Aktuální úřední doba Magistrátu hl. m. Prahy

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Magistrátu hlavního města Prahy

Doručovacími adresami MHMP jsou níže uvedené adresy pracovišť podatelny MHMP, na kterých je zaručeno převzetí a další zpracování adresované pošty.

Hlavní podatelna Magistrátu hlavního města Prahy 

pracoviště: Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01, fax: 236 007 102 

provozní doba:
Pondělí:  8:00 – 18:00 hod.
Úterý:     8:00 – 15:00 hod. 
Středa:    8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek:   8:00 – 15:00 hod. 
Pátek:     8:00 – 11:00 hod.


pracoviště: Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00, fax: 236 007 157

provozní doba:
Pondělí:  8:00 – 18:00 hod.
Úterý:     8:00 – 15:00 hod.  
Středa:    8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek:   8:00 – 15:00 hod.  
Pátek:      8:00 – 11:00 hod.

 

pracoviště: Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, fax: 236 007 020

provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Úterý:     8:00 – 15:00 hod.
Středa:    8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek:   8:00 – 15:00 hod.
Pátek:      8:00 – 11:00 hod.

 

Adresy výše uvedených pracovišť hlavní podatelny jsou adresami pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě. Dokumenty v digitální podobě doručované na technických nosičích dat přijímají pouze pracoviště hlavní podatelny na adrese Mariánské nám. 2/2, Praha 1 a Jungmannova 35/29, Praha 1.

Informace o Vašem podání, o Vámi odeslaných zásilkách i o zásilkách, které Vám byly zaslány Magistrátem hlavního města Prahy, je možné získat na informační lince  800 100 000.

Pravidla pro podání analogových (listinných) dokumentů:

1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

2. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej hlavní podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.

3. O doručení analogového dokumentu je na výslovnou žádost uplatněnou při osobním podání hlavní podatelně vystaveno potvrzení převzetí podání na zvláštním tiskopise.

Elektronická podatelna Magistrátu hl. m. Prahy

Elektronická podatelna (dále jen „e-podatelna“) je součástí hlavní podatelny Magistrátu hlavního města Prahy s pracovištěm na adrese Mariánské nám. 2/2, Praha 1. Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit těmito způsoby:

 • Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: posta@praha.eu

 • Prostřednictvím informačního systému datových schránek

1. datová schránka statutárního města HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Název: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Adresa sídla:  Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
IČO: 00064581
ID datové schránky: 48ia97h

 

2. datová schránka Městské policie hlavního města Prahy
Název: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Adresa sídla: Korunní 98/2456, 101 00, Praha 10
IČO: 00064581
ID datové schránky:  ktdeucu 
 •  Doručením na přenosném technickém nosiči dat*

*Podání na přenosném technickém nosiči dat přijímají všechna pracoviště hlavní podatelny na výše uvedených adresách.

Pravidla pro podání doručená na přenosném technickém nosiči dat:

1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.

2. Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.

3. Nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání hlavní podatelně za podmínky, že soubor dat k přehrání není větší než 20 MB.

4. Hlavní podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů Magistrátem hlavního města Prahy povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve hlavní podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.

5.  O doručení podání na přenosném technickém nosiči dat je na výslovnou žádost uplatněnou při podání hlavní podatelně vystaveno potvrzení převzetí podání na zvláštním tiskopise.

Prostřednictvím Portálu Pražana je možné podat:

1. žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
2. oznámení o konání shromáždění,
3. žádost o záštitu primátora,
4. žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy,
5. žádost o prodloužení nájmu v bytě hlavního města Prahy.

6. žádost ve věci zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad do e-mailové schránky,

7. žádost ve věci platby poplatku za komunální odpad formou inkasa z bankovního účtu,
8. žádost o vrácení vratitelného přeplatku na poplatku za komunální odpad,
9. žádost ve věci poplatku za komunální odpad.

Pravidla pro podání dokumentů v digitální podobě (tzv. elektronická podání doručená prostřednictvím e-podatelny a ISDS a Portálu Pražana): 

1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

2. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

3. Hlavní podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů Magistrátem hlavního města Prahy povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve hlavní podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.

4. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna zprávu o potvrzení doručení dokumentu, zpracování a zaevidování, které probíhá v pracovní době e-podatelny. Potvrzení informuje odesílatele o datu a času zaevidování dokumentu, přidělení prvotního identifikátoru dokumentu a o náležitostech, které jeho podání obsahovalo. Pokud odesílatel toto potvrzení neobdrží nebo není vyzván k nápravě vad v podání, znamená to, že zpráva nebyla řádně e-podatelně doručena a podání je nezbytné zopakovat.

5. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.

6. Povolená velikost elektronického podání je u podání doručených prostřednictvím ISDS maximálně 20 MB, prostřednictvím e-podatelny maximálně 10 MB.

7. Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF
 • PDF/A, ISO 19005
 • TXT
 • ODT
 • ODS
 • ODP
 • DOC/DOCX , dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší (nesmí obsahovat makro)
 • RTF
 • XLS/XLSX
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)
 • PPT/PPTX

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • TIF/TIFF revize 6 – nekomprimovaný
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
 • GIF

Dynamické obrazové dokumenty*:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172
 • GIF

Zvukové dokumenty*:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV, PCM

Účetní záznamy, jejichž obsahem je elektronická faktura:

 • ISDOC verze 5.2 a vyšší
 • datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. 4. 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek

Databáze*:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Další formáty:

 • HTML
 • EDI
 • DWG
 • SHP
 • DGH
 • GML/GFS/XSD

* U podání v uvedených formátech musí být zjevné, komu je podání adresováno.