Program Connecting Europe Facility (CEF) je překládán jako Nástroj pro propojování Evropy a je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na budování transevropské sítě, k podpoře projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími.

CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T, a dále financování horizontálních priorit, jakými jsou např. systémy řízení dopravy. Další prioritou je integrovat systém dálkové dopravy s městskými dopravními systémy.

Aktuální výzvy pro předkládání projektů naleznete zde.