Realizované projekty

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 40
Na stránce:
 • Myslíkova - rekonstrukce v úseku tramvajové zastávky
  Součástí této stavby je rekonstrukce několika úseků tramvajové trati v Myslíkově ulici a okolí – rekonstrukce tramvajové trati v Myslíkově ulici, rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na křižovatce ulic Spálené a Myslíkovy, rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na křižovatce ulice Myslíkovy s Masarykovým nábřežím, rekonstrukce návazného úseku tramvajové trati od Myslíkovy ulice po Jiráskovo náměstí, rekonstrukce zastávky Jiráskovo náměstí a rekonstrukce (výstavba) zastávky Myslíkova.
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na zavedení interaktivní výuky využívající prostředky ICT, studia se mohou účastnit i skupiny uchazečů znevýhodněných v přístupu ke vzdělávání, jako jsou studenti při zaměstnání, fyzicky handicapovaní studenti, ženy na mateřské dovolené apod. Nový systém výuky zároveň podporuje studenty prezenční formy studia při domácí přípravě.
 • Analytické centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí
  V rámci projektu vzniká na Vysoké škole chemicko-technologické jedinečné integrované pracoviště, zabývající se základním výzkumem v oblasti analytické chemie, medicíny, výživy a ochrany životního prostředí, jehož hlavní tezí bude zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel Prahy, ČR, EU. Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicinální, environmentální a potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru.
 • Babybox zprovozněn
  Na začátku března 2010 byla v pravé poledne zprovozněna na budově Úřadu městské části Praha 2, u vchodu z Jugoslávské ulice, schránka pro odložené děti – babybox. Za šest let, co existují babyboxy, se u nás podařilo zachránit 29 dětí, z toho 15 v hlavním městě. Babybox na budově Úřadu MČ Praha 2 je v Praze druhý; první funguje od 1. 6. 2005 v soukromém zdravotnickém zařízení GynCentrum v Praze 9.
 • Beachvolejbalové kurty v areálu Hamr - Záběhlice
  Za podpory strukturálních fondů EU se podařilo vybudovat šest beachvolejbalových kurtů, které na zimu zakrývá vytápěnná nafukovací halou. Do provozu byly uvedeny v létě roku 2010.
 • Bezbariérový přístup ve stanici metra Chodov
  V květnu 2010 byl slavnostně otevřen nový výtah ve stanici metra Chodov, který spojil úroveň vestibulu s nástupištěm metra. Původně se zde nacházela šikmá pojízdná plošina pro přepravu osob se sníženou možností pohybu, jejíž kapacita byla ovšem velmi omezena technickými možnostmi tohoto zařízení, a sloužila spíše jako provizorní řešení. Teprve výstavbou výtahu bylo realizováno smysluplné bezbariérové využití stanice metra Chodov. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 24 584 mil. Kč.
 • Bezpečnější doprava na "Osmičce"
  S novým školním rokem došlo k některým opatřením, která by měla vést ke zlepšení dopravní situace a zároveň k větší bezpečnosti na území Prahy 8. Jsou to například instalace čtyř informačních preventivních radarů, nová světelná signalizace v Lodžské ulici na přechodu pro chodce u základní školy Ústavní nebo bezpečnostní povrch rocbinda, který výrazně zkracuje brzdnou dráhu automobilů a snižuje riziko nehod.
 • Bezpečnější křižovatka u Bulovky
  Rekonstrukce se týkala dvou navazujících světelných křižovatek Zenklova a Na Stráži před FN Bulovka. Rozsáhlou rekonstrukci spolufinancuje Evropská unie. Byly vyměněny původní zastaralé typy semaforů a nahrazeny za nové. Kromě nových kabelů a dalších součástí mají nové semafory nový procesorový řadič, úspornější a lépe viditelná LED návěstidla a jsou vybaveny funkcí preference tramvají. Ke zvýšení bezpečnosti chodců došlo k rekonstrukci přechodů. Původní přechody byly příliš dlouhé, proto byla vozovka zúžena a rozšířeny chodníky. Nové přechody byly doplněny zatravněním prázdných ploch.
 • Bio Oko znovu otevřeno
  Legendární kino Bio Oko bylo znovu otevřeno v září 2009. Sen každého filmového diváka se se nyní plní právě tady. Filmjukebox, vynález, který divákovi umožňuje dopředu nominovat ten svůj film pomocí internetu a pak na něj i jít. Nápad se zrodil v hlavách lidí pracujících kolem kin Světozor a Aero, kteří nyní nově provozují i toto legendární kino.
 • Botanická zahrada hl. města Prahy otevřela stezku pro nevidomé
  Primátor hl. města Prahy Pavel Bém a radní pro zdravotnictví Milan Pešák dnes slavnostně otevřeli novou stezku s orientačními prvky pro nevidomé návštěvníky Botanické zahrady hlavního města Prahy. Nová stezka, nad kterou převzala záštitu hraběnka Mathilda Nostitzová, tak návštěvníkům nabízí třicet sloupků s braillovým písmem a informacemi pro vidící. Sloupky jsou v blízkosti rostlin nebo stromů, takže si nevidomý může exponát také osahat.
