Klíčovým pojmem bude tzv. „jeden podnik“, kdy bude třeba brát do úvahy prostředky propojených podniků, tento pojem „jeden podnik“ vysvětluje včetně praktických příkladů v Příručce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Příručka je přiložena.

Znaky jednoho podniku:

  1. Podnik vlastní většinu hlasovacích práv v jiném podniku.
  2. Jeden podnik má právo jmenovat nebo odvolávat většinu správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku.
  3. Jeden podnik může uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy, stanov či zakladatelské listiny.
  4. Jeden podnik ovládá většinu hlasovacích práv v jiném podniku.

Strop pro podporu de minimis je 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období pro jeden podnik. Příjemce musí u podniku, kterému má být podpora de minimis poskytnuta, zjistit, zda není propojen s jiným podnikem nebo i více podniky (propojený podnik). V případě propojeného podniku záleží při ověřování hranice 200 000 EUR na tom, zda některý z podniků, s nimiž je propojen, nečerpal v posledních třech účetních obdobích podporu de minimis. Podpory de minimis jednotlivých subjektů propojeného podniku se sčítají.

Při aplikaci podpory de minimis je nutno dodržet tyto povinnosti:

  1. Ověřit, zda příjemce spadá do režimu de minimis.
  2. Ověřit, zda u příjemce nebude překročen strop 200 000 EUR.
  3. Uvést v právním jednání (tzn. v právním aktu) o poskytnutí podpory odkaz na příslušné platné nařízení – podpora se považuje za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik má na podporu právní nárok, a to bez ohledu na to, kdy byla podpora skutečně fyzicky vyplacena.
  4. Do 5 pracovních dnů od poskytnutí  podpory (viz předchozí bod 3) zaznamenat do centrálního registru relevantní údaje.

Řídící orgán OPPA doporučuje, aby příjemci podpory de minimis podepsali prohlášení o své struktuře, aby poskytovatel nemusel složitě dohledávat organizační strukturu příjemců. Vzor tohoto čestného prohlášení zveřejňuje na stránkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Čestné prohlášení je přiloženo.