Realizované projekty - Praha 2

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 22
Na stránce:
 • Babybox zprovozněn
  Na začátku března 2010 byla v pravé poledne zprovozněna na budově Úřadu městské části Praha 2, u vchodu z Jugoslávské ulice, schránka pro odložené děti – babybox. Za šest let, co existují babyboxy, se u nás podařilo zachránit 29 dětí, z toho 15 v hlavním městě. Babybox na budově Úřadu MČ Praha 2 je v Praze druhý; první funguje od 1. 6. 2005 v soukromém zdravotnickém zařízení GynCentrum v Praze 9.
 • Centrum experimentální biologie rostlin UK
  Od ledna 2010 je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze realizován unikátní projekt „Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK“ . Tento projekt má do budoucna podpořit partnerství veřejného a soukromého sektoru, díky kterému dojde k výraznému zkvalitnění zázemí vědecké činnosti a nárůstu kapacity tohoto pracoviště. V rámci projektu jsou rekonstruovány vnitřní prostory celkem pěti laboratorních úseků, jejichž využitelná plocha rozšíří vestavbou vnitřních galerií. Snahou je zabezpečit efektivní rozvoj a konkurenceschopnost Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK v národním i mezinárodním kontextu.
 • Digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Praha 2
  Smyslem projektu je zajištění digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Prahy 2; efektivní elektronická správa a ukládání archiválií archivu; rozvoj e-služby městské správy vůči občanům; zajištění možnosti elektronické obousměrné výměny informací mezi odborem výstavby a občany, dalšími relevantními subjekty. Snahou je hlavně zlepšení dostupnosti a kvality ICT služeb, zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost, jejich dostupnost a využívání (e-Goverment) a rozvoj inovačního potenciálu. Veřejná správa bude moci být opět více chápána jako "služba" klientovi.
 • Francouzská ulice po rekonstrukci
  Francouzská ulice na pražských Vinohradech je po rekonstrukci. Technická správa komunikací na ní ve třech etapách měnila vozovku – místo dlažebních kostek položila živičný povrch, především kvůli kvůli snižování hluku. Na chodnících se naopak objevila mozaiková dlažba.
 • Informační a navigační systém na ve stanici B Karlovo náměstí
  Ve stanici metra B Karlovo náměstí je k vidění zkušební verze pilotního projektu nového informačního a navigačního systému. Projekt, který Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje od podzimu roku 2008. Na přípravě nového systému se podílela i Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, přední designéři a specialisté na informační design a technologie a také Pražská informační služba, zastřešující zájmy návštěvníků Prahy. Systém používá více piktogramů a označuje čísly jednotlivé východy, dále grafika nového systému byla postavena na výraznějších prvcích - bílé a tmavě modré - které jsou viditelnější, samozřejmostí jsou vícejazyčné popisy.
 • Kontakt Centra sociálních služeb na nové adrese
  Kontakt Centra sociálních služeb Praha od prosince 2010 funguje na nové adrese v Ječné ulici. Zabývá se poradenskou a informační činností v oblasti sociálních služeb, vydáváním adresářů zaměřených na jednotlivé sociální služby a služby související. Dále nabízí obyvatelům Prahy i některé specializované poradny. Vedle již zaběhlé právní poradny zaměřené na rodinné a občanské právo, zde funguje každé pondělí i poradna pro osoby se speciálními potřebami (handicapem). Součástí Kontaktu je nově i Job klub, jež poskytuje poradenství a technické zázemí (internet) lidem znevýhodněným na trhu práce. Nově i právní poradna a poradna pro ženy a muže ohrožené domácím násilím.
 • Nové dětské hřiště U Draka
  Na místě již nevyhovujícího hřiště vyrostl moderní areál, původní plocha byla téměř dvojnásobně rozšířena s důmyslným využitím okolního terénu. Podle své dominanty se hřiště jmenuje U Draka – a drak s tubusem a skluzavkou je pravděpodobně i nejatraktivnějším herním prvkem.
 • Nové dětské hřiště U Vodárny
  Hřiště je nově pokryto bezpečnými umělými povrchy a rozděleno na části pro menší děti a pro starší návštěvníky. V prostoru určeném menším dětem se nachází nové pískoviště a dále řada rafinovaných herních prvků z akátového dřeva. Dominantou hřiště je impozantní dřevěná replika nedaleké vodárenské věže, která bude v této podobě sloužit dětem k prolézání, šplhání, klouzání a dalším hrám. Oddíl pro větší děti nabídne multifunkční hřiště pro míčové hry, prostor pro první pokusy na in-line bruslích a obrovskou trampolínu, která se jistě stane jedním z největších lákadel hřiště.
 • Nový sběrný dvůr hl.m.Prahy v Perucké ulici
  V únoru 2010 byl slavnostně otevřen za účasti primátora Pavla Béma a starostky městské části Praha 2 Jany Černochové, která nad otevřením převzala záštitu, již 13. sběrný dvůr hl. m. Prahy v Praze 2. Nový sběrný dvůr bude provozovat společnost Komwag, a. s., v jejímž areálu se nachází. Náklady na provoz bude hradit hlavní město. Sběrné místo v Perucké 10 bylo dosud určeno pouze pro odkládání určitých druhů odpadu a mělo omezenou dobu provozu. Nyní zde budou moci být odkládány bezplatně odkládat vybrané druhy odpadu, objemný odpad, dřevěný či kovový odpad, ale i nebezpečný odpad.