 • Bílkova vila rekonstruovaná
  Po 5 letech oprav byla opět zpřístupněna Bílkova vila na Hradčanech. Vila je od roku 1962 v majetku hl. města Prahy, od roku 1963 ji spravuje Galerie hlavního města Prahy. Opravy budovy začaly před dvěma lety. Návštěvníci se nyní dostanou i do jejích zákoutí a naleznou v ní ucelenou sbírku plastik a grafik Františka Bílka.
 • CEVKOON
  Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad vzniklo v Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM. Pracoviště se bude zabývat výzkumem v oblasti chronického srdečního selhání, hypertenze, orgánových a chlopenních náhrad. Hlavním cílem je modernizace přístrojové a laboratorní vybavení pro výzkum v rámci tohoto pracoviště a též investice do vybavení laboratoří tak, aby výzkumný tým mohl v realizační fázi projektu zahájit práci na výzkumných hypotézách z oblasti onemocnění krevního oběhu a orgánových náhrad a následně tyto výstupy přenést do praxe.
 • Centrum 6
  Městská část pracuje na přípravách otevření Občansko-podnikatelského centra s názvem Centrum 6. Nabídnout by mělo rychlé a kvalifikované informace o službách, obchodu a řemeslech v Praze 6 a poradenský servis. Centrum 6 se má stát informačním uzlem pro šestkové obyvatele a podnikatele. Fungovat by mělo od září 2010, v prostorách Skleněného paláce na nám. Svobody. Projekt je z velké části financován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 • Centrum Franze Kafky
  Infocentrum v rekonstruované budově věnované osobnosti a díle Franze Kafky. Centrum se zaměřuje na propagaci, šíření a obnovu povědomí o F. Kafkovi jako významné kulturní osobnosti Prahy začátku 20 stol. Centrum nabízí knihovnu a přednášky zaměřené na život a dílo F. Kafky, ale i další literaturu, výtvarné umění, architekturu.
 • Centrum WELCOME
  Vzdělávací a volnočasové centrum na sídlišti Černý Most provozované Křesťanským centrem pro rodinu Heřmánek, nabízí kroužky pro děti, vzdělávácí kurzy pro dospělé, kulturní a volnočasové aktivity pro celou rodinu.
 • Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT
  Učebny se špičkovým vybavením, které odpovídá nejmodernějším výukovým trendům. Připravují se e-learningové kurzy jak pro studenty školy, tak i pro frekventanty kurzů, jako kurzy pro začátečníky práce s PC, kurzy práce s internetem a mailem, zpracování fotografií a videa, ale i složitější vzdělávání z oblastí síťových technologií, IP telefonie a mikroprocesorové techniky.
 • Centrum experimentální biologie rostlin UK
  Od ledna 2010 je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze realizován unikátní projekt „Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK“ . Tento projekt má do budoucna podpořit partnerství veřejného a soukromého sektoru, díky kterému dojde k výraznému zkvalitnění zázemí vědecké činnosti a nárůstu kapacity tohoto pracoviště. V rámci projektu jsou rekonstruovány vnitřní prostory celkem pěti laboratorních úseků, jejichž využitelná plocha rozšíří vestavbou vnitřních galerií. Snahou je zabezpečit efektivní rozvoj a konkurenceschopnost Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK v národním i mezinárodním kontextu.
 • Centrum komplexního vzdělávání
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na vytvoření komplexního vzdělávacího programu zaměřeného na e-learningové vzdělávání doplněné o prezenční část a jeho následné využití pro potřeby vzdělávání cílové skupiny. Projekt bude rozvíjet schopnosti účastníků, motivovat je k aktivnímu hledání práce i ke zvyšování kvalifikace. Pomůže cílové skupině k dosažení znalostí potřebných pro uplatnění na trhu práce, sebepoznání, zlepšení komunikačních dovedností, zvýšení sebevědomí, schopnosti sebeprosazení i zvládání stresu.
 • Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle
  Vytvoření inovačního centra rekonstrukcí části objektu v sídle Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a nákup doplňujícího přístrojového a technického vybavení. Tím vzniká nová výzkumná laboratoř zaměřená na výzkum, inovace a transfer poznatků v oblasti polymerních materiálů pro pokročilé technologie.
 • Centrum sociálních služeb Praha
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na rozvoj a inovaci a aktivit a vzdělávacích programů, které vyplynuly z potřeb cílové skupiny během realizace projektu "Vzdělávání pracovníků sociální sféry". V úvodní části bude vzdělávací program inovován a to tak, že do něj budou zahrnuta nová aktuální témata a témata, o které byl v průběhu předcházejícího projektu největší zájem. Následně bude tento program akreditován u Ministerstva vnitra. Současně budou nabízeny krátkodobé vzdělávací kurzy pro pracovníky organizací sociálních služeb, kteří poskytují své služby na území hl. m. Prahy.
Celkový počet: nejméně 40
Na stránce: