Přítomni

JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise,

další členové komise:

Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Petr Introvič, Ing. Václav Juppa, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Zbyněk Sperat, Ing. Květoslav Syrový,  Ing. arch. Radim Šimko

Ing. Ladislav Malý – tajemník komise

Hosté Náměstek primátora Josef Nosek, p. Vojtěch Hrabal
Omluveni Luděk Schreib, Mgr. Petr Bříza, Mgr. Petr Dolínek, Ing. Daniel Mourek, Ing. Aleš Simandl, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman
Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 3 17.00 h Datum

25.9. 2012

od 17:00 hod. do 19:30 hod.

1. Kontrola plnění úkolů

Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

                 Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce                                                O: Introvič                         

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

                  Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.

Úkol 13/3: Napsat dopis ÚMČ Praha 2, odboru dopravy s návrhem na přechodnou úpravu místního značení na chodníku Rašínova nábřeží.

                   T: 31. 5. 2012                                                                            O: Malý

                   Úkol trvá, probíhají jednání s PČR a  ÚMČ Praha 2 o definitivní podobě.     

Úkol 13/5: Ve spolupráci s ing. arch. Šimkem projednat možnost zlevnění realizace nájezdových ramp s ředitelem TSK. Cílem KCD je zprovoznění Lahovické lávky tj. dostavba obou ramp nejpozději příští rok..  

                   Jednání s TSK stále probíhají                                                    O: předsedkyně komise

Úkol 14/2: Projednat s odborem komunikace MHMP možnost propagace akce na zvýšení bezpečnosti na téma "Cyklisto, na chodník nepatříš".

                   T: 31.8.2012                                                                               O: předsedkyně komise

                   Osvětová kampaň bude rozšířena, viz usnesení 16.4.

Úkol 14/3: Projednat s ředitelem TSK možnost financování realizace dalších cyklostojanů

                   T: 31.8.2012                                                                              O: předsedkyně komise

                   Úkol se ruší.

Úkol 15/1: Zajistit výstupy z konference Bike Sharing v Praze a podklady zpracované CDV

                  T: 31.8.2012                                                                               O: Ing. Sperat

                   Splněno. 

2. Hodnocení Týdne mobility a Evropského dne bez aut

Akce pořádaná městem, resp. agenturou Fox Hunter, nevzbudila očekávaný zájem Pražanů, zejména vzhledem k chudému spektru nabízených aktivit.  

Usnesení 16.1: Komise doporučuje Radě HMP pro následující roky při pořádání Evropského týdne mobility spolupracovat s neziskovými organizacemi a obohatit jeho program. 

3. Konference VeloCity 

Usnesení 16.2: Komise doporučuje Radě HMP, aby zajistila účast dvou představitelů města a dvou odborníků-členů Komise RHMP pro cyklistickou dopravu na konferenci o městské cyklistice VeloCity ve Vídni v termínu 11. až 14. 6. 2013 (www.velo-city2013.com) .

Projednané příspěvky na konferenci mají být organizátorům zaslány nejpozději do 20. 10. 2012. 

4. Sdílení kol (bike sharing) 

Náměstek primátora J. Nosek informoval o úvahách, jak technicky postupně výrazně omezit pohyb automobilů po Praze, zejména vjezd do centra města. S tím je spojena výrazná podpora projektů sdílení kol tak, že soukromý investor by investoval do takového projektu za veškeré myslitelné infrastrukturní podpory města, včetně např. odpuštění poplatků za zábory prostranství.

Usnesení 16.3: Komise navrhuje RHMP nechat zpracovat studii proveditelnosti a realizovat systém sdílení kol v hl. m. Praze. 

5. Server I-dnes – články Víta Štěpánka „Praha – peklo cyklistů“. 

Úkol 16/1: Projednat obsah série článků v iDnes „Praha – peklo cyklistů“ s jejím autorem a pozvat jej na jednání komise.

                T: 15. 10. 2012                                                                             O: předsedkyně komise

 Usnesení 16.4: Komise žádá nám. Noska o realizaci osvětové kampaně (podklady k ní dodá KCD).

 Úkol 16/2: Projednat možnost znovuzavedení Zelené linky hl. m. Prahy pro podněty občanů.

                T: 15. 10. 2012                                                                             O: předsedkyně komise

Úkol 16/2: Projednat osvětovou kampaň s odborem komunikace MHMP.

                T: 15. 10. 2012                                                                             O: předsedkyně komise

 6. Nájezdové rampy Lahovice

 Ing. arch. Šimko jedná se zhotovitelem (Pontex) o optimalizaci nájezdových ramp a snížení jejich ceny.

 7. Různé

Usnesení 16.5: Komise vyslovuje poděkování Policii ČR za bezchybné provedení opatření při realizaci Velké podzimní cyklojízdy.

Byla podána žádost o stavební povolení na chybějící úsek cyklistické stezky v ulici Mladoboleslavská v délce 1 km, akce je připravena k realizaci na rok 2013. Připravuje se propojení Čakovice – Letňany  – - Kbely – Vysočany.

Předsedkyně komise vyslovuje poděkování p. Radkovi Čermákovi za pomoc při realizaci akce Cyklozvonění. 

 Příští jednání komise se uskuteční v úterý 23 . 10. 2013 v 17.00 h. 

zapsal:      RNDr. Miroslav Prokeš                         ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová                                                                                                   předsedkyně komise