Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni

JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise,

další členové komise:

Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, Ing. Marek Zděradička, Ing. Ladislav Malý – tajemník komise

Hosté Jiří Sedláček (Archetyp, o.s.)  
Omluveni Pavel Karas, Radek Lohynský, Petr Provazník, Ing. Aleš Simandl
Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

14. 5. 2013

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

1. Informace o akci „Pivo na náplavce“

Pan Sedláček informoval členy komise o podrobnostech chystané akce a odpověděl na jejich dotazy. Podle jeho informací však dojde k úplnému uzavření náplavky. To je v rozporu s vydaným souhlasem odboru evidence, správy a využití majetku MHMP..

Usnesení 21.1: Komise po předchozích negativních zkušenostech z akce „Lodě na vodě“ zásadně nesouhlasí se zvláštním užíváním náplavky akcí „Pivo na náplavce“, kdy by mělo opět dojít k její úplné uzavírce. Totéž platí pro obdobné komerční akce, kde dojde k přerušení provozu na této účelové komunikace, po níž je vedena páteřní cyklotrasa A2.

(Schváleno 6 – 0 – 3.)

 

2. Automatické sčítače a ruční sčítání

Ing. Štěpánek podal informaci, že ke dnešnímu dni je instalováno 28 sčítačů, z toho sčítač Šeberov je mimo provoz. Bylo by vhodné, aby TSK pokračovala i v roce 2013 v řadě ručních sčítání cyklistů.

Úkol 21/1: Předložit předsedkyni komise všechny smlouvy vztahující se k automatickým sčítačům cyklistů (ASC).

                   T: 5. 6. 2013                                                                              O: ing. Štěpánek

Úkol 21/2: Projednat s ing. Karbanem (TSK) možnosti ručního sčítání a doplnění smyček ASC.

    T: 5. 6. 2013                                                                             O: Prousek  

 

3. Provizorní varianta severovýchodní části Městského okruhu

K tomuto bodu podal informaci ing. Zděradička.

Usnesení 21.2: Komise doporučuje, aby součástí zadání dalších etap provizorní varianty severovýchodní části Městského okruhu bylo i řešení cyklistické dopravy v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy, schválenou RHMP v roce 2003 a 2010.

(Schváleno 8 – 0 – 1.)

 

4. Asociace měst pro cyklisty

Komise bere na vědomí nabídku na účast v zájmovém sdružení měst a obcí.

 

5. Priority výstavby cyklistické infrastruktury

Usnesení 21.3: Komise souhlasí se seznamem prioritních lokalit k řešení a pověřuje p. Karase, Prouska, ing. arch. Šimka a Čermáka k jednání s TSK ohledně možnosti jejich realizace. (9 – 0 – 0)

 

6. Různé

R. Čermák děkuje komisi za pomoc při realizaci cyklotrasy A 44.

Předsedkyně komise informovala o možnosti čerpat z SFDI 10 mil. Kč na realizaci nájezdových ramp na cyklolávku pod Lahovickým mostem, pokud o ně Rada HMP požádá do 17. 5. 2013,

Usnesení 21.4: Komise doporučuje Radě HMP projednat a schválit návrh nám. Noska týkající se žádosti o dotaci ze SFDI na dokončení Lahovické lávky s termínem podání žádosti 17. 5. 2013. (9 – 0 – 0)

7. Kontrola plnění úkolů

Úkol 20/1: Připravit stručné vyhodnocení výsledků průzkumu na výstavě For Bikes.

                 T: 14. 5. 2013                                                                                 O: Karas

                 Splněno.

Úkol 20/2: Zaslat Městské policii písemný podnět a projednat problematiku Prokopského údolí s ředitelem Městské policie Ing. Šusterem.

                 T: 14. 5. 2013                                                                                 O: předsedkyně komise

                 Termín se posunuje na 10. 6. 2013.

Úkol 20/3: Prověřit možnost umístění infopanelů a příslušnost k jejich povolení.

                 T: 14. 5. 2013                                                                                 O: Malý

                  Splněno, detaily projednal ing. Malý s MČ Praha 5.

 

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 18. 6. 2013 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

 

zapsal:      RNDr. Miroslav Prokeš                         ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová                                                                                                   předsedkyně komise