Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni

JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise,

další členové komise:

Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Ing. Václav Juppa, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový,  Ing. arch. Radim Šimko,

Ing. Ladislav Malý – tajemník komise

Hosté Ing. Josef Nosek (RHMP), Marek Karban (TSK), Vladimír Toman (firma APL), Radek Čermák, Pavel Karas, Petr Provazník
Omluveni Ing. Daniel Mourek, ing. Aleš Simandl, Ing. Zbyněk Sperat,
Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 3 17.00 h Datum

5. 2. 2013

od 16:30 hod. do 19:00 hod.

1. Další činnost komise 

Náměstek primátora ing. Nosek informoval členy komise, že se mění organizační struktura tak, že na odboru dopravy MHMP i na TSK vznikají oddělení pro bezmotorovou dopravu. Někteří členové komise položili kritické dotazy ke stavu naplňování strategických dokumentů hl. m. Prahy, jakým je Krajský integrovaný plán snižování emisí a Generel cyklistické dopravy. Dotazy zodpověděla předsedkyně komise a náměstek primátora s tím, že vyjádřil nespokojenost s dosavadní činností Odboru městského investora, TSK a dalších městských organizací, a vysvětlil způsob, jakým strategickým směrem hodlá postupovat.

Rada hl. m. Prahy na svém zasedání 5. 2. 2013 usnesením č. 140 odvolala následující členy komise:

Mgr. Petra Břízu, člena Zastupitelstva hl. m. Prahy

Petra Dolínka, člena Zastupitelstva hl. m. Prahy

Petra Introviče, zaměstnance Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Ing. Jakuba Zajíčka, zaměstnance Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

Jiřího Zemana, zaměstnance Odboru městského investora MHMP

Luďka Schreiba, zaměstnance odboru komunikace MHMP

Ing. Pavla Poláka, bývalého zaměstnance MHMP

a jmenovala ke dni 6.2.2013 nové členy komise:

Radka Lohynského, radního hl. m. Prahy

Ing. Romana Štěpánka, investičního náměstka ředitele Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Pavla Karase, referenta pro nemotorovou dopravu, Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP

Ing. Marka Zděradičku, vedoucího odboru infrastruktury Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

Petra Provazníka, odborníka ČSSD v oblasti cyklistické dopravy

Radka Čermáka, cyklokoordinátora Úřadu městské části Praha 18

Členství v komisi se vzdali pánové Ing. arch. Tomáš Cach a Ing. Vratislav Filler Ph. D. Ing. Filler byl předsedkyní komise informován, že po předchozí dohodě s ní mu je při jednání k dispozici technické zařízení k promítání jeho prezentace, které měl toho dne uskutečnit.

 Usnesení 18.1: Komise vyslovuje poděkování Ing. Polákovi, Ing. arch. Cachovi, Ing. V. Fillerovi a P. Introvičovi za práci, kterou pro cyklistickou dopravu v hlavním městě Praze v minulých letech vykonali.

 Úkol 18/1: Rozeslat členům komise vyhlášku HMP o krajském integrovaném programu snižování emisí v aglomeraci hl. m. Praha

            T: 15. 2. 2013                                                                                   O: Čermák, Karas

 2. Omezení provozu na cyklotrase A 2 při konání akce „Lodě na vodě“

 Usnesení 18.2: Komise zásadně nedoporučuje jakékoli řešení, které by znemožnilo jízdu na kole v profilu Rašínova nábřeží, ale doporučuje realizovat taková dopravní opatření, která zajistí maximální bezpečnost pohybu cyklistů na hlavní komunikaci od Mánesa po Výtoň. Organizátoři akce nechají zpracovat studii řešení a předloží ji tajemníkovi komise.

 3. Výsledky sčítání cyklistů, výsledky průzkumu agentury GfK

 Ing. Karban prezentoval výsledky průzkumu cyklistické dopravy v Praze v roce 2012. Podíl osob, které se během roku alespoň občas pohybují po Praze na kole, stoupl od roku 2002 ze 30 na 50 %, 13 % mají obavy a údajně by kolo používali po odstranění bariér. Nejpočetnější skupinou jsou nadále rekreační, nyní již těsně před „dopravními“, nejméně je sportovních.

Většina veřejnosti vnímá zlepšení cyklistické infrastruktury v posledních letech. Jako nedostatek je rovněž vnímána nedostatečná bezpečnost uložení kola v cíli cesty, např. u zaměstnavatelů (také převlékáren a sprch).

Obdobně prezentoval výsledky ručního sčítání na 60 profilech i z automatických sčítačů na 10 profilech za rok 2012, špičkové denní hodnoty na Podolském nábřeží se blíží třem tisícům, trend je nadále růstový na všech profilech (nárůst oproti roku 2011 na 10 profilech je cca 17 %). Frekvence v zimních měsících klesá na cca 20 % letní frekvence.

Kompletní výsledky průzkumu i sčítání rozešle ing. Karban členům komise.

4. Výstavba úseku stezky pro cyklisty a chodce podél ul. Prašná a U Modré školy na trase A 41

Usnesení 18.3:

Komise doporučuje realizaci akce z finančních prostředků hl. m. Prahy v roce 2013.

5. Výstava For Bikes

Odbor komunikace MHMP vydá cyklistické mapy (více než 20 000 ks), které se budou rozdávat na stánku hl. m. Prahy na výstavě For Bikes 5. až 7. 4. 2013 na výstavišti Letňany.  Stánek k prezentaci hl. m. Prahy je již rezervován a předsedkyně informovala členy komise o dalším jednání s ředitelkou odboru komunikace, které proběhne dne 25.2.2013 a jehož obsahem bude realizace dalších reklamních materiálů a dále příprava kampaně „Praha cyklistická“, která by měla být zahájena již v průběhu dubna 2013.

7. Kontrola plnění úkolů

Úkol 14/2: Projednat s odborem komunikace MHMP možnost propagace akce na zvýšení bezpečnosti na téma "Praha cyklistická".

                 T: 31.8.2012                                                                                   O: předsedkyně komise

4. února bylo projednáno s Mgr. Radkou Hrstkovou, ředitelkou Odbor komunikace MHMP (OKO), že osvětová kampaň bude rozšířena a přejmenována na „Praha cyklistická“, další jednání proběhne 25. 2. 2013. Bude oslovena ing. J. Vrtalová s návrhem na spolupráci.

 

Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 11. 3. 2013 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

 

zapsal:      RNDr. Miroslav Prokeš                         ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová                                                                                                   předsedkyně komise