Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni Radek Čermák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Petr Provazník, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, Ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté  0
Omluveni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Ing. Aleš Simandl, Ing. Marek Zděradička
Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

18. 6. 2013

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 20/2: Zaslat Městské policii písemný podnět a projednat problematiku Prokopského údolí s ředitelem Městské policie Ing. Šusterem.

                 T: 14. 5. 2013                                                                                 O: předsedkyně komise

                 Splněno, ředitel Městské policie posílil hlídky.

Úkol 21/1: Předložit předsedkyni komise všechny smlouvy vztahující se k automatickým sčítačům cyklistů (ASC).

                   T: 5. 6. 2013                                                                                 O: ing. Štěpánek

                 Splněno.

Úkol 21/2: Projednat s ing. Karbanem (TSK) možnosti ručního sčítání a doplnění smyček ASC.

    T: 5. 6. 2013                                                                                O: Prousek  

                  Termín se posunuje do 30. 6. 2013.

 

2. Automatické sčítače

Ing. Štěpánek podal informaci, že TSK vypíše výběrové řízení na ruční sčítání cyklistů v roce 2013. Je nutno zachovat kontinuitu datové struktury.

Usnesení 22.1: Komise doporučuje, aby TSK pokračovalo v zajišťování každoročního ručního sčítání cyklistické dopravy.

(schváleno 7-0-0)

Úkol 22/1: Připravit pro komisi podklady k optimalizaci automatických sčítačů cyklistů včetně vyhodnocení získaných dat i efektivity systému s komentářem ke každé lokalitě.

                 T: 15. 8. 2013                                                                                          O: Štěpánek

 

3. Distribuce cyklistických map

Ing. Malý informoval, že bylo k dispozici 33 000 map (dotisk stavu 2012), z nichž podle požadavků starostů bylo městským částem distribuováno 9000 ks. Zbytek je skladován na magistrátu a ve skladu ROPID.

ROPID umístí 10 000 map ve stanicích metra a v informačních střediscích ROPID a DP Praha.

Další budou předány KČT, PIS, ZOO a Botanické zahradě a znovu nabídnuty městským částem.

 

4. Pražské primátorky – změna termínu

Usnesení 22.2: Komise souhlasí s omezením provozu cyklistů na náplavce (mezi Železničním a Palackého mostem (A 2) v době konání Pražských primátorek 19.9. až 23. 9. 2013.

(schváleno 7-0-0)

5. Výstavba cyklistické infrastruktury

Ing. Štěpánek informoval o podání návrhu na dotaci SFDI na dostavbu ramp cyklistické lávky pod Lahovickým mostem. Podle této informace je pravděpodobné, že dotace bude schválena s určitými podmínkami pod sankcí vrácení dotace (např. termín vypořádání pozemků, doba provozu min. 8 let apod.).

Zhotovitel díla již byl vybrán v řádném veřejném výběrovém řízení.

6. Různé

Ing. Prousek informoval o průběhu a výsledcích mezinárodní konference VeloCity ve Vídni.

Úkol 22/2: Zahájit s DPP diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

                   T: 15. 8. 2013                                                                                        O: Prousek

Úkol 22/3: Prozkoumat možnosti řešení cyklistické dopravy mezi Brusnicí a Letenskou plání.

                    T: 15. 8. 2013                                                                                        O: Šimek

Úkol 22/4: Projednat s Odborem komunikace náplň Dne bez aut 22. 9. 2013 a koordinaci s neziskovými organizacemi.

                    T: 15. 8. 2013                                                                                       O: Malý

 

Usnesení 22.2: Komise souhlasí s přeložením cyklostezky ŘE-HL na pozemku č. 1057/1 v k.ú. Stodůlky za podmínek zachování technických parametrů podle TP 179 a bezbariérového napojení coby prodloužení Chalabalovy ulice. Náklady spojené se změnou uhradí investor.

(schváleno 7-0-0)

 

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 17. 9. 2013 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Termíny dalších schůzek komise: 15. 10., 19. 11. a 17. 12. 2013.

 

zapsal:      RNDr. Miroslav Prokeš                         ověřil a schválil: Ing. Ladislav Malý                                                                                                                            tajemník komise