Projekt InnovaSUMP pomáhá regionům při přípravě Plánů udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan), které by byly inovativní a směřovaly k udržitelné energii a k nízkouhlíkovým dopravním řešením. Kromě zpracování plánu přinese zúčastněným regionům návrhy na zlepšení v oblastech veřejné dopravy, cyklistiky, pěších zón, e-mobility, jízdného, v zapojení veřejnosti a financování dopravy. Do projektu jsou mimo Prahy zapojeni partneři z Kypru, Řecka, Velké Británie, Španělska, Portugalska a Litvy. Během práce na projektu partneři shromáždí příklady dobré praxe, které spolu budou sdílet. Na základě těchto zkušeností bude vypracován Akční plán, využitelný pro jiné evropské regiony.

https://www.interregeurope.eu/innovasump