Přítomni

JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise,

další členové komise:

Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák

Ing. Ladislav Malý – tajemník komise

Hosté

p. Tomáš Sýkora

p. Ondřej Hykl

Omluveni Luděk Schreib, Mgr. Petr Bříza, Ing. Aleš Simandl, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman, Petr Introvič, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek,  Ing. arch. Radim Šimko, Petr Dolínek,  Ing. Zbyněk Sperat, Ing. Květoslav Syrový
Zpracoval

Ing. Ladislav Malý

 

 Počet stran 3 17.00 h Datum

31.7. 2012

od 17:00 hod. do 19:30 hod.

1. Opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména cyklistické dopravy na komunikacích hl. m. Prahy

In g. Arch. Tomáš Cach představil návrh změn dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy ve 2 konkrétních kritických lokalitách:

1.       Vyšehradský tunel v obou směrech

2.       Průjezd podjezdem u Karlových lázní (úsek K. Světlé – Platnéřská) v obou směrech

Jedná se o doplnění svislého a vodorovného značení jak ve vlastních kritických lokalitách tak v úsecích před a za nimi. Součástí návrhu je jednak vyznačení optimální bezpečné trasy průjezdu cyklistů vodorovnými dopravními značkami V 20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“ a dále osazení svislých dopravních značek upozorňujících  na průjezd cyklistů ve stopě automobilů a tramvají.  Svislá dopravní značka IP 22 „Změna místní úpravy“ je navržena pro lepší názornost v atypickém  provedení – fotografie pohledu z místa řidiče na průjezd kritickým místem.

Usnesení 15.1.: Komise souhlasí s předloženými opatřeními pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména cyklistické dopravy a navrhuje realizaci v obou výše uvedených lokalitách v době co nejkratší. 

2. Bike Sharing v Praze - možnosti realizace

  Komise připraví jako základ přípravy realizace definici podmínek,  které má projekt splňovat a v jakém rozsahu.

Úkol 14/1 Zajisti výstupy z konference Bike Sharing v Praze a podklady zpracované CDV

            T: 31.8.2012                                                                          O: Ing. Sperat

3. Kontrola plnění úkolů

Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

                 Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce                                                O: Introvič                         

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

                  Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.

Úkol 13/3: Napsat dopis ÚMČ Praha 2, odboru dopravy s návrhem na přechodnou úpravu místního značení na chodníku Rašínova nábřeží.

                          T: 31. 5. 2012                                                                                 O: Malý

                                   Úkol trvá, probíhají jednání s PČR a  ÚMČ Praha 2 o definitivní podobě

                         

Úkol 13/5: Ve spolupráci s ing. arch. Šimkem projednat možnost zlevnění realizace nájezdových ramp s ředitelem TSK. Cílem KCD je zprovoznění Lahovické lávky tj. dostavba obou ramp nejpozději příští rok..  

                   Jednání s TSK stále probíhají                                                    O: předsedkyně komise

 

Úkol 14/2: Projednat s odborem komunikace MHMP možnost propagace akce na zvýšení bezpečnosti na téma "Cyklisto na chodník nepatříš".

                        T: 31.8.2012                                                              O: předsedkyně komise

 

Úkol 14/3: Projednat s ředitelem TSK možnost financování realizace dalších cyklostojanů

                          T: 31.8.2012                                                           O: předsedkyně komise

6. Různé

Zklidnění Karlína  - Ing. arch. Cach informoval o projektu „Zóna 30“ v části Karlína ohraničené ulicemi Prvního pluku, Sokolovská, Pernerova  a Šaldova. V této oblasti bude omezena rychlost na 30 km/h, na většině křižovatek budou přednosti zprava a v části jednosměrných komunikací bude umožněn obousměrný provoz cyklistů zejména z důvodu lepší prostupnosti území. Předpokládaný termín realizace je polovina srpna.

  Příští jednání komise nebylo stanoveno, datum a místo konání bude upřesněno v pozvánce. 

zapsal:      Ing. Ladislav Malý                                   ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová          tajemník komise                                                                        předsedkyně komise