V roce 2013 byla Evropským parlamentem schválena nová koncepce sítě TEN-T. Jedná se o nařízení EU o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, které definuje síť TEN-T jako dvouvrstvou. Vrstva globální síť (comprehensive network) – zajišťuje multimodální propojení všech evropských regionů na úrovni NUTS 2. Podle nařízení TEN-T by globální síť měla být dokončena do roku 2050.

Vrstva hlavní síť (core network) představuje podmnožinu globální sítě a obsahuje nejdůležitější multimodální transevropské tahy. Podle nařízení TEN-T by měla být dokončena do roku 2030. Do hlavní sítě patří i tzv. primární uzly (hlavní města členských států, aglomerace nad 1 mil. obyvatel a vstupní brány do EU).

Více na https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/ten-t-corridors_en

Cíle transevropské dopravní sítě, Článek 4

Obecné cíle

Specifické cíle

Posílení hospodářské soudržnosti mezi jednotlivými evropskými zeměmi a regiony

 

 • Zajištění dostupnosti a propojenosti všech regionů Unie
 • Snižování rozdílů v kvalitě infrastruktury mezi členskými státy
 • Propojení mezi dopravní infrastrukturou pro dálkovou dopravu na jedné straně a regionální a místní dopravou na straně druhé

Zlepšení účinnosti dopravy

 • Odstranění úzkých míst, doplnění chybějících spojení v dopravních infrastrukturách v rámci členských států i mezi nimi
 • Zajištění interoperability vnitrostátních dopravních sítí
 • Podpora ekonomicky efektivní účinné a vysoce kvalitní dopravy
 • Optimální integrace a propojení všech druhů dopravy
 • Efektivní uplatnění inovačních technologií

Zlepšení udržitelnosti dopravy

 • Příspěvek k dosažení cílů čisté dopravy, bezpečnosti zásobování pohonnými hmotami a snížení externích nákladů
 • Podpora dopravy s nízkými emisemi uhlíku s cílem výrazně snížit do roku 2050 emise CO2

Zvýšení přínosů pro uživatele dopravy

 • Naplnění potřeb jejích uživatelů v oblasti dopravy v rámci Unie a ve vztazích se třetími zeměmi
 • Zajištění standardů bezpečnosti, ochrany a vysoké kvality pro osobní i nákladní dopravu
 • Podpora mobility i v případě katastrof a zajištění dostupnosti pohotovostních a záchranných služeb
 • Dostupnost pro starší osoby, osoby se sníženou pohyblivostí a pro zdravotně postižené cestující

Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013