Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni

JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise,

další členové komise:

Ing. Roman Štěpánek,  Pavel Karas, Tomáš Prousek, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa,

Petr Provazník,  Ing. Ladislav Malý – tajemník komise

Hosté Josef Nosek - náměstek primátora,  
Omluveni

Radek Lohynský, Ing. Aleš Simandl, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. arch. Radim Šimko,

Ing. Marek Zdětadička

Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 3 17.00 h Datum

9.4. 2013

od 17:00 hod. do 19.00 hod.

1. Informace o průběhu výstavy For Bikes 5.4. – 7.4. Výstaviště Letňany

Návštěvnost byla o cca 20 % vyšší než v loňském roce, podle odhadu výstavu navštívilo cca 26 000 návštěvníků. Počet vystavovatelů byl o cca 30 % vyšší,  na výstavě se prezentovalo 166 vystavovatelů. Na výstavě bylo rozdáno ca 3500 cyklomap a cca 320 brožur „Praha cyklistická“. V rámci výstavy byl proveden dotazový průzkum, kterého se zúčastnilo 326 respondentů, výsledky průzkumu budou k dispozici na příští komisi. Značná část návštěvníků se zajímala o dokončení nájezdových ramp na lávku v Lahovicích. Na stánku byli po dobu výstavy přítomni p. Pavel Karas, p. Radek Čermák a JUDr. Krobová Hášová. 

Úkol 20/1: Připravit stručné vyhodnocení výsledků průzkumu na výstavě For Bikes.

            T: 14.5. 2013                                                                                    O: Karas

 2. Návrh na úpravu dopravního režimu na náplavce v úseku Hlávkův most – nám. J. Palacha – dopis pí. Holubkovové

Komise posoudila návrh pí. Holubkovové spočívající v úpravě stávajícího režimu náplavky (obytná zóna) na režim oddělené stezky pro cyklisty a stezky pro chodce. Komise nedoporučuje návrh realizovat z provozních důvodů, protože při vysokém počtu chodců zejména v odpoledních špičkách je náplavka plynule velmi obtížně průjezdná a kvůli aktivitám na náplavce (stánky a lodě) nelze oba provozy bezpečně oddělit. Negativní zkušenosti s odděleným provozem na turisticky atraktivním místě jsou např. z cyklostezky na nábřeží podél Ministerstva dopravy.

Usnesení 20.1:

Komise nedoporučuje návrh realizovat z provozních důvodů a doporučuje ÚMČ Praha 1 zvážit změnu dopravního režimu z obytné zóny na režim pěší zóny s povoleným vjezdem cyklistů a vybraných druhů vozidel obdobně jako na náplavkách na území Prahy 2.

 3. Problematika ochrany Prokopského údolí – dopis p. Matouška

 Komise navrhuje zaslat písemný podnět Městské policii ke zvýšenému dozoru se zaměřením na jízdu motoristů a cyklistů. Rozmístění konkrétních zákazových značek je vzhledem k množství možných tras neúčelné, komise navrhuje na všech vstupech do údolí umísti infopanely s vyznačeným režimem (trasy průjezdu a „zakázané“ zóny).

 Úkol 20/2: Zaslat Městské policii písemný podnět ve výše uvedené věci a projednat problematiku Prokopského údolí s ředitelem Městské policie Ing. Šusterem.

            T: 14.5. 2013                                                                                    O: předsedkyně komise

 Úkol 20/3: Prověřit možnost umístění infopanelů a příslušnost k jejich povolení.

            T: 14.5. 2013                                                                                    O: Malý

 4. Propojení cyklostrasy A 204 Dolní Břežany – Cholupice přes Pražský okruh

 V současné době je v Dolních Břežanech postavena cyklostezka na trase 19A, která končí na hranicích Prahy (osazena značka IS 19d „Cholupice, Točná“ směřující do pole) a úsek cyklotrasy A 204 z Cholupic směrem na Dolní Břežany končí před polem za přemostěním Pražského okruhu (opět je osazena IS 21a směřující do pole). Pro propojení je třeba dostavět cca 650 m cyklostezky přes pole na území hl. m. Prahy. Naprostá většina trasy je ve vlastnictví hl. m. Prahy a správa je svěřena Městské části Praha 12.  Městská část Praha 12 v současné době řeší vypořádání pozemků.

Usnesení 20.2:

Komise podporuje realizaci propojení stávajících úseků cyklotras 19A ve Středočeském kraji a A 204 na území Prahy a doporučuje věnovat dostavbě trasy A 204 maximální pozornost.

5. Informace o přípravě 100. ročníku akce „Pražské Primátorky“

Pořadatel 100. ročníku sportovní akce „Pražské Primátorky“ žádá o omezení provozu cyklistů na páteřní cyklotrase A 2 na náplavce pod Rašínovým nábřežím v úseku Dřevná – Výtoň v souvislosti  s konáním této tradiční akce, která proběhne v termínu 7. – 9.6.2013. Vzhledem k tomu, že je v současné době vyznačena alternativní trasa po chodníku Rašínova nábřeží, lze toto omezení akceptovat.

Usnesení 20.3:

Komise souhlasí s omezením provozu cyklistů na cyklotrase A 2 v úsek na náplavce mezi ul. Dřevnou a Výtoní v termínu 6.6. do 10.6. (vč. přípravných a likvidačních prací) s tím, že nebude ze strany pořadatele jakkoli omezován provoz (zábory v průjezdném profilu např. pro poutače) na stezce pro chodce s povoleným provozem cyklistů na chodníku podél Rašínova nábřeží.

 6. Nájezdové ramp na lávku pod Pražským okruhem v Lahovicích  - současný stav

Akce je připravena, protože není finančně kryta, nemůže realizace zatím pokračovat. P. Karas projedná s Ing. Javornickou možnost finančního krytí a případnou schůzku s primátorem hl. m. Prahy. Pí. předsedkyně doporučuje zvážit možnost finančního krytí z více zdrojů.

 7. Kontrola plnění úkolů

Úkol 19/1: Připravit tabulku zadávacích karet, které má k dispozici TSK

            T: 5.4. 2013                                                                                         O: Štěpánek

Splněno, Ing. Štěpánek předložil tabulku dnešní na komisi.

Úkol 19/2: Připravit přehled chybějících cykloopatření na jinak dokončených trasách. P. Karas projedná přehled s TSK

            T: 5.4. 2013                                                                                         O: Čermák, Prousek, Splněno, přehled byl rozeslán členům komise.

 8. Různé 

  • Aktualizace webu „Praha cyklistická“. P. Prousek rozešle členům komise tabulku „představení členů“ a žádá všechny o její aktualizaci
  • Cyklomapy na r. 2014 – p. Karas projedná s ÚRM aktualizaci podkladů s tím, že tisk bude až na jaře 2014, takže by měly obsahovat stav nejméně ke konci r. 2013.
  • Ing. Štěpánek informoval o nákladnosti některých řešení cyklotras a na příští komisi připraví informaci o rámcových nákladech. 

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 14. 5. 2013 v 17:00 h zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

 

zapsal:      Ing. Ladislav Malý                                   ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová                                                                                                   předsedkyně komise