Dokumenty

Celkový počet: nejméně 11
Na stránce:
 • 20. 11. 2007 Loga pro publicitu
  V tomto článku naleznou příjemci dotace loga programu JPD 2, EU, Ministerstva pro místní rozvoj a hl. m. Praha v EPS křivkách a ve formátu JPEG (případně BMP), která mohou použít pro účely publicty projektů spolufinancovaných z programu JPD 2.
 • 7. 8. 2007 Programový dodatek JPD 2
  Aktuální verzi Programového dodatku Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha schválil Monitorovací výbor na svém zasedání 25. června 2005. Tento dokument konkretizuje text v Bruselu přijatého programu JPD 2 a obsahuje hodnotící kritéria, typy podporovaných projektů, skupin oprávněných žadatelů o dotaci a některé další informace.
 • 29. 5. 2007 Zápisy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Praha
  V tomto článku naleznete zápisy jednání Výboru RRP, kterými byly doporučeny projekty k financování v 5. a 6. Výzvě k předkládání proejktů v programu JPD 2.
 • 22. 3. 2007 Příručka pro příjemce
  Příručka pro příjemce obsahuje přesnou metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Tento dokument je určen pro úspěšné žadatele, kteří podali projekt v rámci jednotlivých výzev k předkládání projektů v programu JPD 2. Příručku vypracoval Řídicí orgán programu JPD 2 - Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • 16. 1. 2007 Příručka pro žadatele
  Příručka pro žadatele představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci v jednotlivých výzvách k předkládání projektů v programu JPD 2. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace. Její součástí je i metodika pro vypracování některých povinných příloh pro ekonomické hodnocení.
 • 16. 11. 2006 Analýza SEA - výsledky posuzování vlivu OPPK na životní prostředí
  V tomto článku naleznete závěrečnou zprávu o výsledcíh posuzování vlivů na životní prostředí Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro programové období 2007 - 13, které vydalo Ministerstvo životního prostředí.
 • 18. 9. 2006 Ex ante evaluace operačního programu OPPK
  V tomto článku se mohou zájemci seznámit s výsledky Ex ante evaluace operačního programu Praha Konkurenceschopnost regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 13
 • 30. 5. 2006 Ostatní dokumenty vztahující se k programu JPD 2
  V této složce se nachází dokumenty, které obsahují obecné informace týkající se problematiky strukturálních fondů, Grafický manuál JPD 2, který určuje závazným způsobem používání loga JPD 2, a Regionální akční plán, jenž obsahuje rozvojovou strategii regionu soudržnosti Praha vytvořenou před vstupem České republiky do EU.
 • 22. 2. 2006 Pokyny pro žadatele
  Tento dokument představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci v dílčím opatření 2.2.1 - Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků. Obsahuje informace o náležitostech akce, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatelé splnit, aby mohli obdržet dotaci.
 • 22. 2. 2006 Metodické pokyny
  V tomto článku naleznete metodické pokyny, návody a instrukce, které se týkají administrace jednotlivých částí, aspektů či příloh projektových žádostí v různých fázích jejich životního cyklu. Původně byly tyto dokumenty umístěny v sekci pro žadatele.
Celkový počet: nejméně 11
Na stránce: