Realizované projekty - Praha 6

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 35
Na stránce:
 • Ražba prodloužení metra A
  Nová trať ze současné konečné stanice Dejvická povede do Motola, kam by se cestující mohli svézt v roce 2014. Součástí úseku budou stanice Červený Vrch, Veleslavín a Petřiny. Poté bude stavba pokračovat až k ruzyňskému letišti, kam má metro začít jezdit v roce 2018.
 • Rehabilitace a zpřístupnění Klášterní zahrady
  Cílem projektu je celková rehabilitace Kláštěrních zahrad Břevnovského kláštera do původní podoby, včetně rekonstrukce zahradních zdí, teras a historických staveb uvnitř zahrady, které jsou v současnosti v dezolátním stavu. Součástí úprav zahrady je také zakomponování bezbariérových úprav a ve své konečné podobě by zahrady měly sloužit především veřejnosti jako odpočinkový areál a prostředek relaxace.
 • Rekonstrukce ZŠ v Praze-Nebušicích
  Základní škola v Praze–Nebušicích se v roce 2009 dočkala rekonstrukce a nové půdní vestavby školy. Nové prostory slouží jak výuce, tak školní družině. Jsou zde k dispozici například dataprojektor a interaktivní tabule. škola využívá také moderní hřiště, které prošlo rekonstrukcí v roce 2003.
 • Rekonstrukce sídliště Dědina
  Rehabilitace sídliště Dědina byla rozdělena do třech částí. V roce 2005 byly zrekonstruovány panelové domy (rekonstrukce fasádního pláště a výměna oken, cena 80 mil. korun); v dalších dvou letech byla zrekonstruovaná ZŠ Dědina (zateplení fasády, výměna oken, rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, nový otopný systém, sportovní plochy, cena 134 mil. korun) a v letech 2008 a 2009 došlo k revitalizaci parteru a zelených ploch (doplněna a opravena cestní síť včetně schodišť u bytových domů a opěrných zdí, cesty byly opatřeny betonovou dlažbou, v návaznosti na cestní síť bylo doplněno a opraveno veřejné osvětlení, u dětských hřišť doplněna pítka a v prostoru náměstí u kulturního domu Delta vzniklo nové centrum sídliště – náměstí s fontánkami, slavnostním osvětlením a věžovými hodinami. Celková oprava stála 280 milionů korun a sídliště se stalo prvním komplexně rehabilitovaným územím v Praze 6.
 • Rekonstrukce tramvajové trati Podbaba - ČD Podbaba
  V rámci rekonstrukce dojde k prodloužení tramvajové trati v úseku Podbaba až k zastávce ČD Podbaba. Snahou je vytvoření účelné dopravně-integrační vazby v rámci systému PID prodloužením tramvajové trati ze stávajícího obratiště Podbaba do blízkosti připravované železniční zastávky v Podbabě, které umožní přímou vazbu mezi oběma dopravními systémy. Nová tramvajová trať o délce cca 0,4 km vede středem ulice Podbabská z prostoru stávajícího koncového zařízení před hotelem Crowne Plaza ke křižovatce s ulicí Pod Padankou.
 • Revitalizace Krůteckého potoka
  Potok degradovaný nahnáním do betonového žlabu na pouhou stoku dostal znovu přírodní podobu s přirozeným korytem. Byly odstraněny všechny betonové žlabovky a koryto se mezi lesní pěšinou a silnicí mírně rozvlniloí. Pozůstatky starého přímého koryta jsou do nového začleněny pouze v podobě několika tůní s hloubkou až půl metru.
 • Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka
  Revitalizace odkryla necitlivě zabetonovaný úsek potoka u zdi Obory Hvězda v délce skoro tří set metrů. Betonové zaklenutí z 60. let 20. století bylo zcela odstraněno a nové korytyo je zcela přírodní, ve dně a v březích je zpevněno kameny a vegetací. Úprava také mírně zvýšila kapacitu koryta, které nyní pojme až pětiletou povodeň.
 • Revitalizace vodní nádrže Džbán
  Vodní dílo Džbán bylo postaveno v letech 1966 – 1971 na Litovicko-Šáreckém potoce v Praze 6 za účelem rekreace obyvatel hl.m. Prahy. V posledních letech docházelo na vodním díle Džbán v letních měsících k přemnožení sinic, což většinou znamenalo omezení koupání až k jeho úplnému zákazu. Proto bylo rozhodnuto o celkové revitalizaci této nádrže, ta zahrnovala odbahnění nádrže, sanaci břehů nádrže včetně rozšíření litorální zeleně a sanaci vodohospodářského díla.
