Regionální rada regionu soudržnosti Praha (RRP) byla zřízena k datu 1. 7. 2006 zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách a převzala tak některé funkce Zastupitelstva hl. m. Praha pro program JPD 2 a pro připravovaný operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) v rámci nového programového období 2007 - 13.

Jelikož hl. m. Praha kromě programů JPD 2 a OPPK administruje program JPD 3 a připravuje operační program Praha Adaptabilita, nechtělo tříštit své administrativní kapacity a realizovat oba dva programy rozdílně. Z tohoto důvodu iniciovalo změnu zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje zákonem 66/2007 Sb. a od 1. 5. 2007 tak byla RRP opět zrušena a veškeré kompetence a odpovědnost RRP za realizaci programů JPD 2 a OPPK převedeny zpět na hl. m. Praha.

V tomto článku naleznete zápisy jednání Výboru RRP, kterými byly doporučeny projekty k financování v 5. a 6. Výzvě k předkládání proejktů v programu JPD 2.

2. Jednání Výboru RRP - 9. ledna 2007

3. Jednání Výboru RRP - 24. dubna 2007