Logo pro web.gif

Na základě výběrového řízení, které proběhlo v období února a března 2006, zpracovalo sdružení Ing. Jana Svobodová a Regionální Enviromentální centrum ČR ve spolupráci s odborem zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Praha analýzu SEA – Strategické posouzení vlivů realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) regionu NUTS II – hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 – 2013 na životní prostředí. Tento nový operační program bude navazovat na stávající Jednotný programový dokument pro Cíl 2.

Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, výstupů z veřejného projednání a došlých vyjádření dotčených správních úřadů, územně správních celků a veřejnosti vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC dle §10g zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění souhlasné stanovisko k návrhu Operačního programu Praha - konkurenceschopnost, verzi 4.1 ze dne 13. 6. 2006.

Celé znění stanoviska je obsahem závěrečné zprávy, která obsahuje veškeré informace o průběhu a výsledcích posuzování vlivu OPPK na životní prostředí.

Závěrčená zpráva

EU.jpgVytvoření tohoto hodnocení bylo spolufinancováno z EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj.