DPP

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu pro hlavní město Prahu a digitálních povodňových plánů pro městské části, dále bude vybudován lokální výstražný sytém (LVS) a provedena modernizace varovného informačního sytému (VIS) ve správním území hl. m. Prahy. Digitální plány zpracují textové, datové a grafické části povodňových plánů, tyto části budou vzájemně provázány pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání. Vše bude nahráno do systému POVIS (Povodňový informační systém). Cílem vypracování digitálních povodňových plánů v systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty a zajistit pro oblast ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace. Projekt „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a digitální povodňový plán všech jejích městských částí“, registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000311, je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje projektu 19 007 043 Kč
Dotace EU 15 205 634,40 Kč
Příspěvek příjemce podpory 3 801 408,60 Kč
 
Datum zahájení realizace projektu 17. 7. 2017   
Datum plánovaného ukončení projektu 31. 1. 2020
 
Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace Hlavní město Praha