Přítomni

JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise,

další členové komise:

Ing. arch. Tomáš Cach, Petr Introvič, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Zbyněk Sperat, Ing. Květoslav Syrový,  Ing. arch. Radim Šimko

Ing. Ladislav Malý – tajemník komise

Hosté Radek Čermák (ÚMČ Praha 18), Pavel Karas (referent MHMP pro bezmotorovou dopravu)
Omluveni ing. Vratislav Filler, Tomáš Prousek, Luděk Schreib, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman
Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

28. 11. 2012

od 17:30 hod. do 19:30 hod.

1. Kontrola plnění úkolů

Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

                 Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce                                                O: Introvič                         

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

                  Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.

Úkol 13/3: Napsat dopis ÚMČ Praha 2, odboru dopravy s návrhem na přechodnou úpravu místního značení na chodníku Rašínova nábřeží.

                   T: 31. 5. 2012                                                                               O: Malý

                   Úkol splněn, ÚMČ Praha 2 vydal stanovení o místní úpravě provozu. 

Úkol 13/5: Ve spolupráci s ing. arch. Šimkem projednat možnost zlevnění realizace nájezdových ramp s ředitelem TSK.

                   Bylo vydáno stavební povolení na obě nájezdové rampy (do 8/2014). Pozemek již hl. m. Praha zakoupilo. Předpoklad ukončení veřejné soutěže 2/2013. Ing. arch. Šimko dosáhl optimalizací snížení nákladů na výstavbu ocelové konstrukce ramp asi na polovinu (cca 9 mil Kč), jednání ještě probíhají.                                                                    O: předsedkyně komise

Úkol 14/2: Projednat s odborem komunikace MHMP možnost propagace akce na zvýšení bezpečnosti na téma "Cyklisto, na chodník nepatříš".

                 T: 31.8.2012                                                                                   O: předsedkyně komise

Osvětová kampaň bude rozšířena, viz usnesení 16.4. Odbor komunikace předloží během dvou týdnů Radě HMP návrh na vyčlenění prostředků.

Usnesení 17.1: Komise doporučuje, aby jí byl předložen návrh na kampaň k projednání tak, aby kampaň nakonec nevyzněla vůči cyklistům negativně. Komise doporučuje oslovit paní Jitku Vrtalovou s návrhem na spolupráci na kampani a použít materiál ing. Pavla Poláka.

Úkol 16/1: Projednat obsah série článků v iDnes „Praha – peklo cyklistů“ s jejím autorem a pozvat jej na jednání komise.

                T: 15. 10. 2012                                                                                O: předsedkyně komise

                Úkol se odkládá na neurčito.

Úkol 16/2: Projednat možnost znovuzavedení Zelené linky hl. m. Prahy pro podněty občanů.

                T: 15. 10. 2012                                                                                O: předsedkyně komise

                Předsedkyně komise předjednala v klubu zastupitelů TOP 09, aby bylo v rámci MHMP zřízeno oddělení pro nemotorovou dopravu.

Usnesení 17.2: Komise doporučuje zřídit v rámci MHMP oddělení pro nemotorovou dopravu s nejméně třemi zaměstnanci.

2. Systém sdílení jízdních kol (bike sharing) 

Předsedkyně komise informovala o jednání s bankou, která zaplatí studii proveditelnosti zavedení systému bike sharingu a výběru optimální varianty.

Usnesení 17.3: Komise doporučuje, aby studie proveditelnosti systému sdílení jízdních kol byla zadána renomované odborné firmě se zkušenostmi z dané oblasti. Komise do zpracovatelského týmu navrhuje pp. Z. Sperata. T. Cacha, K. Syrového a V. Juppu. 

3. Vyhledávací studie cyklotrasy A44 (Praha 18) 

R. Čermák a T. Cach informovali o situaci, kdy CT A44 vede po soukromých pozemcích, jejichž majitel s vedením cyklostezky souhlasí.. Odhadované náklady jsou 8,9 Kč bez výkupu pozemků, v úvahu připadá i směna těchto pozemků za sousední pozemky hl. m. Prahy. Připravuje se dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Usnesení 17.4: Komise doporučuje urychlenou realizaci CT A44 vzhledem k tomu, že jde o páteřní komunikaci, a to v její severní, nejméně finančně náročné variantě. 

4. Nájezdové rampy Lahovice 

P. Karas se spojí s ing. Cabejškovou kvůli podání žádosti TSK o účelovou dotaci k realizaci nájezdových ramp. 

5. Různé 

Příspěvky o cyklistické dopravě v Praze byly organizátorům konference VeloCity 2013 zaslány.

Úkol 17/2: Za KCD navrhnout RHMP k účasti na konferenci VeloCity a k prezentaci již zaslaných příspěvků o cyklistické dopravě v hlavním městě Praze Tomáše Prouska a Tomáše Cacha.

                   T: 15. 12. 2012                                                              O: předsedkyně komise 

p. Mourek informoval o vytváření nových studií využití náplavek, v nichž se začínají objevovat návrhy na vyloučení cyklistické dopravy.

Usnesení 17.5: Komise doporučuje zachovat průjezdnost pražských vltavských náplavek pro cyklisty v             současném režimu, tedy jako zóny s povoleným vjezdem vybraných vozidel (včetně jízdních     kol) - jako vhodnější se jeví pěší zóna, příp. obytná zóna a doporučuje osazení srozumitelných        osvětově-výchovných tabulí vyzývajících zejména řidiče (vč. cyklistů) ke zvýšené ohleduplnosti          k chodcům.

            Současně doporučuje KCD zlepšování podmínek pro cyklisty v profilu nábřeží nad        náplavkami (např. integračními opatřeními či legalizací jízdy na kole po vhodných     chodnících), což může na náplavkách snížit intenzity tranzitní cyklistické dopravy.

Celkem bude v roce 2012 realizováno 230 ks cyklostojanů za 2,3 mil. Kč, dalších 170 ks bude kvůli klimatickým podmínkám rozmístěno v roce 2013. 

  Příští jednání komise se uskuteční v úterý 18. 12. 2012 v 17.00 h. „malém salonku“ v 1. patře (č. 135) v budově Mariánské nám.2 

zapsal:      RNDr. Miroslav Prokeš                         ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová                                                                                                   předsedkyně komise