Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Tomáš Prousek, Petr Provazník, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, Ing. Marek Zděradička, Ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté  Ing. Jaroslav Martínek – národní cyklokoordinátor, Ing. Jitka Vrtalová (oba CDV)
Omluveni Ing. Aleš Simandl, Ing. Marek Zděradička
Zpracoval ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

19.11. 2013

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

1. Asociace měst pro cyklisty

Ing. Martínek informoval členy komise o cílech a činnosti Asociace měst pro cyklisty, včetně politické podpory pro paragrafované znění novelizace zákona s úpravou cca 12 paragrafů, kterou předloží Ministerstvo dopravy.  6. 1. 2014 bude zahájena vzdělávací kampaň po celé ČR, která se zaměří na propagaci poskytnutí volby pro způsob mobility po městě a pozitivních dopadů na zdraví populace.

Konkrétním závazkem pro členská města je souhlas se změnou legislativy (viz výše), vzdělávací program a marketing – vše už hlavní město dlouho činí. MČ Praha 14 a 19 jsou již členy asociace.

Je třeba jen aktualizovat strategický plán – generel cyklistické dopravy – a na jeho základě dělat akční plány.

 Usnesení 25.1: Komise doporučuje RHMP a ZHMP schválit vstup hl. m. Prahy do Asociace měst pro cyklisty a zaplacení členského příspěvku na rok 2014 ve výši 30 tisíc Kč.

(Schváleno 10-0-0)

2. Automatické sčítače cyklistů (ASC)

P. Karas informoval, že Ing. Vladimír Kadlec (TSK) dosud nereagoval na žádost Nadace Partnerství z 8. 11. t. r. o urychlené poskytnutí technických informací ke způsobu instalace ASC.

Provoz stávajících 29 ASC je třeba zachovat.

3. Web Praha cyklistická

 Úkol 25/1: Dodat p. Karasovi životopis a fotografii pro zveřejnění na webu.

                 T: 30. 11. 2013                                                                             O: noví členové komise

Úkol 25/2: Zajistit ve spolupráci s OKO aktualizaci a funkčnost webu Praha cyklistická.

                 T: 15. 12. 2013                                                                            O: Karas

4. Příprava cyklistických map Prahy 2014

 Úkol 25/3: Projednat s OKO možnost získání mapových podkladů od serveru Prahou na kole.

                 T: 15. 12. 2013                                                                            O: Karas

Úkol 25/4: Projednat s nám. primátora Ing. Nouzou realizaci cyklomap a účast na veletrhu For Bikes.

                 T: 15. 12. 2013                                                                            O: předsedkyně komise

5. Omezení na cyklotrase A 2 během výstavy Lodě na vodě

Předsedkyně komise seznámila členy s dopisem ved. odboru dopravy MČ Praha 2 z 23. 10. 2013 o omezení cyklistické dopravy v době konání Pražských primátorek 2013.

Usnesení 25.2:Komise upozorňuje na fakt, že výstava Lodě na vodě není na rozdíl od Primátorek akcí sportovní, nýbrž čistě komerční a odkazuje na svoje negativní stanovisko vyjádřené usnesením č. 18.2 ze dne 5. února 2013.

(Schváleno 10-0-0)

6. Různé

Usnesení 25.3:Komise doporučuje realizaci cyklistických opatření na nájezdových rampách na náplavky.

(Schváleno 9-0-0)

7. Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/1: Připravit pro komisi podklady k optimalizaci automatických sčítačů cyklistů včetně vyhodnocení získaných dat i efektivity systému s komentářem ke každé lokalitě.

                 T: 15.10. 2013                                                                              O: Štěpánek

                    Splněno.

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

                   T: 15. 10. 2013                                                                           O: Prousek

                   Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

Úkol 24/1: Prověřit na která z problematických míst jsou již zpracována zadání.

                   T: 19. 11. 2013                                                                           O: Štěpánek, Karas    

Úkol 24/2: Doplnit akce ke zlepšení podmínek na cyklotrase A 2, které nevyžadují složité povolení, do tabulky priorit

                   T: 19. 11. 2013                                                                           O: Čermák

                   Splněno.

Úkol 24/3: Prověřit účelnost navržených opatření v ul. Vyšehradské.

                   T: 19.11. 2013                                                                            O: Karas

                   Splněno, bez návaznosti na další cyklotrasy nemají opatření význam.

Úkol 24/4: Prověřit, kdo spravuje web Praha cyklistická, a projednat způsob aktualizace.

                   T: 19.11. 2013                                                                            O: Karas

                   Splněno.

Úkol 25/5: Na příští zasedání komise pozvat náměstka primátora Nouzu.

                    T: 30: 11. 2013                                                                         O: předsedkyně komise

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 17. 12. 2013 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

 

zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš                                         ověřila a schválila: JUDr. Krobová Hášová                                                                                                                         předsedkyně komise