Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. arch. Radim Šimko, ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté Ing. K. Syrový
Omluveni Petr Provazník, Ing. Aleš Simandl, Ing. Roman Štěpánek, Ing. Marek Zděradička
Zpracoval ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

16. 9. 2014

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

1. Podpora rozvoje cyklistické dopravy na území MČ Praha 21

Usnesení 33.1: Komise a) podporuje a doporučuje realizaci projektu „Cyklotrasa A50 – úsek Staroklánovická – Polesná – Rapošovská – Staroújezdská“,

   b) doporučuje radnímu pro dopravu ing. Nouzovi podpořit jednáním s TSK zajištění bezpečnosti na trase A50 (úsek Staroklánovická), konkrétně přeložení osmi stožárů veřejného osvětlení a rekonstrukci propustku.                                    (hlasování 8 – 0 – 0)

 2. Dopravní režim po zprovoznění Trojského mostu

Komise konstatuje, že v případě dopravního režimu po zprovoznění Trojského mostu se jí podařilo prosadit dopravní opatření, na nichž se usnesla.

 3. Zákaz vjezdu cyklistů v Sekaninově ulici

Úkol 33/1: Požádat silniční správní úřad o stanovení odstranění dopravní značky B 8 Zákaz vjezdu jízdních kol v křižovatce Sekaninova – Jaromírova na Praze 2 z důvodu požadavku občanů.

                   T: 30. 9. 2014                                                                            O: Štěpánek            

4. Možný průjezd mezi ul. U Rustonky a Balabenkou

Členové komise konstatují, že stávající šířkové parametry neumožňují v daném úseku vyznačení piktogramu pro cyklisty.

Usnesení 33.2: Komise doporučuje na signalizovaných křižovatkách v daném úseku vyznačit prostor pro cyklisty (V19)..                          (hlasování 7 – 0 – 1, zdržel se ing. Juppa)

5. Akce TSK – informace

P. Karas podal informaci o průběhu přípravy a realizace akcí rozvoje cyklistické infrastruktury.

Usnesení 33.3: Komise konstatuje, že Technická správa komunikací je dlouhodobě nečinná při přípravě podkladů pro investiční akce v cyklistické dopravě, přestože v průběhu tohoto volebního období měla a má k dispozici dostatek podkladů ve formě zadávacích karet a schváleného zásobníku potřebných investičních akcí.

                                                                                                                             (hlasování 8 – 0 – 0)

Úkol 33/2: Zjednat nápravu dlouhodobé nečinnosti TSK při přípravě projektové      dokumentace a stavebních řízení pro investiční akce cyklistické infrastruktury.

                   T: 30. 9. 2014                                                                            O: Štěpánek

6. Různé

6.1   Zákaz průjezdu cyklistů parkem Kampa

Komise byla informována předsedkyní, že radní MČ Praha 1 pro dopravu ing. Veselý přislíbil vyřešení situace v nejbližších týdnech.

6.2  Rekonstrukce Libeňského mostu

Úkol 33/3: Rozeslat komisi aktuální projektovou dokumentaci rekonstrukce Libeňského mostu.

            T: 20. 10. 2014                                                                                             O: Karas

6.3     Financování cyklistické dopravy na rok 2015

     Usnesení 33.4: Komise navrhuje RHMP, aby v rámci rozpočtu HMP na rok 2015 vyčlenila pro                   potřeby cyklistické dopravy částku 95 mil. Kč.                                                                                                                                                                          (hlasování 8 – 0 – 0)

6.4  Cyklistické trasy v Praze 17

Úkol 33/4: Realizovat směrové značení v ulici Žalanského podle podnětu Pavla Klimeše z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Středočeského kraje.

T: 20. 10. 2014                                                                                             O: Štěpánek

7.        Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech   stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice     Hlavní nádraží.

                   T: 15. 10. 2013                                                                             O: Prousek

                 Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

                 Nutno oslovit ing. Pařízka kvůli přidělení peněz DPP na symboly jízdního kola na perónech.

Úkol 29/1: Urychleně projednat projektovou dokumentaci obou předpolí Nuselského mostu.

                  T: 15. 4. 2014                                                                              O: Štěpánek

                  Projednáno s MČ Praha 2 s kladným výsledkem, MČ  Praha 4 nechce vydat stanovisko.

Usnesení 33.4: Komise doporučuje obrátit se na ÚMČ P4 písemnou žádostí.  (hlasování 8 – 0 – 0)

Úkol 30/2: Projednat s ing. Pařízkem umístění stojanů u stanic metra včetně financování.

                  T: 30. 4. 2014                                                                              O: předsedkyně komise

                   Splněno, projednáno s negativním výsledkem, jediné stojany budou u stanic Petřiny a Motol.

Úkol 31/1:  Prověřit funkčnost odvodnění na křižovatce U Michelského lesa – Vídeňská.

                   T: 31. 5. 2014                                                                             O: Štěpánek

                  Splněno, propustek bude upraven a častěji čištěn.

Úkol 31/2: Projednat s MČ Praha 4 úpravy změn dopravního značení v oblasti Pankrác – Podolí s cílem znovu umožnit průjezdnost pro cyklisty alespoň v hlavních směrech.

                   T: 31. 5. 2014                                                                             O: Štěpánek

Úkol 31/3:  Projednávat s městskými částmi jejich požadavky na takové úpravy dopravního režimu, jež mohou negativně ovlivnit již dosaženou úroveň bezpečnosti a komfortu cyklistické dopravy v maximálním možném předstihu před jejich realizací.

                   T: průběžně                                                                                O: Štěpánek, k tomu:

Úkol 33/5: Zaslat městským částem dopis s tímto požadavkem a podat komisi písemnou informaci o splnění všech převzatých úkolů.

                   T:30. 9. 2014                                                                            O: Štěpánek

Úkol 31/4:  Realizovat opatření k zajištění průjezdu po cyklotrase A 27 mezi ulicemi U českých loděnic a Bulovka a k vyznačení průjezdu z oblasti Kobylis k novému Trojskému mostu.

                   T: 31. 7. 2014                                                                             O: Štěpánek

Úkol 31/5:  Připravit návrh zlepšení podmínek pro průjezd cyklistů v úseku Vodárenská – Myslíkova.

                   T: 31. 7. 2014                                                                             O: Štěpánek

Úkol 32/1:   Doplnit náměty pro zlepšení cyklistické infrastruktury o značení na cyklotrase A267 v úseku Mladoboleslavská – Rokytka, dále o cykloobousměrky v ulici Na Perštýně v úseku Národní – Martinská a v ulici Celetná v úseku Ovocný trh – Hybernská a o propojení z Lahovické lávky na Točnou.

                   T: 25. 6. 2014                                                                             O: Karas

                   Trvá.

 

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 21.10. 2014 v 17:00 h místo bude upřesněno v pozvánce

 

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš                                                       Ověřila: JUDr. Krobová Hášová                                                                                                                            předsedkyně komise