 • Otevření nového pavilonu MŠ při Jedličkově ústavu
  V dubnu 2010 byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný pavilon C mateřské školy u Jedličkova ústavu na Vyšehradě. Speciální mateřská škola pavilonového typu poskytuje péči dětem s opožděným vývojem řeči a je zaměřena především na tělesný rozvoj.
 • Rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni
  Slavnostním otevřením nově zrekonstruovaného dětského hřiště Na Výtoni ve čtvrtek 27.5.2010 vyvrcholila série jarního otevírání veřejných dětských hřišť. Na zrekonstruovaném hřišti najdou děti nové herní prvky. Nové jsou i toalety a zázemí pro hlídače. V neposlední řadě byl celý areál nově oplocen. Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši 16,5 milionů korun, přičemž 12 milionů vydala městská část ze svého rozpočtu, zbytek se jí podařilo získat ve formě dotace, o kterou požádala stát.
 • Rekonstrukce hřiště Na Grébovce
  V horní části Havlíčkových sadů bylo 30. srpna 2006 po kompletní rekonstrukci otevřeno dětské hřiště. To bude nyní sloužit dětem všech věkových kategorií. Po narovnání oplocení Grébovky do historické stopy se plocha dětského hřiště zvětšila. Byly zde instalovány nové herní prvky a nové povrchy. Hřiště je vybaveno osvětlením, lavičkami a dřevěnými stupni k sezení i odpočinku. Zrekonstruována byla rovněž hrací plocha pro míčové hry a po provedení potřebných terénních úprav bylo okolí doplněno parkovou výsadbou.
 • Revitalizace Legerovy ulice
  V rámci akce akce "Ozelenění Legerovy ulice", která proběhla v červenci 2010 a byla iniciovaná městskou částí Praha 2 bylo umístěno 6ks okrasných květinových stromků do Legerovy ulice. Nová zeleň lemuje ulici od Karlovského předmostí až po Fűgnerovo náměstí ve směru do centra.
 • Revitalizace zahrady Ztracenka
  V září 2010 byla po rekonstrukci slavnostně otevřena zahrada Ztracenka. Zahrada má bohatou staletou minulost, sloužila i jako užitková zahrada resp. vinice, o čemž jsou zmínky již z r. 1791. Nyní je veřejně přístupná, jen v nočních hodinách se její brány kvůli bezpečnosti budou zavírat. Završila se tak první etapa revitalizace Albertovských svahů, jejichž obnova je plánována na několik let. V současné době jsou v plném proudu práce na Bastionu Novoměstských hradeb, další projekty se chystají.
 • Revmatologický ústav
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na zvyšování odborné a vědecké kvalifikace zaměstnanců Revmatologického ústavu v oblasti výzkumu a vývoje a to formou vzdělávání v oblastech řízení výzkumu a vývoje, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe a v přípravě zapojení jedinců do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Stanoviště podzemních kontejnerů otevřeno
  V polovině listopadu 2009 bylo na rohu ulic Francouzská a Budečská slavnostně předáno do užívání druhé stanoviště podzemních kontejnerů v městské části Praha 2. Jeho vybudování bylo součástí rozsáhlé rekonstrukce Francouzské ulice. Praha 2 se dlouhodobě potýká s problematikou nepořádku na stanovištích nádob na tříděný odpad, proto bylo přistoupeno k záměru zřídit nové stanoviště podzemních kontejnerů, které jsou z hlediska estetického i provozního pro sběr a třídění odpadů v památkové zóně i rezervaci nejlepším řešením.
 • Univerzita Karlova v Praze - Operační program Praha - Adaptabilita
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita bylo realizována podpora výzkumu adikologie, zejména další profesní vzdělávání pracovníků 1. LF UK v oblasti adikologického výzkumu. Dále vznikla interaktivní elektronická učebnice adikologie a byly věnovány prostředky na přípravu a rozvoj kombinovaného, bakalářského a denního magisterského studia oboru adiktologie . Finanční prostředky byly věnovány také na zkvalitnění vzdělávání a lepší uplatnitelnost absolventů lékařských fakult na trhu práce.
 • Univerzita Karlova v Praze - Operační program Praha - Adaptabilita
  Projekt je zaměřen na inovaci vzdělávacích programů v přírodních vědách a matematice na gymnáziích a středních odborných školách v Praze. Jeho koncepce se opírá o propojení matematiky a přírodovědných oborů navzájem a díky hraniční povaze geografie i o propojení s obory společenskovědními.
 • Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze - Operační program Praha - Adaptabilita
  Realizovány projekty: Vzdělávací akademie - rozvoj a inovace systému dalšího profesního vzdělávání lékařského i nelékařského personálu, stabilizace odborného týmu neonatologického oddělení, vzdělávání revmatologického týmu Kliniky dětského a dorostového lékařství a založení chráněného pracoviště a integračního centra v Kateřinské zahradě.
 • Všeobecná fakultní nemocnice - Ústav hematologie a krevní transfuze
  Cílem projektu je odborné lékařské vzdělávání a vzdělávání pracovníků Ústavu hematologie a krevní transfuze v transferu technologií a řízení ve vědě a výzkumu u pracovníků Oddělení buněčné terapie - lékařů, ekonomických a marketingových pracovníků. Do ČR budou přineseny nejnovější trendy ve výzkumu kmenových buněk pro využití v léčbě, například u onkologicky nemocných. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím odborných medicínských společností (ISCT, EBMT atd.).
Celkový počet: nejméně 22
Na stránce: