Realizované projekty - Praha 8

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 31
Na stránce:
 • Bezpečnější doprava na "Osmičce"
  S novým školním rokem došlo k některým opatřením, která by měla vést ke zlepšení dopravní situace a zároveň k větší bezpečnosti na území Prahy 8. Jsou to například instalace čtyř informačních preventivních radarů, nová světelná signalizace v Lodžské ulici na přechodu pro chodce u základní školy Ústavní nebo bezpečnostní povrch rocbinda, který výrazně zkracuje brzdnou dráhu automobilů a snižuje riziko nehod.
 • Bezpečnější křižovatka u Bulovky
  Rekonstrukce se týkala dvou navazujících světelných křižovatek Zenklova a Na Stráži před FN Bulovka. Rozsáhlou rekonstrukci spolufinancuje Evropská unie. Byly vyměněny původní zastaralé typy semaforů a nahrazeny za nové. Kromě nových kabelů a dalších součástí mají nové semafory nový procesorový řadič, úspornější a lépe viditelná LED návěstidla a jsou vybaveny funkcí preference tramvají. Ke zvýšení bezpečnosti chodců došlo k rekonstrukci přechodů. Původní přechody byly příliš dlouhé, proto byla vozovka zúžena a rozšířeny chodníky. Nové přechody byly doplněny zatravněním prázdných ploch.
 • Centrum sociálních služeb Praha
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na rozvoj a inovaci a aktivit a vzdělávacích programů, které vyplynuly z potřeb cílové skupiny během realizace projektu "Vzdělávání pracovníků sociální sféry". V úvodní části bude vzdělávací program inovován a to tak, že do něj budou zahrnuta nová aktuální témata a témata, o které byl v průběhu předcházejícího projektu největší zájem. Následně bude tento program akreditován u Ministerstva vnitra. Současně budou nabízeny krátkodobé vzdělávací kurzy pro pracovníky organizací sociálních služeb, kteří poskytují své služby na území hl. m. Prahy.
 • Chaberský dvůr
  Multifunkční centrum městské části Praha - Dolní Chabry vzniklo revitalizací areálu statku na Hrušovanském náměstí. Areál slouží nejen úřadu městské části jako obřadní síň, ale i k mnoha kulturním a volnočasévým aktivitám: EUROINFOSÁL s galerijní a muzejní funkcí, informační centrum, ordinace lékaře, poetická čajovna, sklep vinotéky, park.
 • Dvě nová dětská hřiště
  Během srpna 2009 osmá městská část zprovoznila další dvě dětská hřiště. Tentokrát se hřiště dočkali v ulici Krosenská a U Pentlovky na sídlišti Bohnice. Proběhla zde celková rekonstrukce. Musel se vybourat betonový povrch, sloupky, zídky a základy po herních prvcích. Nyní mají děti na hřištích nové herní prvky včetně bezpečnostních dopadových ploch pod nimi. Nové prolézačky dle bezpečnostních norem. Kolem obou hřišť byly opraveny přístupové cesty, instalovány lavičky a koše. Hřiště jsou nově oplocena.
 • Dětské hřiště Toruňská
  Původní hřiště bylo již nevyhovující a proto MČ Praha 8 přistoupila k celkové rekonstrukci tohoto prostoru, včetně vybourání objemného množství betonové plochy. Následně zde byly nainstalovány nové herní prvky, včetně bezpečnostní dopadové plochy pod nimi. Děti zde mají k dispozici kolotoč, multifunkční mašinku a domeček, prolézačky, tabule na kreslení, pískoviště a houpačky. Veškeré herní prvky jsou vyrobeny z materiálů plně odpovídajícím platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům a normám. Celé hřiště je nově oploceno a nejen maminky jistě ocení nové lavičky.
 • Infekční klinika Na Bulovce
  Klinika prochází od září 2010 rozsáhlou rekonstrukcí. Bude zde vybudován speciální operační sál tak, aby byl zcela nepropustný a mohli zde být operováni i pacienti s nebezpečnými nákazami. Rekonstrukce má zlepšit péči poskytnutou na infekční klinice, kam jsou posíláni pacienti s nejtěžšími virovými onemocněními z celé ČR. Nový sál bude zcela odpovídat současným hygienicko-epidemiologickým měřítkům. Samozřejmostí je vlastní čistička odpadních vod i vzduchotechnika nastavená tak, aby se viry již nešířily dál. Na novém sále tak budou moct být operováni i pacienti s tuberkulózou, prasečí chřipkou nebo lidé nakažení virem HIV. Výstavba je podpořena vládou ČR a dotacemi z Norských fondů.
 • Modernizace veřejné knihovny Ďáblice
  Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice na komunitní centrum sídliště Ďáblice. Knihovna byla připojena k datové síti MKP a k internetu, došlo k automatizaci knihovny. Byla zřízena počítačová učebna s přístupem k internetu a multimediální jazyková učebna, byla rozšířena čítárna a prezenční studovna, byl zřízen hrací koutek pro děti.
 • Multifunkční hřiště u ZŠ Hovorčovická
  Hřiště po rekonstrukci nabízí běžeckou dráhu, herní prvky jak pro mladší děti, tak pro větší skoláky. V době vyučování je areál zpřístupněn pod dohledem učitelů pro žáky školy, veřejnost ho může využívat v odpoledních hodinách, kdy sportoviště dozoruje jeho správce. Celý areál je pod dohledem kamerového systému, který je sledován ze služebny policie.
 • Naučná stezka Košinka
  Libeňský park Pod Korábem má od června 2010 novou naučnou stezku Košinka. Její slavnostní otevření se konalo na Mezinárodní den dětí za přítomnosti autorky Dominiky Dobrylovské a místostarosty Městské části Praha 8 Martina Roubíčka. Z peněz Městské části Prahy 8 byly vybudovány dva okruhy naučné stezky. První vede okolo nejzajímavějších stromů a keřů, na něž je park bohatý. Druhý okruh s deseti panely seznamuje s nejdůležitějšími otázkami životního prostředí, a to zejména s ohledem na Prahu 8. Třetí částí je geologická expozice vybudovaná ZŠ Bohumila Hrabala za finančního přispění hlavního města Prahy. Stezka je vedena po asfaltových parkových cestách. Trasa není značena, ani konkrétně určena, ale zastávky obou částí stezky jsou rozmístěny tak, že je lze jednou konkrétní trasou procházet vzestupně od jedničky do konce.
 • Nová odbavovací hala na Florenci
  Na Florenci byla slavnostně otevřena nová autobusová hala v Praze na Florenci. Florenc je hlavním východiskem meziměstské a dálkové autobusové dopravy v Praze. Nová odbavovací hala je plně klimatizována. Je vybavena bezpečnostním kamerovým systémem. V rámci haly budou k dispozici také bankomaty, možnost příjezdu vozů taxi služby k odbavovací hale. Nová odbavovací hala je bezbariérová, vybavena moderním navigačním zařízením pro nevidomé, které jim umožní bezpečný pohyb v prostoru areálu autobusového nádraží Florenc. Celkové náklady na výstavbu nové odbavovací haly překročily částku 70 milionů korun.
 • Nová třída v Denní jeslích a rekonstrukce
  V jediných jeslích v MČ Praha 8 byla na začátku roku 2010 otevřena nově zbudovaná třída v jeslích v Mirovické ulici v Kobylisích. Děti i jejich rodiče přivítala nově zrekonstruovaná třída s vesele pomalovanými zdmi, nové postýlky, koberce a hračky. Dále byl zrekonstruován prostor tělocvičny tak, aby byla zcela bezpečná pro hru dětí a aby se v ní mohlo vystřídat co nejvíce dětí, bylo vybudováno nové sociální zařízení na zahradě (dětské toalety a umývárna). Rekonstrukční práce navázaly na rozsáhlou rekonstrukci z roku 2009, ta zahrnovala výměnu oken a střechy, zateplení budov a novou fasádu. Velká terasa byla využita na vybudování zcela nového oddělení, čímž se kapacita jeslí rozšířila na stávajících 57 míst.
 • Nové dopravní hřiště MŠ Poznaňská
  Mateřská škola v Poznaňské ulici v Bohnicích má nové dopravní hřiště. Bylo napojeno na stávající nevyužité chodníky a prostory v areálu školky. Na hřišti se nachází vodorovné a svislé značení - přechody pro chodce, přerušované a plné čáry a dopravní značky umístěné podle předpisů. Možné využívat i dalšími mateřskými školami.
 • Nové světelné křižovatky
  MČ Praha 8 významně podporuje bezpečnější řešení křižovatek. Především se jedná o budování zcela nových světelných křižovatek a rekonstrukce původních světelných křižovatek. Přestavby křižovatek zajišťuje a hradí Technická správa komunikací. Nově vznikla světelná křižovatka ulic Horňátecká a Přemyšlenská v Kobylisích, zde se jednalo se o velmi rizikové a nepřehledné místo, kde docházelo k častým nehodám. Vznikly i bezbariérové přechody, protože ty stávající byly naprosto nevyhovující nejen pro handicapované spoluobčany, ale i pro seniory a maminky či tatínky s kočárky. Další dvě světelné křižovatky prošly významnou rekonstrukcí, konkrétně světelná signalizace křižovatek ulic Horňátecká a Třeboratická v Kobylisích a K Pazderkám a Dunajecká na bohnickém sídlišti. Byla vyměněna stará světla za nová, která jsou výraznější a tudíž i bezpečnější. Součástí obnovy je případně i výstavba bezbariérových přechodů.
 • Nové zrekonstruované hřiště Frýdlantská a Šimůnkova
  Obyvatelé Kobylis se dočkali rekonstrukce dětských hřišť v ulicích Frýdlantská a Šimůnkova. Hřiště byla uvedena do provozu 1. června 2009 na Mezinárodní den dětí. Děti se mohou radovat z nových houpaček, pískoviště, dětského kolotoče, skluzavek a mnoha dalších atrakcí. Veškeré použité materiály a výrobky, plně odpovídají platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům a normám.
 • Nový inkubátor pro pediatrické odd. FN Bulovka
  Vedení Městské části Praha 8 se rozhodlo poskytnout finanční dar FN Na Bulovce ve výši 295 635 Kč za účelem dovybavení pediatrického oddělení. Konkrétně finanční prostředky byly použity na pořízení nového inkubátoru, který umožňuje pečovat o nedonošené děti v prostředí odpovídajícímu posledním konceptům novorozenecké péče. Nový model inkubátoru tak patří díky svým parametrům ke špičce ve světové nabídce těchto přístrojů. Na pediatrickém oddělení FN Na Bulovce slouží inkubátor průměrně 2 – 3 novorozeňatům týdně.
 • Nový sportovní areál při ZŠ Petra Strozziho
  Při základní škole Petra Strozziho v pražském Karlíně byl dokončen školní sportovní areál. Původní běžecká rovinka byla rozšířena na běžecký ovál, který bude využíván samozřejmě během dopoledních hodin tělesné výchovy, ale v odpoledních hodinách velmi dobře poskytne alternativu trávení volného času nejen karlínské mládeži. V rámci areálu se nachází již dříve vybudované víceúčelové hřišť a hřiště pro děti. Projekt byl financován z prostředků Hlavního města Prahy a Městské části Praha 8.
 • Obnovené dětské hřiště Větrušická
  Osmá městská část nechala v roce 2008 zrekonstruovat nevyužívanou plochu původního dětského hřiště v ulici Větrušická v Kobylisích. Nově zde vzniklo dětské hřiště s dvanácti herními prvky, mj. s věžovou multifunkční a vodní herní sestavou. Rekonstrukcí prošel cca 0,5 ha pozemek, na němž bylo před zahájením prací v původním stavu pískoviště, asfaltobetonové plochy, cestičky, betonové lavičky a zahradní domek. Nevyhovující části hřiště byly vybourány a odstraněny, na plochách byly vybudovány nové pochozí mlatové plochy a dopadové plochy z pryže, vrstvy písku či oblázků.
 • Protipovodňová ochrana Rokytky a Libeňských přístavů
  Vodní dílo, podobné přehradě, bylo vybudováno jako protipovodňový uzávěr přístavů a povodňová čerpací stanice. Probíhají zde pravidelné zkoušky, kdy jsou úplně uzavřena oboje protipovodňová vrata a k pohonu čerpadel je využita jak rozvodná síť, tak náhradní zdroje elektrické energie. Vodní dílo tvořené soustavou vrat, hrází a čerpadel chrání před velkou vodou obyvatele Libně a přilehlého okolí, Libeňské přístavy a okolí Rokytky.
 • RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická
  Součástí této liniové stavby je rekonstrukce třech úseků tramvajové trati v ulici Střelničná a Ďáblická a rekonstrukce tramvajové smyčky Ďáblice. Všechny stavby spolu úzce souvisí provozně i dopravně. Cílem rekonstrukce je zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati.
Celkový počet: nejméně 31
Na stránce: