Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni

JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise,

další členové komise:

Ing. Roman Štěpánek,  Pavel Karas, Tomáš Prousek, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. arch. Radim Šimko,

Ing. Ladislav Malý – tajemník komise

Hosté Ing. Josef Nosek - náměstek primátora,  Mgr. Lucie Kaiserová - vedoucí oddělení řízení rozvoje kraje, Pavel Klimeš – pracovník oddělení řízení rozvoje kraje, Ing. Karel Prajer – společnost Stavokontrol
Omluveni Radek Lohynský, Petr Provazník,  Ing. Aleš Simandl,
Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 3 17.00 h Datum

11. 3. 2013

od 17:00 hod. do 18:30 hod.

1. Spolupráce hl. m. Prahy a Středočeského kraje v oblasti plánované cyklistické           infrastruktury.

Zástupci odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje Mgr. Lucie Kaiserová a p. Pavel Klimeš představili technické studie 3 nových cyklostezek:

  • cyklostezka Řeporyje – Jinočany – Zbuzany – Dobříč
  • cyklostezka Satalice – Radonice – Jenštejn
  • cyklostezka Tuchoměčřice – Malé Číčovice – Okoř

Jedná se o propojení stávajících cyklostezek v Praze směrem do Středočeského kraje na základě předchozích jednání, kde byly vytipovány cyklostezky, které je třeba co nejdříve propojit. V případě dostatku finančních prostředků budou předložené studie pokračovat dalšími stupni projektové dokumentace.

Dokončení cyklotrasy v Klecanech, která je na území Středočeského kraje připravená k otevření se předpokládá jakmile to dovolí klimatické podmínky. P. Karas sdělí p . Klimešovi termín dokončení, aby případně mohla být trasa otevřena jako celek.

Generel cyklistických tras na území Středočeského kraje se zpracovává, KCD může dát připomínky v rámci výzvy k jeho doplnění, která bude doručena. 

2. Realizační plán cyklostezek a cyklotras na r. 2013

Byl předložen plán investičních akcí TSK, který obsahuje akce finančně kryté a pak akce, které jsou sice připraveny, ale nemají finanční krytí.

Akce finančně kryté

Peluněk Radotín – záloha v roce 2012, doplatek v roce 2013 – 1 200 tis. Kč

Akce připravena a vysoutěžena.  Předpoklad zahájení 05/2013.

Záběhlická – Hostivařská  - etapa 1b – 13 600 tis. Kč

Akce připravena, v roce 2012 nebyla finančně kryta a proto neproběhla veřejná soutěž.

Předpoklad zahájení 06/2013.

Zbraslav – Jarov 3. etapa – 8  850 tis. Kč

Akce připravena, v roce 2012 nebyla finančně kryta a proto neproběhla veřejná soutěž.

Realizace 3. etapy v roce 2013.

Cyklostojany – 900 tis. Kč

Projektová příprava – 450 tis. Kč

Nutno uhradit dle SOD tyto projekty:  Roztyly – Záběhlice, Běchovice – H. Počernice,

Můstek – Malešice. 

Akce finančně nekryté……..celkem :  44 100 tis. Kč

Běchovice – H. Počernice – 1 a 2. etapa – 8 200 tis. Kč

Akce se projekčně dokončuje, předpoklad vydání SP 06/2013.

Realizace v roce 2013 – 2014.

Lahovice – nájezdové rampy – 35 400 tis. Kč

Akce připravena, po přidělení finančních prostředků lze vyhlásit veřejnou soutěž.

Komořany – Lahovice – návaznost na rampy – 500 tis. Kč

Akce připravena.

Usnesení 19.1:

Komise doporučuje realizaci akcí dle výše uvedeného plánu TSK.

Úkol 19/1: Připravit tabulku zadávacích karet, které má k dispozici TSK

            T: 5.4. 2013                                                                                      O: Štěpánek 

Úkol 19/2: Připravit přehled chybějících cykloopatření na jinak dokončených trasách. P. JKaras projedná přehled s TSK

            T: 5.4. 2013                                                                                      O: Čermák, Prousek,                                                                                                                                       Karas 

3. Projekt nájezdových ramp na lávku pod Pražským okruhem v Lahovicích a jeho financování

Akce je připravena, protože není finančně kryta, nemůže být vyhlášena soutěž na dodavatele.

P. Karas domluví schůzku s primátorem hl. m. Prahy a požádá jej o finanční krytí této významné akce a požádá současně o rozpočtové opatření.

Pí. předsedkyně projedná tutéž věc – podporu finančního krytí akce  s náměstkem primátora Ing. Pavlem Richterem  

4. Výstava For Bikes - 5. až 7. 4. 2013 na výstavišti Letňany

 P. Karas projedná s odborem komunikace MHMP zajištění akce. Akce se zúčastní v rozsahu svých možností JUDr. Krobová, p. Čermák, P. Karas

5. Různé

5.1. Ing. Karel Prajer ze společnosti Stavokontrol představil projekt „Revitalizace náplavek etapa 0004 Bubenské nábřeží – Libeňský most“ jedná se nové využití prostoru náplavky pro volnočasové aktivity. 

 Usnesení 19.2:

Komise souhlasí s předloženým návrhem revitalizace náplavek a doporučuje jako vhodný dopravní

režim pěší zónu s umožněním průjezdu cyklistů. 

5.2. Konference VeloCity 2013, příspěvek na téma „Propojení veřejné a cyklistické dopravy“

Usnesení 19.3:

Komise doporučuje na konferenci VeloCity 2013 vyslat jako zástupce hl. m. Prahy p. Tomáše Prouska 

6. Kontrola plnění úkolů

Úkol 14/2: Projednat s odborem komunikace MHMP možnost propagace akce na zvýšení bezpečnosti na téma "Cyklisto, na chodník nepatříš".

                 T: 31.8.2012                                                                                   O: předsedkyně komise

Splněno - 4. února bylo projednáno s Mgr. Radkou Hrstkovou, ředitelkou Odbor komunikace MHMP (OKO), že osvětová kampaň bude rozšířena a přejmenována na „Praha cyklistická“, další jednání proběhne 25. 2. 2013. Bude oslovena ing. J. Vrtalová s návrhem na spolupráci.

Úkol 17/2: Za KCD navrhnout RHMP k účasti na konferenci VeloCity a k prezentaci již zaslaných příspěvků o cyklistické dopravě v hlavním městě Praze Tomáše Prouska a Tomáše Cacha.

                 T: 15. 12. 2012                                                                                O: předsedkyně komise

                 Splněno – viz usnesení 19.3.

Úkol 18/1: Rozeslat členům komise vyhlášku HMP o krajskémn integrovaném plánu snižování emisí a znečištění ovzduší.

                 T: 15. 2. 2013                                                                                 O: Čermák, Karas

                 Splněno -  všichni členové obdrželi e-mailem        úplné znění vyhlášky č. 16/2010 Sb. hl. m. Prahy+       na dnešní komisi od p. Karase výtah hlavní bodů týkajících se cyklistiky. 

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 9. 4. 2013 v 17:00 h zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

 

zapsal:      Ing. Ladislav Malý                                   ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová                                                                                                   předsedkyně komise