Šimko, Petr Dolínek
Zpracoval

Ing. Ladislav Malý

 

 Počet stran 3 17.00 h Datum

26. 6. 2012

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

1. Podpora cyklistické dopravy v Praze v Radě hl. m. Prahy

Náměstek primátora p. Josef Nosek ujistil členy cyklokomise o podpoře dalšího rozvoje cyklistické infrastruktury. Budou - li k dispozici zajímavé a obhajitelné projekty, podpoří p. náměstek zajištění jejich finančního krytí při projednávání rozpočtu v Radě HMP. jejich realizaci. Z další diskuze vyplynulo, že je účelné přesunou nové akce na OMI, kde je lepší předpoklad zajištění jejich realizace než z prostředků TSK.

2. Bike Sharing v Praze - možnosti realizace 

P. Tomáš Sýkora prezentoval výsledky akce, která probíhala 1 týden na náplavce. Za tuto dobu se pod petici na podporu systému Bike Sharing podepsalo cca 2100 lidí a bylo realizováno cca 750 výpůjček. Z průzkumu během akce vyplynulo, že jako největší překážka většího využívání kol je nedostatečná infrastruktura a malá ohleduplnost řidičů.

p. náměstek Nosek upozornil, že je třeba, aby byl provoz systému Bike Sharing zahájen na co největším území města. Realizovat projekt jen na malém území např. jedné městské části nemá smysl. Jako základ přípravy realizace je nutno především definovat co má projekt splňovat a v jakém rozsahu, dalším krokem je zpracování studie a následně realizace.

Úkol 14/1 Zajisti výstupy z konference Bike Sharing v Praze a podklady zpracované CDV

            T: 31.7.2012                                                                          O: Ing. Sperat 

3. Prezentace výsledků kampaně "Do práce na kole" 

Ing. Filler stručně představil nejzajímavější výsledky dotazníkového průzkumu, který byl součástí akce. Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo cca 1100 respondentů, proto lze výsledky považovat za vypovídající. Podrobně jsou výsledky uvedeny na webu "Prahou na kole"   Akce m.j. ukázala, že největší překážkou častějšího  využívání kol je velký provoz automobilů a chybějící bezpečné trasy obdobně jako u průzkumu v rámci akce"Bike Sharing". V soutěži o nejlepší cykloopatření získaly podporu projekty, které se umístily na prvních třech místech. Akce se bude konat i příští rok a Auto- Mat navrhuje zlepšit spolupráci s městem při propagaci akce.

Úkol 14/2: Projednat s odborem komunikace MHMP možnost propagace akce na zvýšení bezpečnosti na téma "Cyklisté nejezděte po chodnících, řidiči neohrožujte cyklisty".

                          T: 31.7.2012                                                           O: předsedkyně komise

4. Vývoj realizace cyklostojanů v Praze

Na některých městských částech je zájem o instalaci dalších cyklostojanů. MČ Praha 1 zatím nenabídla dostatečnou spolupráci při přípravě instalace cyklostojanů, jedná se zejména o zpracování návrhu přesného umístění v konkrétní lokalitě a možnost převzetí do správy MČ na pozemcích v její správě.

Úkol 14/3: Projednat s ředitelem TSK možnost financování realizace dalších cyklostojanů

                          T: 31.7.2012                                                           O: předsedkyně komise

5. Kontrola plnění úkolů

Úkol 12/1: Projednat s radním MČ Praha 1 pro dopravu ing. Veselým povolení průjezdu cyklistů Šeříkovou ul. v protisměru na základě podkladů, které dodá do 27. 4. 2012.

                          T: 12. 5. 2012                                                                        O: předsedkyně komise

                          Splněno, jednání proběhlo, MČ Praha 1 nesouhlasí s povolením průjezdu cyklistů v protisměru v Šeříkové ani v Jungmannově ul..

Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

                 Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce                                                O: Introvič                         

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

                  Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.

Úkol 13/2: Prověřit možnost zlepšit denní osvětlení podjezdů pro chodce a cyklisty pod Hlávkovým mostem.

                          T: 15. 6. 2012                                                                                 O: Polák

                   Splněno, Eltodo zpracovává druhý projekt na lepší osvětlení (první za cca 400 tis. byl jako příliš nákladný odmítnut) a po jeho dokončení zašle komisi vč. odhadu nákladů.

 

Úkol 13/3: Napsat dopis ÚMČ Praha 2, odboru dopravy s návrhem na přechodnou úpravu místního značení na chodníku Rašínova nábřeží.

                          T: 31. 5. 2012                                                                                 O: Malý

                                   Úkol trvá, probíhají jednání s PČR a  ÚMČ Praha 2 o definitivní podobě

                         

Úkol 13/4: Svolat schůzku členů poroty soutěže „Prahou na kole“.

                          T: 31. 5. 2012                                                                                 O: předsedkyně komise

                                   Splněno, akce vyhodnocena, výsledky viz bod 3)

Úkol 13/5: Ve spolupráci s ing. arch. Šimkem projednat možnost zlevnění realizace nájezdových ramp s ředitelem TSK.

                   Jednání s TSK stále probíhají                                                    O: předsedkyně komise

 

Úkol 13/6: Zjistit, zda je v katastru nemovitostí u převedeného pozemku pro nájezdovou rampu skutečně uvedeno, že je ve správě MČ Praha 12.

                   T: 31. 5. 2012                                                                            O: předsedkyně komise

                     Splněno, pozemek je ve vlastnictví hl.m. Prahy 

6. Různé

Starosta MČ Praha - Libuš Mgr. Koubek představil projekt zjednosměrnění místních komunikací v Libuši z důvodu omezení rozptylu tranzitní dopravy do obytné zástavby, k němuž díky velkému zatížení Libušské dochází. Součástí projektu jsou "cykloobousměrky", které zajišťují minimalizaci omezení prostupnosti území pro cyklisty.  Náklady na doplnění základního projektu o "cykloobousměrky" činí cca 60 tis. Kč a MČ Praha - Libuš žádá o finanční spoluúčast HMP.  KCD návrh podporuje a doporučuje na akci finančně přispět.

P. Prousek informoval o novinkách v přepravě kol v systému PID. jedná se zejména o rozšíření doby přepravy na stávajících linkách  a umožnění přepravy na dalších 2 linkách. 

  Příští jednání komise nebylo stanoveno, datum a místo konání bude upřesněno v pozvánce. 

zapsal:      Ing. Ladislav Malý                                   ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová          tajemník komise                                                                        předsedkyně komise