Obecné:

 • nedodržení formálních náležitostí žádosti;
 • problémy s elektronickou žádostí;
 • nesoulad údajů obsažených v žádosti a ekonomických analýzách;
 • projekty nebyly konzultovány se Sekretariátem Regionální rady;
 • nekvalitně napsaný projekt.

Konkrétní nedostatky:

 • žádost není doručena v zalepené obálce s požadovanými náležitostmi;
 • nejsou doloženy všechny povinné přílohy a originály, nejčastěji chybí statut nebo stanovy organizace nebo doklad o registraci a prokázání vlastnických vztahů;
 • z dokladu o právní subjektivitě není zřejmé, kdo je statutárním zástupce žadatele;
 • žádost a čestné prohlášení není podepsáno žadatelem;
 • žádost nemá vygenerovaný unikátní kód žádosti;
 • přílohy nejsou očíslovány dle seznamu příloh a v žádosti není uveden počet stran jednotlivých příloh;
 • v případě, že příloha žádosti není pro projekt relevantní - není vložen list s uvedením této skutečnosti a v el. žádosti ELZA není uveden počet listů 1;
 • není podepsána žádost o příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy;
 • nesprávně uvedena procenta spolufinancování projektu; chybně uváděn podíl spolufinancování státních fondů v případě, že jej žadatel neměl zajištěn již při podání žádosti;
 • v žádosti je uveden jen jeden typ způsobilých výdajů pro celý projekt, nezahrnuto DPH ve způsobilých/nezpůsobilých výdajích;
 • rozpočet projektu - nejsou vyčísleny uznatelné a neuznatelné náklady, nedoložen jednotný formulář;
 • rozpočet projektu - špatně vyplněné částky v tabulce, která musí obsahovat všechny výdaje projektu (tj. jak způsobilé tak i nezpůsobilé výdaje); pokud je žadatel plátcem DPH, musí být DPH zařazeno mezi nezpůsobilé výdaje projektu;
 • formulář ISPROFIN - nesprávně vyplněný; nepodepsaný, nejsou dodány všechny potřebné formuláře;
 • nedoložena projektová dokumentace nebo doložena neúplná projektová dokumentace, zejména u neinvestičních projektů;
 • nedoložení snímku z katastrální mapy, v mnoha případech není zakreslen objekt;
 • uvedení odlišných údajů v el. žádosti ELZA, projektové dokumentaci a Studii proveditelnosti, zejména pokud jde o vyčíslení ukazatelů, finančního rámce projektu, počtu nových pracovních míst, atd.;
 • není doloženo partnerství nebo je doloženo formou neodpovídající požadavkům uvedeným v Příručce pro žadatele, nepřesné vymezení rolí, práv a povinností partnerů;
 • nedoloženo pravomocné územní rozhodnutí;
 • nedoložena správná forma formuláře dluhové služby;
 • nedoložen doklad o posouzení vlivu na životní prostředí a zejména stanovisko k vlivu projektu na lokality Natura 2000;
 • nekvalitně zpracované ekonomické analýzy (Studie proveditelnosti a Analýza nákladů a přínosů).

Praha 2. listopadu 2005