 • Rozšíření volnočasového areálu Ladronka
  Na začátku července 2010 se veřejnosti otevřela další část volnočasového areálu Ladronka. K bruslařskému oválu přibylo jeden a půl kilometru dráhy, na pláni byly vysazeny stromy, rozšířila se síť cest, přibyla hřiště na plážové sporty. Bruslaři mají nyní k dispozici dráhu, která navazuje na stávající ovál a pokračuje až ke křižovatce na Vypichu. Odtud se mohou rozhodnout, zda se vydají zpět nebo budou pokračovat dál, podchodem zahloubeným pod Kukulovou ulicí. Souběžně s novými bruslařskými drahami, jsou zde již 3 okruhy, došlo k výstavbě mlatových cest, kterou lemují nově vysazené stromy. Zejména ty po obvodu pláně mají za úkol časem odstínit pláň od hluku a výfukových plynů z přilehlých komunikací. Revitalizací prošla i zelené plocha, kde je nově vysazená tráva, návštěvníkům jsou k dispozici lavičky.
 • Sdružení pro integraci mentálně postižených
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na komplex podpor, které obsahují program vzdělávání pedagogů, programy podpory pro začlenění žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) do běžných škol, včetně vytvoření jak dílčích metodik pro každou třídu a žáka/studenta se SVP, tak i vytvoření finální metodiky, která bude sloužit jako první krok pro školy, které začlenění žáků/studentů se SVP plánují. Dále se jedná o pomoc s osobní asistencí a poskytování poradenství pro cílové skupiny.
 • Socha sv. Václava
  Sochu světce zhotovil sochař Zdeněk Vahala dle návrhu sochaře Václava Nováka. Projekt vznikl díky značné finanční podpoře Letiště Praha v rámci programu „Dobré sousedství“. Plastika byla vytvořena z umělého kamene se strukturou pískovce, což zaručuje větší odolnost proti mechanickému poškození díla. Sochy světce stávaly na křížovatce "U Akcízu" od roku 1820.
 • Univerzitní mateřská školka při ČVUT
  První univerzitní mateřská školka byla slavnostně otevřena 1.října 2010. Mateřská školka dostala název Lvíčata a nachází se přímo v kampusu Masarykovy koleje ČVUT na Praze 6. Zázemí zde najde padesátka dětí vyučujících i studentů. Pro letošní rok je školka zdarma. Peníze na rekonstrukci šly z prostředků ČVUT a Operačního programu Praha – Adaptabilita. Mateřinka nabídne nejen pět tříd s běžným předškolním programem, ale také například kurzy angličtiny. Pro děti jsou připravené kroužky angličtiny, učitelé se zaměří i na rozvoj rozumových schopností s hudebním i výtvarným zaměřením.
 • Vícegenerační hřiště na Červeném vrchu
  Ve vnitrobloku panelových domů mezi ulicemi Mozambická a Etiopská na Červeném vrchu mají nové venkovní vícegenerační hřiště. Součástí venkovního seniorského hřiště je kromě devíti posilovacích a protahovacích strojů také hra kuželky a koutek pro nejmenší děti. V rámci revitalizace vnitrobloku bylo obnovení travnatých povrchů, prosvětlení prostoru a úprava keřů. Přibyly nové lavičky, stolky a odpadkové koše. Úpravy stály městskou část 3,7 milionu korun.
 • Zrekonstruovaná ZŠ nám. Interbrigády
  Na sklonku prázdnin se podařilo dokončit poslední fázi dvouleté rekonstrukce ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády. V rámci rekonstrukce je nová fasáda, střecha i podoba tříd. Jednotlivé třídy mají prosklené dveře, jsou vybaveny nejmodernějšími pylonovými tabulemi a v některých třídách jsou instalovány i tabule interaktivní. Nový bude i výškově stavitelný nábytek.
 • Česká zemědělská univerzita - Operační program Praha - Adaptabilita
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly použity finanční prostředky na vytvoření nových studijních oborů v anglickém jazyce na FLD ČZU v Praze. Konkrétně dvou bakalářských (Forestry a Game Management), jednoho magisterského (Forestry Engineering) a jednoho doktorského studijního oboru (Silviculture). Dále na zavedení nového předmětu "Praktické využití psů v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru Kynologie a Speciální chovy. Taktéž vznikl nový studijní obor - Inženýrství údržby.
Celkový počet: nejméně 35
Na stránce: