Archiv novinek (Portál hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 154
Na stránce:
První | Předchozí | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další
 • 18. 5. 2012 Novela zákona o veřejných zakázkách
  Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Všichni žadatelé nebo příjemci OPPA, kteří zadávají veřejnou zakázku hrazenou z více jak 50 % z veřejných zdrojů (tj. také z podpory OPPA) se tímto zákonem musí řídit.
 • 18. 5. 2012 Tajemství pražských zahrad odhaleno – úspěšná geocachingová soutěž má své vítěze
  Dne 14. března 2012 bylo za účasti notáře vylosováno 10 výherců geocachingové soutěže, kterou uspořádal Magistrát hlavního města Prahy. Slavnostní předání výher úspěšným soutěžícím proběhne v první polovině dubna 2012.
 • 7. 3. 2012 Nová verze projektové příručky (v platnosti od 1. února 2012)
  Ve středu 1. února 2012 vstupuje v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nově platné verze je 1.8. Změny oproti předchozí verzi jsou shrnuty v závěrečné kapitole Příručky, která je pojmenovaná Přehled revizí.
 • 7. 3. 2012 Změny v Pokynech k vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh
  Od 1. února 2012 vstupuje v platnost verze1.3C Pokynů k vyplnění monitorovací zprávy. Ve formulářích monitorovací zprávy a jejích příloh ke změnám nedošlo. Změnami v Pokynech hl. m. Praha reaguje na některé změny v legislativě a také zpřesňuje některé pasáže Pokynů na základě toho, jaké nedostatky ve zprávách se v praxi často vyskytují.
 • 7. 3. 2012 Od 1. února příjemci nevyplňují ukazatel „Počet nových účastníků“
  Od 1. února 2012 dochází ke změně v informačním systému Benefit7. Současně se mění Metodický pokyn pro vykazování monitorovacích ukazatelů OPPA. Změna spočívá v tom, že příjemce už nemusí do přílohy monitorovací zprávy č. 1 (Monitorovací ukazatele) vyplňovat hodnotu ukazatele „Počet nových účastníků“. Tento parametr se sice v projektech sleduje i nadále, ale jeho aktuální hodnotu monitorovací systém automaticky dopočítá na základě údajů o počtu podpořených osob a počtu odcházejících účastníků. Aktuální verzi Metodického pokynu pro vykazování monitorovacích ukazatelů OPPA lze nalézt v článku Evidence monitorovacích ukazatelů v sekci Pro příjemce v oddíle Formuláře a loga.
 • 7. 3. 2012 Změny v podkladech potřebných pro podpis grantové smlouvy
  Pravidla OPPA reagují na postup plnění dat do Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), který funguje od 1. ledna 2010. Organizace, jejichž účetní období se shoduje s kalendářním rokem, už nemusí hlásit částku čerpané de minimis; tuto částku lze dohledat v Registru. U projektů, které byly schváleny v rámci 4. výzvy OPPA, ještě běží fáze přípravy podpisu grantové smlouvy. Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy už příjemce, kterých by se mohly změny popsané výše v tomto článku týkat, individuálně oslovil. Pokud přesto potřebujete nějakou konzultaci, neváhejte se s dotazy obrátit na pracovníka odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, se kterým jste při přípravě grantové smlouvy v kontaktu.
 • 7. 3. 2012 Změny ve formulářích pro poskytování de minimis partnerům a dalším organizacím
  Formuláře pro situace, kdy v projektech dochází k poskytnutí podpory de minimis projektovým partnerům anebo jiným organizacím, reagují na postup plnění dat do Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis). Obdobně také nová metodika posuzování podpory v případě škol z neziskového a soukromého sektoru zasahuje i do poskytování podpory partnerům a třetím subjektům.
 • 7. 3. 2012 Aktualizace pomůcek pro výběr dodavatele
  Změny v pravidlech pro zadávací řízení platné od 1. února 2012 se promítly i do pomůcek, které jsou pro příjemce a jejich projektové partnery na webu OPPA k dispozici. Upravené formuláře výzvy k podání nabídek a také upravený dokument „Jak správně postupovat při výběru dodavatele v OPPA“ můžete nalézt v článku Formuláře pro výběr dodavatele v sekci Pro příjemce v oddíle Formuláře a loga.
 • 13. 1. 2012 Schválení podpory pro projekty ze 4. Výzvy
  Ve čtvrtek 15. prosince Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané projekty předložené v rámci 4. výzvy OPPA. Ukončilo tak několik měsíců trvající výběrový proces. Celkem bylo schváleno 115 projektů, přičemž celková podpora z OPPA pro tyto projekty dosahuje 358 milionů korun. Byly přiděleny veškeré prostředky, které byly v rámci 4. výzvy k dispozici.
 • 12. 1. 2012 Výsledky výběru projektů ve 4. Výzvě
  Článek obsahuje seznamy všech žádostí předložených ve 4. výzvě, ve kterých je hlavním vodítkem počet bodů získaných v expertním posouzení. Ze seznamů je patrné, kolik bodů musela projektová žádost získat, aby uspěla.
Celkový počet: nejméně 154
Na stránce:
První | Předchozí | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další