Zelená kniha JPD 2

Tento dokument obsahuje přehled legislativních podkladů, které se týkají Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha. Tato verze je platná pro rok 2004 a 2005 a byla vytvořena 4. listopadu 2004.

Zelená kniha JPD 2

Etický kodex JPD 2

V souvislosti s rozhodováním o vysokém objemu veřejných prostředků (v JPD 2 se jedná o 71,3 mld. EUR) zároveň vzrůstá i tlak na průhlednost a transparentnost výběru projektů a jejich financování. V zájmu podpory důvěryhodnosti celého procesu implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha přijal na svém 3. zasedání (dne 15.12.2004) Monitorovací výbor JPD 2 etický kodex.

Tento dokument představuje etický apel na každého jednotlivého pracovníka implementace JPD 2 na všech úrovních řízení programu, aby postupoval nezávisle a při svém rozhodování nepodléhal žádným vlivům, ať už politickým, ekonomickým či jiným. Po svém schválení byl Etický kodex do seznamu oficiální dokumentace programu JPD 2 a stal se závazným pro všechny aktéry jeho implementace.

Etický kodex JPD 2

JPD 2 - seznam nařízení EU
Rozhodnutí Komise (ES) č. 559/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se stanoví seznam oblastí ČR spadajících pod Cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 - 2006
Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech 399R1260, Úř. věst. č. L 161, 26.6.1999, s. 1-42
Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy
Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a ruší nařízení Komise (ES) č. 1145/2003
Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídicích a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů
Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů
Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1783/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje, Úř. věst. č. L 213, 13.8.1999, s. 1-4
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů
Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatnění článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní pomoc malým a středně velkým podnikům (CZ)
Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatnění článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní pomoc malým a středně velkým podnikům (EN)

 

JPD 2 - seznam nařízení ČR
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů - zákon o finanční kontrole 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů - rozpočtová pravidla 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - živnostenský zákon
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
Vyhláška Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (text vyhlášky bez příloh) 
Vyhláška Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. (Příloha č. 1 vyhlášky /vzory formulářů P40, P41, P42, P50, P51, P52/) 
Vyhláška Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. (Příloha č. 2 vyhlášky /vzory formulářů RA 80, RA 81, RA 82, RA 83, RA 84, RA 85 261, RA 85 262, RA 85 263, RA 85 264, RA 85 269, RA 85 271, RA 86, RA 87, RA 88, RA 89/) 
Vyhláška Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. (Příloha č. 3 vyhlášky /vzory formulářů PROGFIN 1, PROGFIN 2R, PROGFIN 2N, PROGFIN 2A, PROGFIN 3, PROGFIN 4, PROGFIN 5/)

 

JPD 2 - seznam nařízení k poskytování veřejné podpory
Nařízení vlády č. 310/2004 Sb. ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Výjimka ze zákazu veřejné podpory poskytované v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 - 2006 (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, č.j. VP/S 20b/04-160 ze dne 27. dubna 2004)
Metodické pokyny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z 1. ledna 2003 o posuzování veřejné podpory regionálního rozvoje (informace o intenzitě veř. podpory pro Prahu na str. 2, bod 2)
Metodické pokyny úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z 1. ledna 2003 o posuzování veřejné podpory poskytované podle pravidel de minimis v souladu se zákonem o veřejné podpoře
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis (OJ 2001 L 10/30)
Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatnění článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní pomoc malým a středně velkým podnikům (CZ)
Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatnění článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní pomoc malým a středně velkým podnikům (EN)

Veřejná podpora v oblasti strukturálních fondů - studie

Metodický materiál řídícího orgánu Rámce podpory společenství (RPS) zpracovává problematiku veřejné podpory v systému strukturálních fondů. Je vhodným nástrojem pro seznámení se s pravidly EU pro tuto oblast. Lze ho využít jako základní pomůcku pro každodenní praxi v celém současném programovacím období (2004-2006).

Materiál se zaměřuje na historický vývoj institutu veřejné podpory a jeho zakotvení v právu ES, roli Evropské komise, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, řídícího orgánu RPS, řídících orgánů operačních programů (OP) a zprostředkujících subjektů OP. Dále popisuje mechanismy schvalování, jejich časové rozpětí, uvádí příklady z praxe (včetně existujících opatření v rámci českých OP a relevantních rozhodnutí Evropské komise z oblasti strukturálních fondů) a zejména kontrolu a dodržování pravidel veřejné podpory v rámci Rámce podpory Společenství včetně případných sankcí za poskytnutí nezákonné veřejné podpory.

Veřejná podpora v oblasti strukturálních fondů