Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Tomáš Prousek, Petr Provazník, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, Ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté  p. Kopečný MČ Praha 14
Omluveni Pavel Karas, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Aleš Simandl, Ing. Marek Zděradička
Zpracoval Ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

17. 9. 2013

od 17:00 hod. do 19:30 hod.

1. Cyklokoordinátor MČ Praha 14

Představil se  p. Mojmír Kopečný, který byl od 1.9.2013 jmenován koordinátorem MČ Praha 14 pro bezmotorovou dopravu.

Usnesení 23.1: Komise souhlasí s účastí p. Mojmíra Kopečného na celém dnešním jednání.

(schváleno 8 – 0 – 0)

2. Možnost prezentace Prahy na cyklistickém veletrhu Bike Brno 2013

Komise projednala nabídku účasti na cyklistickém veletrhu Bike Brno 2013. Po proběhlé diskuzi dospěla komise k závěru, že není efektivní se této akce zúčastnit.

Usnesení 23.2: Komise nepovažuje za nutné zúčastnit se cyklistického veletrhu Bike Brno 2013.

(schváleno 8 – 0 – 0)

3. Nabídka členství v Asociaci měst pro cyklisty

Předsedkyně komise informovala o nabídce členství a Asociaci měst pro cyklisty, p. Kopečný doplnil další informace o asociaci a možnostech členství (plné nebo přidružené členství) v ní. Komise se shodla, že vhodnější bude plné členství.

Usnesení 23.3: Komise doporučuje schválení plného členství v Asociaci měst pro cyklisty.

(schváleno 8 – 0 – 0)

4. Cyklotrasa na náplavce Rašínova nábřeží

Komise obdržela dopis vedoucího odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2 p. Gála ve věci nedodržování pravidel silničního provozu na náplavce Rašínova nábřeží. Z rozsáhlé diskuse vyplynulo, že problém vzájemného chování cyklistů a chodců je způsoben především stavebně – technickým stavem náplavky, kdy velká dlažba je podstatně méně komfortní než úzký pás vydlážděný drobnou dlažbou, který z důvodu vyššího komfortu využívají jak cyklisté, tak chodci. Komise navrhuje kromě zvýšení osvěty zejména v médiích i změnu informačních tabulí – náhradu poměrně nepřehledného textu piktogramy obdobného provedení jako je na Folimannce. 

5. Pražské primátorky – změna termínu

Tajemník komise informoval o dopise ÚMČ Praha k omezení náplvky po dobu jubilejních Pražských Primátorek. Omezení by mělo být od 17.9. do 19.9. z důvodu výstavby podpůrných objektů, úplná uzavírka pak od 20.9. do 23.9.2013. P. Prousek upozornil, že  náplavka je uzavřena již dnes 17.9. a předložili fotodokumentaci.

Usnesení 23.4: Komise žádá ÚMČ Praha 2 o vysvětlení rozporu zaslaných informací se skutečným stavem. Předsedkyně komise napíše dopis ÚMČ Praha 2, p. Prousek dodá fotodokumentaci.

(schváleno 8 – 0 – 0)

6. Sčítání cyklistů, automatické sčítače

Předsedkyně komise informovala o smlouvách s dodavatelskou firmou. Smlouvy mají několik dodatků a není zcela zřejmá skutečná výše nákladů na sčítače. Z následné diskuze vyplynulo, že je třeba zvážit efektivitu nasazení sčítačů s tím , aby co nejméně utrpěla kvalita výsledků.

Usnesení 23.5: Komise žádá Ing. Štěpánka o předložení přehledu finančních nákladů na provoz sčítačů od zahájení jejich provozu (od r. 2009) na příštím jednání.

(schváleno 8 – 0 – 0)

Usnesení 23.6: Komise doporučuje další efektivní a hospodárný provoz automatických sčítačů cyklistů a doporučuje vybrat nového dodavatele v řádném výběrovém řízení.

(schváleno 8 – 0 – 0)

Úkol 23/1: Předsedkyně komise sjedná osobní schůzku s Ing. Pivcem, pověřeným řízením TSK ohledně financování automatických sčítačů cyklistů.

                   T: 15.10. 2013                                                                            O: předsedkyně komise

Úkol 23/2: Cyklokoordinátor  připraví podklady pro zadání výběrového řízení s tím, že osloví další města, která mají automatické sčítače a požádá je o zaslání podkladů a zkušeností z provozu automatických sčítačů cyklistů vč. jejich nákladovosti.

                   T: 15.10. 2013                                                                            O: p. Karas

6. Cyklokonference 2013 Pardubice

P. Prousek informoval o průběhu 1. dne Cyklokonference 2013 v Pardubicích. Další informace budou na příštím jednání od p. Karase.

7. Výstavba cyklistické infrastruktury

Byl projednán aktualizovaný přehled priorit výstavby cyklistické infrastruktury a zadávací karty.

Usnesení 23.7: Komise doporučuje jako priority akce na cyklotrasách:

A 267 Propojení Nad Klíčovem

A 26 Podviní  - propojení zpevněných částí cyklostezky podél Rokytky

A 204 Cholupice – úprava cesty na ekoduktu Pražského okruhu

A 2 náplavka Mánes – předláždění rampy mezi náplavkou a Mánesem

A2 náplavka Dvořákov nábř. –předláždění mezi Čechovým mostem a Alšovým nábř.

A 41 Háje – nová cyklostezka

8. Kontrola plnění úkolů

Úkol 21/2: Projednat s ing. Karbanem (TSK) možnosti ručního sčítání a doplnění smyček ASC.

 T: 5. 6. 2013                                                                                 O: Prousek  

                 Splněno, další postup v návaznosti na nové smlouvy o sčítačích

Úkol 22/1: Připravit pro komisi podklady k optimalizaci automatických sčítačů cyklistů včetně vyhodnocení získaných dat i efektivity systému s komentářem ke každé lokalitě.

                 T: 15. 8. 2013                                                                                           O: Štěpánek

                  Posunuto na 15.10., viz bod 6. zápisu     

Úkol 22/2: Zahájit s DPP diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

                   T: 15. 8. 2013                                                                                         O: Prousek

                   Posunuto na 15.10

Úkol 22/3: Prozkoumat možnosti řešení cyklistické dopravy mezi Brusnicí a Letenskou plání.

                    T: 15. 8. 2013                                                                                        O: Šimek

                    Splněno, možnosti řešení byly předloženy. Problém je úsek kolem bastionů a přejezd ul. U                        Brusnice.

Úkol 22/4: Projednat s Odborem komunikace náplň Dne bez aut 22. 9. 2013 a koordinaci s NNO.

                    T: 15. 8. 2013                                                                                        O: Malý

                    Splněno, Smetanovo nábř. bez aut bylo 14.9. a bude i 21.9.

9. Různé

Komise žádá TSK o zjištění, zda se provádělo ruční sčítání a v jakém rozsahu.

Reklamy na cyklotrase A 2 v Podolí –komise žádá TSK o prověření, je – li reklama povolená. Pokud ne, pošle TSK podnět příslušnému silničnímu správním úřadu.

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 15. 10. 2013 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Termíny dalších schůzek komise: 19. 11. a 17. 12. 2013.

 

zapsal:      Ing. Ladislav Malý                                             ověřila a schválila: JUDr. Krobová Hášová                                                                                                              předsedkyně komise