Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Petr Provazník, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, ing. Ladislav Malý – tajemník komise
   
Omluveni Ing. Aleš Simandl, Ing. Marek Zděradička
Zpracoval ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

21. 1. 2014

od 17:00 hod. do 19:50 hod.

1. Automatické sčítače cyklistů (ASC)

TSK vypíše veřejné výběrové řízení na dlouhodobý provoz ASC (o dva profily více než doposud).

2. Postup prací na lahovické cyklolávce

Ing. Štěpánek předložil zápis ze stavebního deníku, podle něhož byly k 13. 12. 2013 práce přerušeny, poběží opět ode dne zahájení montáže ocelové konstrukce – předpoklad únor 2014. Předsedkyně komise sdělila, že TSK nyní hovoří o termínu dokončení ke konci března (2014), a bude dokončovací práce nadále sledovat.

3. Připravované akce na rok 2014

TSK nemá dostatek připravených akcí, komise proto projednala priority

Usnesení 27.1: Komise schvaluje zásobník investičních akcí k přípravě na rok 2014 s prioritami (viz přílohu).

(schváleno 10-0-0)

Úkol 27/1: Doplnit do zásobníku investičních akcí čísla zadávacích karet, resp. cyklotras.

                  T: 24. 1. 2014                                                                  O: Karas

Úkol 27/2: Zajistit předložení náhledové situace řešení cyklistické dopravy na předmostí nového Trojského mostu a včetně řešení rekonstrukce Trojské ulice a případné připomínky projednat s náměstkem Nouzou.

                   T: 31. 1. 2014                                                                 O: předs.komise, Prokeš, Prousek

4. Pasportizace cyklistických tras

Diskuse v komisi osvětlila, že dosud není definován systém průběžného získávání podkladů z terénu, aktualizace podkladů a prověřování jejich souladu s realitou.

Usnesení 27.2: Komise doporučuje nám. prim. Ing. Nouzovi, aby projednal s RHMP komplexní a průběžnou aktualizaci pasportů cyklistických komunikací včetně návazné infrastruktury (odpočívky, stojany atd.).

(schváleno 10-0-0)

5. Studie zlepšení prostupnosti centra města pro cyklisty

P. Karas informoval, že pro zřízení systému veřejných půjčoven kol je nutno zadat studii zlepšení prostupnosti města pro cyklisty.

Usnesení 27.3: Komise žádá nám. prim. ing. Nouzu, aby zadal IPR zpracování studie zlepšení prostupnosti centra města pro bezmotorovou dopravu.

(schváleno 10-0-0)

6. Příprava cyklistických map a propagačních předmětů na rok 2014

P. Karas projednal vydání 35 tisíc map (náklady kolem 4,50 Kč/výt.), z toho 2500 výt. pro veletrh ForBikes.

Předsedkyně komise objedná zhotovení užitkových propagačních předmětů hl. m. Prahy  (reflexní pásky, nepromokavý potah na batoh, blikačky apod.).

7. Akce Lodě na vodě 2014

Usnesení 27.4: Komise souhlasí se záborem a uzavírkou náplavky Rašínova nábřeží při akci Lodě na vodě při dodržení dojednaných podmínek, zejména že bude v předstihu aspoň 14 dnů zajištěno informování motoristů i cyklistů v terénu i v médiích o dopravních opatřeních při uzávěře průjezdu náplavkou.

(schváleno 10-0-0)

8. Různé

Usnesení 27.5: Komise doporučuje na CT A 259 realizovat pouze jeden zpomalovací práh a upozorňuje, že v projektu Běchovice,Vinice jednosměrný úsek – větev 3 vytváří bariéru pro bezmotorovou dopravu v rozporu s TP 103.

(schváleno 10-0-0)

9. Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

                   T: 15. 10. 2013                                                                             O: Prousek

                 Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

Úkol 25/1: Dodat p. Karasovi životopis a fotografii pro zveřejnění na webu.

                  T: 30. 11. 2013                                                                            O: Čermák, Štěpánek, Karas

                  Splněno.

Úkol 25/2: Zajistit ve spolupráci s OKO aktualizaci a funkčnost webu Praha cyklistická.

                  T: 15. 12. 2013                                                                            O: Karas

                  Splněno.

Úkol 26/1: Dodat článek pro zveřejnění na webu Praha cyklistická.

                  T: 3. 1. 2014                                                                                O: všichni členové komise

                  Úkol trvá.

Úkol 26/3:  Požádat přes radního Nouzu odbor komunikace MHMP o zajištění propagace a vytištění 35 000 ks cyklistických map pro veletrh For Bikes.

                   T: 15. 1. 2014                                                                             O: předsedkyně komise

                   Splněno.

Úkol 26/4:  Připravit náměty na propagační předměty pražské cyklistické dopravy.

                   T: 15. 1. 2014                                                                             O: členové komise

                   Splněno.

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 18. 2. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Další termíny v 1. pololetí 2014: 18. 3., 15. 4., 20. 5. a 17. 6.

 

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš                                                       Ověřila: JUDr. Krobová Hášová                                                                                                                            předsedkyně komise